Dokumenty i opłaty

Wybrane Opłaty i Prowizje

Pełna tabela Opłat i prowizji

(obowiązuje od dnia: 30 października 2023 r.)

Lp. Tytuł opłaty Dyspozycje składane osobiście lub
telefonicznie
Dyspozycje składane za pośrednictwem
Internetu
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bezpłatnie
2. Zamknięcie rachunku bezpłatnie
3. Złożenie dyspozycji zlecenia, anulaty lub modyfikacji zlecenia, z wyjątkiem Equity CFD 10 PLN bezpłatnie
3a. Prowizja za otwarcie pozycji na Equity CFD

Nie dotyczy

0,15% wartości zlecenia min. 5 PLN

3b. Prowizja za zamknięcie pozycji na Equity CFD**

Nie dotyczy

0,15% wartości zlecenia min. 5 PLN

4. Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM BOŚ S.A.*** 5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki
5. Sporządzenie wydruku historii rachunku, w tym o zawartych transakcjach:  
 

za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej

bezpłatnie

 

za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej

10 PLN

 

za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy)

50 PLN za każdy kolejny rok

*Kurs według tabeli wymiany banku prowadzącego rachunek DM BOŚ S.A.

**Prowizja od zamknięcia transakcji pobierana jest z góry tj. z chwilą otwarcia pozycji i obliczana jest od wartości transakcji z chwili otwarcia.

***nie dotyczy historii rachunku przekazywanej za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego

1/1