Funkcje konwertujące zmienne

Funkcje konwertujące służą do jawnej zmiany jednego formatu danych na inny w odróżnieniu od nie jawnego rzutowania typów omawianego w poprzednich rozdziałach. Najczęściej stosowane są do konwersji po między podstawowymi typami, a typem string (ciąg znaków).

CharToStr

Funkcja konwertuje znak w kodzie ASCII do jednoelementowego ciągu typu string.

Składnia:

string CharToStr( int char_code )
Parametry
char_code – kod znaku ASCII
Wartość zwracana
Jednoelementowy ciąg znaków

Przykład:

string str = "Witaj świeci" + CharToStr(101) // 101 kod ACSCII litery "e"
// łańcuch wynikowy będzie Witaj świecie

 

DoubleToStr

Funkcja konwertuje typ zmiennoprzecinkowy double do wartości string, z możliwością określenie wielkości zaokrąglenia (podania ilości miejsc po przecinku).

Składnia:

string DoubleToStr( double value, int digits )
Parametry
value – wartość zmiennoprzecinkowa typu double
digits – ilość miejsc która ma być pokazywana po przecinku od 0 do 8
Wartość zwracana
ciąg znaków reprezentujący wartość typu double

Przykład:

string value = DoubleToStr(1.28473418, 5);
// wynikiem jest ciąg tekstowy "1.28473"

 

NormalizeDouble

Funkcja dokonuje zaokrąglenia typu zmiennoprzecinkowego do określonej precyzji, ilości miejsc po przecinku i zwraca zaokrągloną (znormalizowaną) wartość typu double

Składnia:

double NormalizeDouble( double value, int digits )
Parametry
value – wartość zmienno przecinkowa do normalizacji
digits – zaokrąglenie, precyzja, ilość miejsc po przecinku od 0 do 8
Wartość zwracana
Znormalizowana wartość typu double

Przykład:

// przykład zaokrąglenia, noramalizacji oraz konwersji do typu string
double var1 = 0.123456789;
Print( DoubleToStr( NormalizeDouble(var1,5), 8));
// wynik to 0.12346000

 

StrToDouble

Funkcja konwertuje wartość typu string (ciąg znaków tekstowych, numerycznych zmiennoprzecinkowych) do wartości zmiennoprzecinkowej typu double.

Składnia:

double StrToDouble( string value )
Parametry
value – wartość typu string w postaci numerycznej zmiennoprzecinkowej
Wartość zwracana
Skonwertowana wartość typu double

 

Przykład:

double var = StrToDouble("103.2812");
Print ( DoubleToStr(var,4) );

 

StrToInteger

Funkcja konwertuje wartość typu string (ciąg znaków tekstowych, numerycznych całkowitych) do wartości typu integer.

Składnia:

int StrToInteger( string value )
Parametry
value - wartość typu string w postaci numerycznej całkowitej
Wartość zwracana
Skonwertowana wartość typu int

Przykład:

int var = StrToInteger("1024");
Print ( var ); // Funkcja Print automatczynie ropoznaje i konwertuje do
postaci tekstowej przekazywane w parametrach zmienne

 

StrToTime

Funkcja konwertuje łańcuch znaków w formacie "yyyy.mm.dd hh:mi" do typu datetime i zawiera wartość w sekund, która minęła od 1 stycznia 1970.

Składnia:

datetime StrToTime( string value )
Parametry
value – wartość typu string w formacie czasu "yyyy.mm.dd hh:mi".
Wartość zwracana
Wartość typi datetime

Przykład:

datetime var;
var = StrToTime("2003.8.12 17:35"); // zwraca date i czas
var = StrToTime("17:35"); // zwraca tylko czas, a data jest zerowana
"000.00.00"
var1=StrToTime("2003.8.12"); // zwraca date, a czas jest zerowany
"00:00"

TimeToStr

Funkcja konwertuje podaną date/czas do typu string (ciągu tekstowego). Przekazywany format daty to ilość sekund, które upłynęły od upłynęły od 1 stycznia 1970. Zwracany format daty i czasu to "yyyy.mm.dd hh:mi".

Składnia:

string TimeToStr( datetime value, int mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES )
Parametry
value – wartość określająca datę, ilość sekund które upłynęły od godziny
00:00, 1 stycznia 1970.
mode – wyświetlany format daty po konwersji:
TIME_DATE - "yyyy.mm.dd",
TIME_MINUTES -"hh:mi",
TIME_SECONDS - "hh:mi:ss".
Wartość zwracana
Ciąg znaków w określonym formacie daty i czasu

Przykład:

string var = TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS);
Print("Aktualna data i czas =", var);

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1