Klient doświadczony

Wprowadzamy status Klienta doświadczonego.
Sprawdź jakie warunki musisz spełnić aby taki status otrzymać.

Co otrzymujesz?

Niższe wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego czyli wyższą dostępną dźwignię finansową dla wybranych instrumentów finansowych, dla których instrumentem bazowym jest:

Para walutowa 

składająca się z następujących dowolnych dwóch walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski

Złoto

Para walutowa 

w której co najmniej jedna waluta jest inna niż wymieniona powyżej.

Główne pary walutowe

Dźwignia
Depozyt

1:100

1%

EURTRY i USDTRY 

Dźwignia
Depozyt

1:20

5%

Inne pary walutowe

Dźwignia
Depozyt

1:100

1%

Główne indeksy

Dźwignia
Depozyt

1:20

5%

Inne indeksy

Dźwignia
Depozyt

1:10

10%

Złoto

Dźwignia
Depozyt

1:20

5%

Surowce

Dźwignia
Depozyt

1:10

10%

Akcje (Equity CFD)

Dźwignia
Depozyt

1:5

20%

 
Dźwignia
Depozyt
Główne pary walutowe 1:100 1%
EURTRY i USDTRY  1:20 5%
Inne pary walutowe 1:100 1%
Główne indeksy 1:20 5%
Inne indeksy 1:10 10%
Złoto 1:20 5%
Surowce 1:10 10%
Akcje (Equity CFD) 1:5 20%

Jak uzyskać status Klienta doświadczonego?

W celu otrzymania statusu Klienta doświadczonego musisz spełnić co najmniej dwa warunki
- po jednym z poszczególnych kategorii:

Warunek doświadczenia

 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub 
 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym Klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.

Warunek wiedzy

 • Klient posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych w tym CFD potwierdzoną zdobyciem odpowiedniego certyfikatu zawodowego, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub
 • Klient odbył  minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
 • Klient wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Dodatkowo musisz też spełniać poniższe kryteria:

 • Byłeś rezydentem RP w momencie zawarcia umowy
 • Zdałeś test rynku docelowego dla kontraktów na różnicę (CFD) i masz pozytywny wynik ankiety MiFID
 • Jeśli spełniasz wymóg wolumenu i wartości transakcji w ostatnich 24 miesiącach uzyskane w innym DM niż BOŚ to możesz to potwierdzić
 • Dostarczysz kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe dotyczące CFD lub ukończenie 50 h kursu
 • Zaakceptujesz oświadczenia znajdujące się we wniosku o zmianę kategorii na Klienta doświadczonego

Całość wymagań znajdziesz w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z 07 sierpnia 2019 roku dotyczącym wymagań w procesie zmiany kategorii na Klienta detalicznego doświadczonego, w Wyciągu z zarządzeń - OTC.

Czym jest
interwencja produktowa?

1 sierpnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Decyzję nr DAS.456.2.2019 w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży Klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD).

Efektem powyższej Decyzji jest zaimplementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień wynikających z zakończonej z końcem lipca 2019 interwencji produktowej ESMA. Zgodnie z Decyzją podjętą przez KNF w stosunku do klientów detalicznych wszystkie główne zmiany ujęte w interwencji produktowej ESMA zostały utrzymane.

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzony został status Klienta doświadczonego. 

Poziom stop out równy 50%

Ochrona przed ujemnym saldem

Niższe wysokości depozytu zabezpieczającego

Wystandaryzowana
forma ostrzeżenia o ryzyku

Jak wygląda proces zmiany statusu
na Klienta doświadczonego?

Złóż wniosek o zmianę kategorii na Klienta doświadczonego

 • drogą elektroniczną po zalogowaniu do rachunku FOREX w menu Dyspozycje > Inne - Wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego doświadczonego

 • osobiście pisemnie w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A.

 • pocztą na adres: DM BOS S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Przekaż dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

 • pocztą elektroniczną (skan, dokument w formacie pdf) na adres: makler@bossa.pl

 • osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A.

 • pocztą na adres: DM BOS S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Oczekuj decyzji
w sprawie wniosku

Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego otrzymasz informację o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Informację przekażemy na adres e-mail lub telefonicznie. 

Pytania i odpowiedzi

Dla Klientów doświadczonych obowiązują niższe wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego co oznacza wyższą dostępną dźwignię finansową dla wybranych instrumentów finansowych, dla których instrumentem bazowym jest:

 1. Para walutowa (składająca się  z następujących dowolnych dwóch walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski
 2. Jeden z następujących indeksów akcyjnych:
 • Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
 • Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
 • Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
 • Dow Jones Industrial Average (DJIA);
 • Standard & Poors 500 (S&P 500);
 • NASDAQ Composite Index (NASDAQ);
 • NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
 • Nikkei Index (Nikkei 225);
 • Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
 • EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 1. Para walutowa, w której co najmniej jedna waluta jest inna niż wymieniona w lit.a).
 2. Złoto

Pozostałe warunku zawierania transakcji oraz otrzymywania pozycji, min. ochrona przed ujemnym saldem, poziom stop out nie ulegają zmianie. 

Tak, wniosek o rezygnację z kategorii Klienta doświadczonego może zostać złożony:

 • mailowo: na adres makler@bossa.pl
 • pisemnie, osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A.
 • drogą pocztową na adres: DM BOŚ S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Decyzja KNF zobowiązuje DM BOŚ S.A. do weryfikacji przynajmniej raz w roku spełniania przez Klienta warunków statusu Klienta doświadczonego. W przypadku stwierdzenia, że Klient przestał spełniać warunki do posiadania status Klienta doświadczonego DM BOŚ S.A. podejmie działania zmierzające do zmiany statusu na Klienta detalicznego. Zmiana statusu nie dotyczy wartości depozytu zabezpieczającego dla pozycji zawartych przed utratą statusu. 

Interwencja produktowa KNF ma zastosowanie do Klientów detalicznych. W związku z powyższym oferta dostępu do rynku CFD dla klientów profesjonalnych nie podlega ograniczeniom wynikającym z Decyzji KNF. 

DM BOŚ S.A. po rozpatrzeniu wniosku o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego poinformuje Klienta o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. DM BOŚ S.A. przekazuje informację na adres e-mail Klienta lub telefonicznie. 

1/1