Stałe dla funkcji MessageBox

Funkcja MessageBox() służy do wyświetlania komunikatów w postaci okienka informacyjnego z tekstem, znakami graficznymi oraz określonymi przyciskami. Funkcja MessageBox nie jest typową funkcją języka MQL4, jest natomiast bardzo dobrym przykładem wykorzystania funkcji systemowych API Windows, dlatego ważne jest, aby podczas korzystania z tej funkcji dołączyć plik nagłówkowy WinUser32.mqh, zawierający definicje i importujący funkcję z biblioteki DLL. W celu przekazania większej ilości parametrów typu ikony i przyciski można stosować kombinacje parametrów oddzielonych symbolem sumy logicznej (||); Należy mieć na uwadze fakt, że funkcja MessageBox() korzysta z ustawień systemu operacyjnego, dlatego wygląd ikon oraz opisy przycisków mogą być różne w zależności od konfiguracji systemu operacyjnego. Poniżej znajdują się parametry określające, jaka ikona ma się pojawić w okienku dialogowym.

Identyfikatory linii używane przez wskaźniki iMACD(), iRVI() i iStochastic().

MB_ICONSTOP,

wartość

opis

0x00000010

Ikona stop

MB_ICONERROR,

wartość

opis

0x00000010

Ikona stop

MB_ICONHAND

wartość

opis

0x00000010

Ikona stop

MB_ICONQUESTION

wartość

opis

0x00000020

Ikona pytanie

MB_ICONEXCLAMATION,

wartość

opis

0x00000030

Ikona potwierdzenie

MB_ICONWARNING

wartość

opis

0x00000030

Ikona potwierdzenie

MB_ICONINFORMATION

wartość

opis

0x00000040

Ikona informacyjna

MB_ICONASTERISK

wartość

opis

0x00000040

Ikona informacyjna

stała wartość opis
MB_ICONSTOP, 0x00000010 Ikona stop
MB_ICONERROR, 0x00000010 Ikona stop
MB_ICONHAND 0x00000010 Ikona stop
MB_ICONQUESTION 0x00000020 Ikona pytanie
MB_ICONEXCLAMATION, 0x00000030 Ikona potwierdzenie
MB_ICONWARNING 0x00000030 Ikona potwierdzenie
MB_ICONINFORMATION 0x00000040 Ikona informacyjna
MB_ICONASTERISK 0x00000040 Ikona informacyjna

 

Poniżej znajdują się parametry określające, jakie przyciski mają pojawić się w okienku dialogowym.

MB_OK

wartość

opis

0x00000000

Przycisk Ok

MB_OKCANCEL

wartość

opis

0x00000001

Przyciski Ok i Anuluj

MB_ABORTRETRYIGNORE

wartość

opis

0x00000002

Przyciski Przerwij, Ponów, Ignoruj

MB_YESNOCANCEL

wartość

opis

0x00000003

Przyciski Tak, Nie, Anuluj

MB_YESNO

wartość

opis

0x00000004

Przyciski Tak, Nie

MB_RETRYCANCEL

wartość

opis

0x00000005

Przyciski Ponów, Anuluj

MB_CANCELTRYCONTINUE

wartość

opis

0x00000006

Przyciski Anuluj, Ponów, Kontynuuj

stała wartość opis
MB_OK 0x00000000 Przycisk Ok
MB_OKCANCEL 0x00000001 Przyciski Ok i Anuluj
MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 Przyciski Przerwij, Ponów, Ignoruj
MB_YESNOCANCEL 0x00000003 Przyciski Tak, Nie, Anuluj
MB_YESNO 0x00000004 Przyciski Tak, Nie
MB_RETRYCANCEL 0x00000005 Przyciski Ponów, Anuluj
MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 Przyciski Anuluj, Ponów, Kontynuuj

 

Aby wskazać domyślny przycisk można określić to jedną z poniższych wartości.

MB_DEFBUTTON1

wartość

opis

0x00000000

Ustawia pierwszy przycisk jako domyślny

MB_DEFBUTTON2

wartość

opis

0x00000100

Ustawia drugi przycisk jako domyślny

MB_DEFBUTTON3

wartość

opis

0x00000200

Ustawia trzeci przycisk jako domyślny

MB_DEFBUTTON4

wartość

opis

0x00000300

Ustawia czwarty przycisk jako domyślny

stała wartość opis
MB_DEFBUTTON1 0x00000000 Ustawia pierwszy przycisk jako domyślny
MB_DEFBUTTON2 0x00000100 Ustawia drugi przycisk jako domyślny
MB_DEFBUTTON3 0x00000200 Ustawia trzeci przycisk jako domyślny
MB_DEFBUTTON4 0x00000300 Ustawia czwarty przycisk jako domyślny

 

Funkcja MessageBox() zwraca parametr zależne od wybranego przycisku, który może przyjąć jedną z poniższych wartości.

IDOK

wartość

opis

1

Wybrano przycisk
Ok.

IDCANCEL

wartość

opis

2

Wybrano przycisk
Anuluj

IDABORT

wartość

opis

3

Wybrano przycisk
Przerwij

IDRETRY

wartość

opis

4

Wybrano przycisk
Ponów

IDIGNORE

wartość

opis

5

Wybrano przycisk
Ignoruj

IDYES

wartość

opis

6

Wybrano przycisk
Tak

IDNO

wartość

opis

7

Wybrano przycisk
Nie

IDTRYAGAIN

wartość

opis

10

Wybrano przycisk
Spróbuj ponownie

IDCONTINUE

wartość

opis

11

Wybrano przycisk
Kontynuuj

stała wartość opis
IDOK 1 Wybrano przycisk Ok.
IDCANCEL 2 Wybrano przycisk Anuluj
IDABORT 3 Wybrano przycisk Przerwij
IDRETRY 4 Wybrano przycisk Ponów
IDIGNORE 5 Wybrano przycisk Ignoruj
IDYES 6 Wybrano przycisk Tak
IDNO 7 Wybrano przycisk Nie
IDTRYAGAIN 10 Wybrano przycisk Spróbuj ponownie
IDCONTINUE 11 Wybrano przycisk Kontynuuj

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1