Kalkulator BOSSAFX

Kalkulator BOSSAFX jest bardzo przydatnym narzędziem, mającym na celu ułatwienie zarządzania pozycją. Głównym celem, dla którego został stworzony, jest dostarczenie przejrzystych informacji na temat parametrów wybranego instrumentu.

Pobierz: Kalkulator BOSSAFX

Opis Kalkulatora

Często, przed złożeniem zlecenia zastanawiamy się, jak duży będzie depozyt wniesiony pod otwarcie pozycji? Jaka jest nominalna wartość spreadu? Czy nasza pozycja zostanie obciążona, czy uznana punktami swapowymi? Kalkulator BOSSSAFX służy nam pomocą w udzieleniu odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jedyne co musimy zrobić, to wybrać interesujący nas instrument oraz wolumen w lotach, dla którego podane zostaną parametry instrumentu.

W oknie pod wykresem wybranego instrumentu, znajduje się tabela jego specyfikacji. Parametry wyświetlane w tabeli, aktualizowane są po każdorazowej, najmniejszej nawet, zmianie ceny. Jedyny parametr, który nie ulega zmianie, to [Ilość lotów]. Możemy go dostosować do swoich preferencji w ustawieniach wskaźnika. Aby otworzyć okno ustawień wskaźnika, należy prawym przyciskiem myszy otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybrać polecenie [Lista wskaźników]. Okno listy wskaźników można otworzyć także za pomocą skrótu klawiszowego [Ctrl+I]. Z listy wskaźników wybieramy [Kalkulator BOSSAFX].

Po otworzeniu okna ustawień, w zakładce [Wpisz parametry], wprowadzamy wybraną wartość [Nominału_transakcji_w_lotach] i zatwierdzamy przyciskiem [OK]. Po zamknięciu okna listy wskaźników, wartość ta zostanie zapisana w ustawieniach wskaźnika.

Kalkulator BOSSAFX jest bardzo przydatnym narzędziem również po zawarciu transakcji. Agreguje bowiem informacje na temat wszystkich otwartych pozycji w konkretnym instrumencie. Podaje jaka jest wartość nominalna w danym instrumencie, łączny wynik oraz wielkość zaangażowanego w dany instrument kapitału.

Elementy specyfikacji

Wartość jednego pipsa – średnia wartość jednego pipsa dla podanego nominału transakcji. Jest to wartość przeliczona po kursie średnim. Jeden pips jest wart nieznacznie mniej dla pozycji długich i nieznacznie więcej dla pozycji krótkich.

Wartość depozytu – poziom środków blokowanych (w chwili zawarcia transkacji) pod depozyt zabezpieczający dla podanego nominału zlecenia.

Swap (dzienny) – informacja o wielkości naliczanych punktów swapowych. Wartości wyświetlane są w pipsach i w złotych, uwzględniając nominał transakcji. Swapy naliczane są o północy, po aktualnym kursie waluty kwotowanej i PLN. Ich ostateczna wielkość może się nieznacznie różnić od wielkości zaprezentowanych przez wskaźnik.

Limit zleceń oczekujących – określa w pipsach odległość ceny aktywacji zleceń oczekujących od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia Buy Stop, Sell Limit, Take Profit dla pozycji długich i Stop Loss dla pozycji krótkich nie mogą być wystawione poniżej tego limitu. Limit jest górnym ograniczeniem dla zleceń Buy Limit, Sell Stop, Take Profit dla krótkich i Stop Loss dla długich.

Jeżeli Kalkulator BOSSAFX został dołączony do wykresu instrumentu, w którym posiadamy otwarte pozycje to ich podsumowanie zaprezentowane zostanie w kolumnie [Informacje o pozycjach].

Ilość otwartych pozycji – liczba otwartych pozycji w danym instrumencie.

Ilość otwartych lotów – łączny wolumen (w lotach) otwartych pozycji w danym instrumencie.

Zaangażowany kapitał – podaje jaka część kapitału została zaangażowana do otwarcia i utrzymania pozycji na konkretnym instrumencie. Jest to suma wszystkich depozytów, pobranych podczas otwierania kolejnych pozycji w danym instrumencie, podzielona przez "Saldo Rejestru Operacyjnego".

Uwaga! Wartość pobranego depozytu jest wyceniana na bieżąco tzn. po aktualnych cenach co oznacza, że wielkość ta może się nieznacznie różnić od wartości rzeczywistej.

Wynik otwartych pozycji – pokazuje wynik na pozycjach otwartych w instrumencie, do wykresu którego, dołączony został wskaźnik.

W ostatniej kolumnie podawana jest aktualna cena bid i ask dla danego instrumentu oraz aktualny spread.

Uwaga! Wartości te obliczane są dla teoretycznego nominału transakcji podawanego w ustawieniach wskaźnika. Wartość tą widzimy w lewym górnym rogu wskaźnika pod nazwą [Ilość lotów].

Instalacja Kalkulatora

Po pobraniu wskaźnika Kalkulator BOSSAFX należy otworzyć platformę transakcyjną i przejść do menu głównego. Należy wybrać polecenie [Plik > Otwórz Folder Danych]. W otworzonym  w ten sposób folderze przechodzimy do lokalizacji [... > MQL4 > Indicators] i umieszczamy tam pobrany plik. W celu uaktualnienia listy wskaźników własnych należy zamknąć i uruchomić ponownie platformę BOSSAFX.

Wskaźnik działający w grupie instrumentów wprowadzonych 29.07.2018

Pobierz plik: Kalkulator_BOSSAFX_New.ex4, 22216b

folder danych

Po uruchomieniu platformy wskaźnik [Kalkulator BOSSAFX] znajdziemy w oknie [Nawigator] w zakładce [Wskaźniki własne]. Aby uruchomić okno [Nawigator] z menu głównego wybieramy [Widok] > [Nawigator] lub używamy skrót klawiszowy [Ctrl+N]. 

nawigator

Aby dodać wskaźnik do wykresu klikamy prawym przyciskiem myszy na wskaźnik [Kalkulator BOSSAFX] i wybieramy opcję [Dodaj do wykresu]. Wybierając z menu głównego polecenie [Wstaw] > [Wskaźniki] > [Własne] > [Kalkulator BOSSAFX] również dodamy wybrany wskaźnik do aktywnego wykresu.

Uwaga! Do jednego wykresu może być załączony tylko jeden ze wskaźników: [Kalkulator] lub [Swapy]. Załączenie dwóch wskaźników jednocześnie spowoduje zakłócenia w ich funkcjonowaniu.

dodawanie_do_wykresu

Po wybraniu wskaźnika otworzy się okno z jego ustawieniami. W zakładce [Ogólne] należy pozostawić ustawienia domyślne. W zakładce [Wpisz parametry] można ustawić parametry wyświetlania wskaźnika, takie jak kolor, nazwę i wielkość czcionki.

Kolor należy dostosować do tła wykresu, tak aby zachować odpowiedni kontrast. Istotne jest ustawienie nominału transakcji, dla którego będą wyświetlane informacje. W zakładkach [Kolory], [Poziomy] i [Wizualizacja] należy pozostawić wartości domyślne. Po ustawieniu parametrów i zaakceptowaniu przyciskiem [OK], pod wykresem otworzy się okno wskaźnika. 

konfiguracja

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1