Multi BOSSAFX

Wspaniałe narzędzie wspierające aktywnych inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Instalacja / Uruchomienie 

Pobierz: Multi BOSSAFX

Po pobraniu pliku [Multi_BOSSAFX.ex4] należy uruchomić platformę i przejść do menu głównego, a następnie wybrać polecenie [Plik > Otwórz Folder Danych]. W otworzonym w ten sposób folderze należy przejść do lokalizacji [... > MQL4 > Indicators] i umieścić tam pobrany plik. Aby zaktualizować listę wskaźników własnych, należy zamknąć i otworzyć ponownie platformę BOSSAFX.

folder danych

Po uruchomieniu platformy wskaźnik [Multi_BOSSAFX] znajdziemy w oknie [Nawigator] w zakładce [Wskaźniki własne]. Okno [Nawigator] otworzyć możemy za pomocą funkcji [Widok > Nawigator] lub skrótu klawiszowego [Ctrl+N].

Aby załączyć wskaźnik do aktywnego wykresu, należy prawem klawiszem myszy otworzyć menu podręczne na nazwie wskaźnika i wybrać polecenie [Dodaj do wykresu]. Wskaźnik można także załączyć za pomocą polecenia [Wstaw > Wskaźniki > Własne > Multi_BOSSAFX].

Opis wskaźnika 

Przed załączeniem wskaźnika do wykresu otworzy się okno jego ustawień. W zakładce [Ogólne] należy pozostawić wszystkie ustawienia bez zmian. Zakładki [Kolory], [Poziomy] i [Wizualizacja] również pozostawiamy bez zmian. Konfiguracja wskaźnika odbywa się poprzez dobór odpowiednich parametrów w zakładce [Wpisz parametry]. Pierwsze trzy parametry, które należy zdefiniować, to kolory wyświetlania:

Kolor_Podstawowy – kolor wyświetlania wszystkich nagłówków oraz parametrów wskaźnika, poza parametrami opisującymi kierunek trendu. Jeżeli wskaźnik jest załączany do wykresu o ciemnym tle należy wybrać kolor podstawowy o jasnej barwie. W przeciwnym wypadku wyświetlane wartości nie będą widoczne. To samo dotyczy wykresów o jasnym tle – w przypadku których kolor podstawowy powinien być ciemny.

Kolor_UP – pokazujący wzrostowy kierunek trendu, domyślnie zdefiniowany na kolor o odcieniu zielonym. Również należy dobrać do tła wykresu.

Kolor_DOWN - pokazujący spadkowy kierunek trendu, domyślnie zdefiniowany na kolor o odcieniu czerwonym.

wskaźnik koloru

Pokaż_alarm_o_sygnalach – wartość [true] uaktywnia alarm, kiedy sygnał któregokolwiek ze wskaźników zmienia się ze wzrostowego na spadkowy lub odwrotnie. Wartość [false] wyłącza alarmy o sygnałach.

MA_okres – wskaźnik Multi_BOSSAFX podaje sygnały płynące z kilku wskaźników na różnych interwałach czasowych. W grupie tych wskaźników znajdują się trzy średnie ruchome. Dwie z nich mają sztywno zdefiniowaną ilość okresów ( odpowiednio 15 i 90). W przypadku trzeciej średniej można wybrać dowolnych okres.

MACDFast, MACDSlow, MACDSignal – są to trzy parametry wskaźnika MACD. Dwa pierwsze określają liczbę okresów z których wyliczane są średnie ekspotencjalne, trzeci określa liczbę okresów, z jakich wyliczana jest średnia z samego wskaźnika. Parametry zdefiniowane są domyślnie na [12], [26] i [9] okresów. Przed zmianą parametrów zaleca się ich przetestowanie na pojedynczym wskaźniku MACD, dostępnym wśród listy wskaźników w [Nawigatorze]. Więcej o wskaźniku MACD znajduje się tutaj.

ADX_okres – parametr określający liczbę okresów, z których wyliczane są wartości wskaźnika. Domyślnie jest to [14] okresów. Przed dokonaniem zmiany tego parametru zaleca się przetestowanie działania ADX z nowym parametrem.

RSI_okres – podobnie jak w przypadku ADX, parametr określa liczbę okresów branych pod uwagę w jego kalkulacji. Zdefiniowana domyślnie wartość wynosi [14].

STOCH_K_okres, STOCH_D_okres, STOCH_Spowolnianie – dwa pierwsze parametry określają liczbę okresów z jakich wyliczane są składowe %K i %D oscylatora Stochastic. Trzeci parametr określa spowolnienie oscylatora – im mniejszy, tym więcej sygnałów generuje oscylator – jednak często fałszywych.

Sar_krok, Sar_maksimum – określa parametry wskaźnika Parabolic SAR.

Zmiennosc_Dlugookresowa, Zmiennosc_Krotkookresowa – określa z ilu okresów wyliczana jest zmienność cen instrumentu. Domyślnie dla zmienności długookresowej jest to 300 okresów, dla zmienności krótkookresowej 20 okresów.

Pokaz_sygnal_na_(…) – aktywuje lub wyłącza alarmy sygnału dla poszczególnych przedziałów czasowych. Aby włączyć alarm należy wybrać parametr [true], aby go wyłączyć – parametr [false]. Włączenie alarmów na poszczególnych interwałach będzie możliwe po uprzednim ustawieniu wartości [true] w parametrze [Pokaz_alarmy_o_sygnalach].

Działanie wskaźnika

Wskaźnik Multi BOSSAFX zawiera 9 wskaźników, które określają kierunek trendu. Wykorzystanie 8 interwałów pozwala na rozróżnienie trendu na długo i krótkookresowy. W trendzie krótkookresowym uwzględniane są sygnały z interwałów od M1 do H1. Sygnały z pozostałych interwałów składają się na trend długookresowy.

działanie wskaznika

Sposoby określania sygnałów płynących ze wskaźników:

Średnie ruchome (MA):

 • sygnał UP – jeżeli wykres cenowy znajduje się ponad średnią ruchomą;
 • sygnał DOWN – jeżeli wykres cenowy znajduje się poniżej średniej ruchomej.

MACD:

 • sygnał UP – wartości wskaźnika MACD znajdują się powyżej linii sygnalnej;
 • sygnał DOWN –wartości wskaźnika MACD znajdują się poniżej linii sygnalnej.

ADX:

 • sygnał UP – oddolne przecięcie linii –DI przez linię +DI;
 • sygnał DOWN – odgórne przecięcie linii –DI przez linię +DI;

RSI:

 • sygnał UP – wartości wskaźnika powyżej 50;
 • sygnał DOWN – wartości wskaźnika poniżej 50;

wskazniki sygnaly

Stochastic:

 • sygnał UP – linia K znajduje się nad linią D;
 • sygnał DOWN – linia K znajduje się pod linią D;

RVI:

 • sygnał UP – wartości wskaźnika powyżej linii sygnalnej;
 • sygnał DOWN – wartości wskaźnika poniżej linii sygnalnej;

Parabolic SAR:

 • sygnał UP – wykres wskaźnika znajduje się pod wykresem cenowym;
 • sygnał DOWN – wykres wskaźnika znajduje się nad wykresem cenowym;

Pomiar siły trendu

Procentowa siła trendu wyliczana na jest na podstawie sygnałów generowanych przez wskaźniki. Wszystkie wskaźniki mają taką samą wagę. Sygnały „UP” z jednego interwału są ze sobą sumowane, a następnie ich liczba dzielona jest przez liczbę wszystkich wskaźników występujących w jednym interwale.

pomiar siły trendu krótkookresowy

Na siłę trendu krótkookresowego składają się proporcje między ilością sygnałów „UP” i sygnałów „DOWN” z interwałów: M1, M5, M15, M30, H1. Biorąc pod uwagę sygnał każdego ze wskaźników dla interwałów H4, D1 i W1, w takim sam sposób szacowany jest trend długookresowy.

pomiar siły trendu długookresowy

Dodatkowe parametry wyświetlane w oknie Multi_BOSSAFX, to średnia różnica między najniższą a najwyższą ceną w danym interwale. W oknie konfiguracji wskaźnika można wybrać ilość okresów dla jakiej będzie liczona ta wartość. W pierwszej kolumnie [H-L] podawane są średnie z dłuższego okresu, w drugiej z krótszego. Większe średnie różnice cen najwyższej i najniższej w krótszym z okresów świadczyć mogą o wzroście zmienności.

Sama zmienność wyliczana jest w dwóch ostatnich kolumnach o nazwie VS. W oknie konfiguracji parametrów wskaźnika można sprecyzować liczbę okresów z jakich ma zostać wyliczona zmienność. Jeżeli w pierwszej kolumnie zmienność wyliczana będzie dla większej liczby okresów, niż w drugiej, to łatwo będzie można zaobserwować jej wzrost lub spadek.

Powrót do okna konfiguracji wskaźnika:

Aby skonfigurować na nowo parametry wskaźnika, należy w oknie wskaźnika otworzyć menu podręczne ( prawy klawisz myszy), a następnie wybrać polecenie [Lista wskaźników]. Na wyświetlonej liście zaznaczamy [Multi_BOSSAFX] i wybieramy przycisk [Edytuj]. Po zmianie konfiguracji zatwierdzamy przyciskiem [OK]. Aby wyjść z okna konfiguracji, wybieramy przycisk [Zamknij].

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1