Skrypty

Skrypty należą do najprostszych narzędzi tworzonych w Meta Quotes Language 4. Przeznaczone są do agregowania wielu czynności w jedną funkcję. W przeciwieństwie do wskaźników i strategii automatycznych uruchamiane są ręcznie. Po wykonaniu przypisanej im funkcji kończą pracę. W platformie BOSSAFX znajduje się zestaw skryptów o charakterze edukacyjnym. Prezentujemy również zestaw skryptów, służących do zawierania transakcji za pomocą skrótów klawiszowych.

Ogólna konfiguracja

Przed rozpoczęciem pracy ze skryptami musimy je odpowiednio skonfigurować. Wspólne parametry dla wszystkich skryptów znajdują się w ustawieniach terminala. Okno może być otwarte wybierając z menu [Narzędzia > Opcje] lub używając skrót klawiszowy Ctrl+ O.

narzędzia opcje

Ustawienia parametrów skryptu znajdziemy z zakładce [Strategie].

opcje

Tylko pięć opcji wpływa na działanie skryptu:

Umożliw handel

Tak jak strategie, skrypty mogą pracować w trybie automatycznym. Programy te mogą analizować zmiany cen jak również zarządzać transakcjami. Opcja ta jest przeznaczona do ograniczania funkcji zawierania transakcji zarówno przez skrypty jak i przez strategie.

Zapytaj o ręczne potwierdzenie

Opcja ta jest aktywna tylko jeśli opcja „Umożliw handel” jest zaznaczona. W przypadku włączenia tej opcji skrypt podczas zawierania transakcji wyśle zapytanie do użytkownika w celu potwierdzenia lub odrzucenia danej transakcji. Jest to więc manualne potwierdzenie pozwalające kontrolować aktywność inwestycyjną strategii i skryptów.

Umożliw import DLL

Korzystanie z DLL zwiększa funkcjonalność skryptów. Jeśli opcja jest włączona biblioteki mogą być używane bez żadnych granic. Jeśli opcja jest wyłączona to żaden skrypt nie może używać zewnętrznych DLL.

Potwierdź funkcję DLL

Opcja może być włączona tylko jeśli import DLL jest możliwy. Jest to manualna asysta przy wywoływaniu każdej wywołanej funkcji. Jeśli jest wyłączona, importowanie z zewnętrznych bibliotek nie będzie kontrolowane.

Umożliw import zewnętrznych strategii

Jeśli podczas pracy skryptu jest potrzeba importu funkcji z innych strategii lub bibliotek MQL 4 opcja ta musi być włączona. Jeśli jest wyłączona, żaden skrypt nie będzie w stanie korzystać z innych programów MQL 4.

Uwaga! W przypadku gdy skrypt wykonuje funkcje handlowe, a więc zawiera transakcje w trybie rzeczywistym należy zaznaczyć opcje „Umożliw handel” w przeciwnym wypadku użytkownik może pozostawić domyślne ustawienia bez zmian.

Uruchomienie

Aby zastosować wybrany skrypt na wykresie rozwijamy zakładkę [Skrypty] w oknie [Nawigator] następnie klikamy prawym klawiszem myszy na wybrany skrypt i wybieramy opcje [Zastosuj na wykresie]. Ważne jest aby pamiętać, że skrypt dodawany jest do aktywnego wykresu i że tylko jeden skrypt może być uruchomiony na danym wykresie w danej chwili.

zastosuj na wykresie

Po dodaniu skryptu do wykresu automatycznie pojawi się okno z ustawieniami. W zakładce [Wpisz parametry] mogą zostać zmienione zewnętrzne zmienne skryptu. Aby zmienić te parametry należy podwójnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na daną wartość i wpisać nową. Możemy zmienić wartość każdej zmiennej lub ściągnąć wcześniej zapisane parametry. Istnieje również możliwość zapisania danych wartości parametrów.

period opcje

Przycisk „Reset” zwraca wszystkie domyślne wartości. Parametry zdefiniowane w ustawieniach terminala znajdują się w zakładce [Ogólne]. Domyślne wartości parametrów znajdują się kodzie źródłowym programu. Skrypt ze zdefiniowanymi parametrami może zostać potwierdzony przyciskiem „OK” i usunięty przyciskiem "Anuluj".

Uwaga! Inaczej niż w przypadku strategii i wskaźników własnych specjalne własności skryptów są ustawiane tylko podczas uruchamiania.

Pojawienie się polecenia „Usuń skrypt” w menu kontekstowym wykresu oznacza że skrypt został uruchomiony.

Zamykanie

W normalnej sytuacji skrypt zamyka się po zakończeniu określonego działania. Może również zostać usunięty manualnie. Aby usunąć skrypt z wykresu należy wybrać opcję „Usuń skrypt” z menu kontekstowego wykresów lub dołączyć inny skrypt do wykresu. Poza tym skrypt zostanie usunięty z wykresu po zmianie symbolu lub interwału czasowego.

zamykanie

Uwaga!

Wszystkie skrypty zostaną usunięte z wykresu po wyłączeniu platformy;

Usuwając skrypt z okna [Nawigator] nie zamkniemy programu MQL 4 o tej samej nazwie działającego na wykresie.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1