Sentyment Rynku

Sentyment rynku  to narzędzie informujące o kierunku pozycji, które zajmowane są przez klientów DM BOŚ w instrumentach będących przedmiotem obrotu systemu transakcyjnego Bossafx. Kierunek pozycji prezentowany jest na wykresie, gdzie kolorem czerwonym oznaczono procent klientów posiadających pozycje krótkie, kolorem zielonym – procent klientów posiadających pozycje długie.  Jeżeli dla danego instrumentu przeważa kolor zielony na wykresie, to oznacza to, że większość klientów DM BOŚ posiada otwartą pozycję długą w danym instrumencie. Analogicznie – dominujący kolor czerwony na wykresie informuje o tym, że w danym instrumencie większość klientów DM BOŚ posiada pozycję krótką. Dane na wykresie można sortować po nazwie instrumentu oraz po skrajnych wartościach (długich lub krótkich). Analizując dane z wykresu należy wziąć poprawkę na przyjętą metodologię kalkulacji danych, która nie uwzględnia wolumenu ani liczby lotów, ale tylko procent klientów, którzy posiadają długą lub krótką pozycję.  

Metoda obliczania i prezentowania danych o zagregowanych pozycjach klientów.

Obliczanie wielkości zagregowanych pozycji w instrumencie:

SL=A/(A+B)

SS=B/(A+B)

Gdzie:
A – liczba rachunków, na których pozycja netto (pozycje długie minus pozycje krótkie) jest większa od zera
B – liczba rachunków, na których pozycja netto (pozycje krótkie minus pozycje długie) jest większa od zera
SL – procent klientów posiadających pozycje długie w danym instrumencie
SS -  procent klientów posiadających pozycje krótkie w danym instrumencie

Sentyment rynku ma na celu dostarczenie informacji o zagregowanych pozycjach w poszczególnych instrumentach oferty BossaFX, zajmowanych przez klientów DM BOŚ. Informacja o pozycjach wyliczana jest na podstawie ilości rachunków, na których wielkość netto pozycji w danym instrumencie jest różna od zera. Dane o pozycji publikowane są z 15 minutowym opóźnieniem, ich aktualizacja następuje w interwałach pięciominutowych. 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej „DM BOŚ S.A.”, informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Sentyment Rynku są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawione dane nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego. Żadne informacje zawarte w aplikacji Sentyment Rynku nie stanowią zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w aplikacji Sentyment Rynku. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Sentymentu Rynku oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych przez Sentyment Rynku. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę wszystkich zainwestowanych środków.
1/1