Funkcje operujące na obiektach wykresu

W tym rozdziale opisane zostaną funkcje operujące na obiektach graficznych, które mogą być umieszczane na wykresie z poziomu języka MQL4:

ObjectCreate

Funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje do okna wykresu umieszczając obiekt w miejscu określonym parametrami. Liczba parametrów opisujących współrzędne położenia obiektu jest zależna od typu obiektu i może przyjmować od 1 do 3 par zmiennych czas/cena. Położenie większość typów obiektów graficznych umieszczanych na wykresie określane jest parą wartości czas/cena, ale niektóre typy obiektów tak jak np. OBJ_LABEL nie są umieszczone nad konkretnym słupkiem wykresu, dlatego do ustawienia tego typu obiektu w dowolnym miejscu wykresu korzystamy z funkcji ObjectSet() oraz parametrów OBJPROP_XDISTANCE (położenie w poziomie, oś x) i OBJPROP_YDISTANCE (położenie w pionie, oś y). Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Uwaga! Każde okno w terminalu jest identyfikowane indeksem. Indeks okna głównego wykresu przyjmuje wartość 0, natomiast każde kolejne okno (pod okno wykresu głównego np. wykres wskaźnika w osobnym podoknie) numerowane jest od 1 do n.

Składnia:

bool ObjectCreate( string name, int type, int window, datetime time1,
double price1, datetime time2=0, double price2=0, datetime time3=0, double
price3=0)

Przykład:

name – nazwa obiekt, każdy obiekt powinien mieć inną nazwę
type – typ obiektu określony stałą
window – numer okna do którego ma być dodany obiekt graficzny
time1 – pierwsza współrzędna czas na wykresie
price1 – pierwsza współrzędna cena na wykresie
time2 – druga współrzędna czas na wykresie
price2 – druga współrzędna cena na wykresie
time3 – trzecia współżędna czas na wykresie
price3 – trzecia współrzędna cena na wykresie
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

Przykład:

// tworzymy nowy obiekt tekstowy na wykresie
if( !ObjectCreate("text_object", OBJ_TEXT, 0, D'2009.09.20 12:30',
1.0045))
{
Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError());
return(0);
}
// tworzymy nowy obiekt tekstowy typu label na wykresie
if(!ObjectCreate("label_object", OBJ_LABEL, 0, 0, 0))
{
Print("błąd: nie mogę utworzyć obiektu #",GetLastError());
return(0);
}
ObjectSet("label_object", OBJPROP_XDISTANCE, 200);
ObjectSet("label_object", OBJPROP_YDISTANCE, 100);

Stałe określające typ obiektu mogą przyjmować poniższe wartości:

OBJ_VLINE

wartość

opis

0

Linia pozioma (jeden parametr czas).

OBJ_HLINE

wartość

opis

1

Linia pionowa (jeden parametr czas).

OBJ_TREND

wartość

opis

2

Linia trendu (dwa parametry).

OBJ_TRENDBYANGLE

wartość

opis

3

Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr). Do ustawienia konta nachylenia stosujemy funkcję ObjectSet();

OBJ_REGRESSION

wartość

opis

4

Linie kanału trendowego (dwa parametry).

OBJ_CHANNEL

wartość

opis

5

Kanał trendowy (trzy parametry).

OBJ_STDDEVCHANNEL

wartość

opis

6

Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry).

OBJ_GANNLINE

wartość

opis

7

Gann Line (dwa parametry).

OBJ_GANNFAN

wartość

opis

8

Gann Fan (dwa parametry).

OBJ_GANNGRID

wartość

opis

9

Gann Grid (dwa parametry).

OBJ_FIBO

wartość

opis

10

Fibonacci retracement (dwa parametry).

OBJ_FIBOTIMES

wartość

opis

11

Fibonacci time zones (dwa parametry).

OBJ_FIBOFAN

wartość

opis

12

Fibonacci fan (dwa parametry).

OBJ_FIBOARC

wartość

opis

13

Fibonacci arcs (dwa parametry).

OBJ_EXPANSION

wartość

opis

14

Fibonacci expansions (trzy parametry).

OBJ_FIBOCHANNEL

wartość

opis

15

Fibonacci channel (trzy parametry).

OBJ_RECTANGLE

wartość

opis

16

Rectangle (dwa parametry).

OBJ_TRIANGLE

wartość

opis

17

Trójkąt (trzy parametry).

OBJ_ELLIPSE

wartość

opis

18

Ellipsa (dwa parametry).

OBJ_PITCHFORK

wartość

opis

19

Andrews pitchfork (trzy parametry).

OBJ_CYCLES

wartość

opis

20

Cykle (dwa parametry).

OBJ_TEXT

wartość

opis

21

Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr).

OBJ_ARROW

wartość

opis

22

Znaki symboli graficznych (jeden parametr).

OBJ_LABEL

wartość

opis

23

Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr).

stała wartość opis
OBJ_VLINE 0 Linia pozioma (jeden parametr czas).
OBJ_HLINE 1 Linia pionowa (jeden parametr czas).
OBJ_TREND 2 Linia trendu (dwa parametry).
OBJ_TRENDBYANGLE 3 Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr). Do ustawienia konta nachylenia stosujemy funkcję ObjectSet();
OBJ_REGRESSION 4 Linie kanału trendowego (dwa parametry).
OBJ_CHANNEL 5 Kanał trendowy (trzy parametry).
OBJ_STDDEVCHANNEL 6 Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry).
OBJ_GANNLINE 7 Gann Line (dwa parametry).
OBJ_GANNFAN 8 Gann Fan (dwa parametry).
OBJ_GANNGRID 9 Gann Grid (dwa parametry).
OBJ_FIBO 10 Fibonacci retracement (dwa parametry).
OBJ_FIBOTIMES 11 Fibonacci time zones (dwa parametry).
OBJ_FIBOFAN 12 Fibonacci fan (dwa parametry).
OBJ_FIBOARC 13 Fibonacci arcs (dwa parametry).
OBJ_EXPANSION 14 Fibonacci expansions (trzy parametry).
OBJ_FIBOCHANNEL 15 Fibonacci channel (trzy parametry).
OBJ_RECTANGLE 16 Rectangle (dwa parametry).
OBJ_TRIANGLE 17 Trójkąt (trzy parametry).
OBJ_ELLIPSE 18 Ellipsa (dwa parametry).
OBJ_PITCHFORK 19 Andrews pitchfork (trzy parametry).
OBJ_CYCLES 20 Cykle (dwa parametry).
OBJ_TEXT 21 Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr).
OBJ_ARROW 22 Znaki symboli graficznych (jeden parametr).
OBJ_LABEL 23 Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr).

ObjectDelete

Funkcja usuwa obiekt z wykresu określony nazwą. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectDelete( string name )
Parametry
name – nazwa obiektu, który ma zostać usunięty
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

Przykład:

ObjectDelete( "nazwa_objektu" );

ObjectDescription

Funkcja zwraca wartość opisującą obiekt graficzny typu OBJ_TEXT, OBJ_LABEL. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

string ObjectDescription( string name )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
Wartość zwracana
Tekst opisu obiektu graficznego

Przykład:

// listuje teksty opisów z obiektów graficznych
string obj_name;
total = ObjectsTotal();
for(int i=0;i<total;i++)
{
obj_name=ObjectName(i);
Print("Objekt o nazwie "+obj_name+" opisany jest =",
ObjectDescription(obj_name));
}

ObjectFind

Funkcja zwraca numer indeksu obiektu na podstawie podanej nazwy obiektu. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca numer indeksu obiektu, w przeciwnym razie wartość -1.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int ObjectFind( string name )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
Wartość zwracana
numer indeks obiektu lub -1 jeśli nie znaleziono obiektu o podanej nazwie

ObjectGet

Funkcja zwraca parametry obiektu graficznego określone po przez nazwę obiektu oraz indeks parametru opisującego obiekt. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

double ObjectGet( string name, int index )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
index – indeks parametru opisującego obiekt
Wartość zwracana
wartość parametru opisującego obiekt

Przykład:

color oldColor = ObjectGet("obj_linia", OBJPROP_COLOR);

Stałe określające właściwości obiektów mogą przyjmować poniższe wartości.

OBJPROP_TIME1

wartość

typ

opis

0

datetime

Ustawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.

OBJPROP_PRICE1

wartość

typ

opis

1

double

Ustawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.

OBJPROP_TIME2

wartość

typ

opis

2

datetime

Ustawia/pobiera czas dla drugiego parametru.

OBJPROP_PRICE2

wartość

typ

opis

3

double

Ustawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.

OBJPROP_TIME3

wartość

typ

opis

4

datetime

Ustawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.

OBJPROP_PRICE3

wartość

typ

opis

5

double

Ustawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.

OBJPROP_COLOR

wartość

typ

opis

6

color

Ustawia/pobiera kolor obiektu.

OBJPROP_STYLE

wartość

typ

opis

7

int

Ustawia/pobiera styl rysowania linii obiektu:

STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT,

STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT

OBJPROP_WIDTH

wartość

typ

opis

8

int

Ustawia/pobiera grubość linii obiektu.

OBJPROP_BACK

wartość

typ

opis

9

bool

Ustawia/pobiera wartość określająca czy obiekt ma być

umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.

OBJPROP_RAY

wartość

typ

opis

10

bool

Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.

OBJPROP_ELLIPSE

wartość

typ

opis

11

bool

Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany z eliptycznie.

OBJPROP_SCALE

wartość

typ

opis

12

double

Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.

OBJPROP_ANGLE

wartość

typ

opis

13

double

Ustawia/pobiera promień obiektu.

OBJPROP_ARROWCODE

wartość

typ

opis

14

int

Ustawia/pobiera wartość stała określającą, jaki symbol graficzny ma być rysowany.

OBJPROP_TIMEFRAMES

wartość

typ

opis

15

int

Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany.

OBJPROP_DEVIATION

wartość

typ

opis

16

double

Ustawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.

OBJPROP_FONTSIZE

wartość

typ

opis

100

int

Ustawia/pobiera wielkość czcionki.

OBJPROP_CORNER

wartość

typ

opis

101

int

Ustawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów.

OBJPROP_XDISTANCE

wartość

typ

opis

102

int

Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.

OBJPROP_YDISTANCE

wartość

typ

opis

103

int

Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.

OBJPROP_FIBOLEVELS

wartość

typ

opis

200

int

Ustawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.

OBJPROP_LEVELCOLOR

wartość

typ

opis

201

color

Ustawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.

OBJPROP_LEVELSTYLE

wartość

typ

opis

202

int

Ustawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.

OBJPROP_LEVELWIDTH

wartość

typ

opis

203

int

Ustawia/pobiera szeroko linii poziomów w skali od 1 do 5.

OBJPROP_FIRSTLEVEL+n

wartość

typ

opis

210+n

int

Ustawia/pobiera ustawia wartości poziomów Fibonacci na dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.

stała wartość typ opis
OBJPROP_TIME1 0 datetime Ustawia/pobiera czas dla pierwszego parametru.
OBJPROP_PRICE1 1 double Ustawia/pobiera poziom ceny dla pierwszego parametru.
OBJPROP_TIME2 2 datetime Ustawia/pobiera czas dla drugiego parametru.
OBJPROP_PRICE2 3 double Ustawia/pobiera poziom ceny dla drugiego parametru.
OBJPROP_TIME3 4 datetime Ustawia/pobiera czas dla trzeciego parametru.
OBJPROP_PRICE3 5 double Ustawia/pobiera poziom ceny dla trzeciego parametru.
OBJPROP_COLOR 6 color Ustawia/pobiera kolor obiektu.
OBJPROP_STYLE 7 int Ustawia/pobiera styl rysowania linii obiektu:
STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT,
STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT
OBJPROP_WIDTH 8 int Ustawia/pobiera grubość linii obiektu.
OBJPROP_BACK 9 bool Ustawia/pobiera wartość określająca czy obiekt ma być
umieszczony poniżej lub powyżej linii wykresu.
OBJPROP_RAY 10 bool Ustawia/pobiera wartość określającą czy obiekt rysowany ma mieć nieskończenie długie linie czy mają być przycinane.
OBJPROP_ELLIPSE 11 bool Ustawia/pobiera czy obiekt fibo arcs ma być rysowany z eliptycznie.
OBJPROP_SCALE 12 double Ustawia/pobiera określa czy obiekt ma być skalowany.
OBJPROP_ANGLE 13 double Ustawia/pobiera promień obiektu.
OBJPROP_ARROWCODE 14 int Ustawia/pobiera wartość stała określającą, jaki symbol graficzny ma być rysowany.
OBJPROP_TIMEFRAMES 15 int Ustawia/pobiera na jakiej skali czasowej obiekt ma być pokazywany.
OBJPROP_DEVIATION 16 double Ustawia/pobiera ustawie wartość odchylenia dla obiektu typu odchylenie standardowe.
OBJPROP_FONTSIZE 100 int Ustawia/pobiera wielkość czcionki.
OBJPROP_CORNER 101 int Ustawia/pobiera wartości od 0 do 3 określające stopień zaokrąglenia rogów obiektów.
OBJPROP_XDISTANCE 102 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi x w pikselach.
OBJPROP_YDISTANCE 103 int Ustawia/pobiera położenie obiektu na osi y w pikselach.
OBJPROP_FIBOLEVELS 200 int Ustawia/pobiera poziomy Fibonacci, które może być indeksowane od 0 do 32.
OBJPROP_LEVELCOLOR 201 color Ustawia/pobiera wartość koloru dla poziomów linii.
OBJPROP_LEVELSTYLE 202 int Ustawia/pobiera styl poziomu linii STYLE_SOLID, STYLE_DASH, STYLE_DOT, STYLE_DASHDOT, STYLE_DASHDOTDOT.
OBJPROP_LEVELWIDTH 203 int Ustawia/pobiera szeroko linii poziomów w skali od 1 do 5.
OBJPROP_FIRSTLEVEL+n

210+n

int Ustawia/pobiera ustawia wartości poziomów Fibonacci na dla określonego poziomu dostępnego po indeksie o numeracji od 0 do ilości poziomów.

ObjectGetFiboDescription

Funkcja zwraca wartość opisową obiektu graficznego typu Fibonacci. Obiekt typu Fibonacci może posiadać do 32 poziomów, z których wartości opisowe pobieramy poprzez podanie indeksu poziomu numerując od 0 do 31. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

string ObjectGetFiboDescription( string name, int index )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
index – indeks poziomu Fibonacci (0-31)
Wartość zwracana
wartość parametru opisującego obiekt

Przykład:

string tekst;
for(int i=0;i<32;i++)
{
tekst = ObjectGetFiboDescription( MojObjektFibo, i );
if( GetLastError() != 0 ) break;
Print( MojObjektFibo,"poziom: ",i," tekst opisu: ",tekst);
}

ObjectGetShiftByValue

Funkcja wyznacza numer słupka na podstawie podanej wartości ceny. Indeks słupka na wykresie wyznaczany jest na podstawie pierwszej i drugiej pary parametrów opisujących obiekt np. typu OBJ_TREND. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int ObjectGetShiftByValue( string name, double value)
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
value – wartość ceny
Wartość zwracana
wyznaczony numer słupka

Przykład:

int przesunięcie = ObjectGetShiftByValue("MojaLiniaTrendu", 1.3402);

ObjectGetValueByShift

Funkcja wyznacza numer słupka na podstawie podanego numeru słupka. Indeks słupka na wykresie wyznaczany jest na podstawie pierwszej i drugiej pary parametrów opisujących obiekt np. typu OBJ_TREND. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

double ObjectGetValueByShift( string name, int shift )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
shift – numer słupka na wykresie
Wartość zwracana

Przykład:

double price = ObjectGetValueByShift("MojaLiniaTrendu", 12);

ObjectMove

Funkcja przesuwa obiekt na wykresie. Obiekt określony jest za pomocą nazwy a parametry za pomocą indeksu od 0 do 2 określającego, które współrzędne należy przesunąć oraz wartości współrzędnych czas/cena. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectMove( string name, int point, datetime time, double price )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
point – indeks określający współrzędne (0-2)
time – nowa wartość czasu
price – nowa wartość ceny
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem

false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

Przykład:

ObjectMove("MojaLiniaTrendu ", 1, D'2009.09.25 12:30', 1.2345)

ObjectName

Funkcja zwraca nazwę obiektu graficznego na podstawie podanego indeksu obiektu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

string ObjectName( int index )
Parametry
index – wartość określająca indeks obiektu z zakresu od 0 do ObjectsTotal()
Wartość zwracana
nazwa obiektu określonego indeksem

Przykład:

int wszystkie_objekty = ObjectsTotal();
string nazwa;
for(int i=0;i< wszystkie_objekty;i++)
{
nazwa = ObjectName(i);
Print( i,"Nazwa obiektu = " + nazwa);
}

ObjectsDeleteAll

Funkcja usuwa wszystkie obiekty określonego typu ze wskazanego okna/podokna wykresu. Funkcja zwraca ilość usuniętych obiektów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). Notes: Jeśli podana wartość indeksu okna jest nieprawidłowa lub równa -1 to zostaną usunięte wszystkie obiekty z okna na którym wywołano funkcję ObjectsDeleteAll(). Jeśli podana wartość typu obiektu jest nieprawidłowa lub równa -1 to zostaną usunięte wszystkie obiekty z okna na którym wywołano funkcję ObjectsDeleteAll().

Składnia:

int ObjectsDeleteAll( int window=EMPTY, int type=EMPTY )
Parametry
window – indeks okna z zakresu 0 do WindowsTotal() lub wartość domyślna
EMPTY wówczas usuwa obiekty z okna głównego oraz podokien
type – indeks typu obiektu jaki ma zostać usunięty lub wartość domyślna
wówczas usuwa wszystkie typy obiektów
Wartość zwracana
liczba usuniętych obiektów

Przykład:

// usuwa wszystkie obiekty typu linia pozioma z 1 podokna
ObjectsDeleteAll(2, OBJ_HLINE);
// usuwa wszystkie typy obiektów z 2 podokna
ObjectsDeleteAll(2);
// usuwa wszystkie obiekty z wszystkich okien
ObjectsDeleteAll();

ObjectSet

Funkcja ustawia parametry obiektu graficznego określone poprzez nazwę obiektu oraz indeks parametru opisującego obiekt. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectSet( string name, int index, double value )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
index – indeks parametru opisującego obiekt
value – nowa wartość parametru obiektu
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

Przykład:

// ustawia wartość parametru time1 linii trendu na czas ostatniego słupka
wykresu
ObjectSet("MojaLiniaTrendu", OBJPROP_TIME1, Time[0]);
// ustawia drugi (indeks 1) poziom obiektu Fibonacci
ObjectSet("MojPoziomFibo", OBJPROP_FIRSTLEVEL+1, 1.3402);
// ustawia widoczność obiektu – będzie widoczny tylko na wykresie 15
minutowym
ObjectSet("MojObjektNaWykresie", OBJPROP_TIMEFRAMES, OBJ_PERIOD_M15 |
OBJ_PERIOD_H1);

Stałe określające właściwości obiektów mogą przyjmować poniższe wartości.

OBJ_VLINE

wartość

opis

0

Linia pozioma (jeden parametr czas).

OBJ_HLINE

wartość

opis

1

Linia pionowa (jeden parametr czas).

OBJ_TREND

wartość

opis

2

Linia trendu (dwa parametry).

OBJ_TRENDBYANGLE

wartość

opis

3

Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr). Do ustawienia konta nachylenia stosujemy funkcję ObjectSet();

OBJ_REGRESSION

wartość

opis

4

Linie kanału trendowego (dwa parametry).

OBJ_CHANNEL

wartość

opis

5

Kanał trendowy (trzy parametry).

OBJ_STDDEVCHANNEL

wartość

opis

6

Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry).

OBJ_GANNLINE

wartość

opis

7

Gann Line (dwa parametry).

OBJ_GANNFAN

wartość

opis

8

Gann Fan (dwa parametry).

OBJ_GANNGRID

wartość

opis

9

Gann Grid (dwa parametry).

OBJ_FIBO

wartość

opis

10

Fibonacci retracement (dwa parametry).

OBJ_FIBOTIMES

wartość

opis

11

Fibonacci time zones (dwa parametry).

OBJ_FIBOFAN

wartość

opis

12

Fibonacci fan (dwa parametry).

OBJ_FIBOARC

wartość

opis

13

Fibonacci arcs (dwa parametry).

OBJ_EXPANSION

wartość

opis

14

Fibonacci expansions (trzy parametry).

OBJ_FIBOCHANNEL

wartość

opis

15

Fibonacci channel (trzy parametry).

OBJ_RECTANGLE

wartość

opis

16

Rectangle (dwa parametry).

OBJ_TRIANGLE

wartość

opis

17

Trójkąt (trzy parametry).

OBJ_ELLIPSE

wartość

opis

18

Ellipsa (dwa parametry).

OBJ_PITCHFORK

wartość

opis

19

Andrews pitchfork (trzy parametry).

OBJ_CYCLES

wartość

opis

20

Cykle (dwa parametry).

OBJ_TEXT

wartość

opis

21

Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr).

OBJ_ARROW

wartość

opis

22

Znaki symboli graficznych (jeden parametr).

OBJ_LABEL

wartość

opis

23

Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr).

stała wartość opis
OBJ_VLINE 0 Linia pozioma (jeden parametr czas).
OBJ_HLINE 1 Linia pionowa (jeden parametr czas).
OBJ_TREND 2 Linia trendu (dwa parametry).
OBJ_TRENDBYANGLE 3 Linia trendu z ustawieniem konta nachylenia (jeden parametr). Do ustawienia konta nachylenia stosujemy funkcję ObjectSet();
OBJ_REGRESSION 4 Linie kanału trendowego (dwa parametry).
OBJ_CHANNEL 5 Kanał trendowy (trzy parametry).
OBJ_STDDEVCHANNEL 6 Kanał odchylenia standardowego (dwa parametry).
OBJ_GANNLINE 7 Gann Line (dwa parametry).
OBJ_GANNFAN 8 Gann Fan (dwa parametry).
OBJ_GANNGRID 9 Gann Grid (dwa parametry).
OBJ_FIBO 10 Fibonacci retracement (dwa parametry).
OBJ_FIBOTIMES 11 Fibonacci time zones (dwa parametry).
OBJ_FIBOFAN 12 Fibonacci fan (dwa parametry).
OBJ_FIBOARC 13 Fibonacci arcs (dwa parametry).
OBJ_EXPANSION 14 Fibonacci expansions (trzy parametry).
OBJ_FIBOCHANNEL 15 Fibonacci channel (trzy parametry).
OBJ_RECTANGLE 16 Rectangle (dwa parametry).
OBJ_TRIANGLE 17 Trójkąt (trzy parametry).
OBJ_ELLIPSE 18 Ellipsa (dwa parametry).
OBJ_PITCHFORK 19 Andrews pitchfork (trzy parametry).
OBJ_CYCLES 20 Cykle (dwa parametry).
OBJ_TEXT 21 Pole tekstowe na słupku wykresu (jeden parametr).
OBJ_ARROW 22 Znaki symboli graficznych (jeden parametr).
OBJ_LABEL 23 Pole tekstowe dowolne położenie (jeden parametr).

ObjectSetFiboDescription

Funkcja ustawia nowy opis dla obiektu, poziomów Fibonacciego. Poziomy Fibonacciego oznaczane są indeksem od 0 do 31. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectSetFiboDescription( string name, int index, string text )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
index – numer indeksu poziomu Fibonacciego
text – nowy opis poziomu Fibonacciego
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

 

Przykład:

ObjectSetFiboDescription("MojPoziomFibo",2,"Druga linia 0.707");

ObjectSetText

Funkcja ustawia opis tekstowy i format tekstu obiektów typu OBJ_TEXT oraz OBJ_LABEL. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

bool ObjectSetText( string name, string text, int font_size, string
font=NULL, color text_color=CLR_NONE )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego typu tekstowego
text – tekst obiektu
font_size – wielkość czcionki w punktach
font – nazwa rodzaju czcionki
text_color – kolor czcionki
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończyła się powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończyła się niepowodzeniem

Przykład:

ObjectSetText("MojTekstObjekt", "Witaj świecie!", 10, "Times New Roman",
Blue);

ObjectsTotal

Funkcja zwraca liczbę obiektów określonego typu, które znajdują się na aktualnym wykresie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int ObjectsTotal( int type=EMPTY )
Parametry
type – typ obiektów które mają zostać zliczone lub wartość domyślna wówczas
będą zliczone wszystkie obiekty
Wartość zwracana
liczba zliczonych obiektów na wykresie

Przykład:

int wszystkie_objekty = ObjectsTotal();
string nazwa;
for(int i=0;i< wszystkie_objekty;i++)
{
nazwa = ObjectName(i);
Print(i,"Nazwa obiektu o indeksie ",i," to " + name);
}

ObjectType

Funkcja zwraca typ obiektu na podstawie podanej nazwy obiektu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia:

int ObjectType( string name )
Parametry
name – nazwa obiektu graficznego
Wartość zwracana
indeks typu obiektu określony nazwą

Przykład:

int obj_typ = ObjectType("linia_122");
Print( "Indeks typu obiektu linia_122 to " + obj_type );

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1