Prowadzenie rachunku

Zwiń wszystko
Rozwiń wszystko

Jeżeli posiadasz rachunek w Systemie Transakcyjnym bossaFX MT4 i chciałbyś go przenieść do Systemu Transakcyjnego bossaFX MT5 możesz to zrobić w trzech prostych krokach:
1. Zaloguj się do serwisu transakcyjnego: logowanie
2. Przejdź do zakładki Otwórz rachunek i w formularzu Otwarcie rachunku przejdź do sekcji Rachunek Forex MT5 (w ramach rachunku Forex).
3. Kliknij w przycisk Aktywuj MT5 dla FOREX, a następnie wypełnij Wniosek o otwarcie Rachunku Głównego MT5:

  • podaj i powtórz hasło do otwieranego rachunku z zachowaniem wymogów hasła, po wpisaniu hasła kliknij przycisk Utwórz hasło
  • Po aktywowaniu rachunku pobierz plik instalacyjny platformy transakcyjnej lub zaloguj się do rachunku  za pomocą Web bossaFX MT5 albo platformy mobilnej iOS lub Android.
     

Ilość środków pieniężnych na koncie to najważniejsza rzecz z punktu widzenia inwestora i dlatego powinna być monitorowana na bieżąco. Informacje na temat swojego rachunku znajdziemy w oknie [Terminal]. W zakładce [Handel] widoczny jest status otwartych oraz oczekujących zleceń a także wynik ze wszystkich otwartych pozycji. Zakładka [Historia rachunku] zawiera historię zamkniętych zleceń oraz wynik z transakcji, nieuwzględniający aktualnie otwartych pozycji. Aby móc w pełni korzystać z informacji o rachunku należy zapoznać się z podstawowymi zwrotami.

 

Saldo Rachunku [Balance] – zawiera sumę środków wniesionych na rachunek inwestycyjny i wynik z zamkniętych pozycji. Nie uwzględnia wyniku z otwartych transakcji.

 

Saldo Rejestru Operacyjnego [Equity] – jest sumą Salda Rachunku i wyniku z niezamkniętych transakcji, zmienia się w trakcie zmian cen na rynku i wartości „Wynik”

 

Wymagany Depozyt [Margin] – wyraża sumę wartości depozytów niezbędnych do utrzymywania pozycji.

 

Wolne Środki Pieniężne [Free margin]- ich wielkość równa jest różnicy „Salda Rejestru Operacyjnego” i „Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego".

 

Poziom zabezpieczenia [Margin level] – jest wynikiem ilorazu „Salda Rejestru Operacyjnego” i wielkości "Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego". Jeżeli jego poziom spadnie do 100% pasek "Saldo" w zakładce [Handel] zostaje podświetlony. Po spadku do 50% i poniżej, transakcja przynosząca największą stratę zostaje automatycznie zamknięta. Jeżeli najbardziej stratna transakcja zawarta jest na instrumencie, który w danej chwili nie jest notowany, zamknięta zostaje pierwsza stratna transakcja z rynku na którym są notowania w danym momencie. Jeżeli na otwarciu sesji wystąpi luka cenowa, powodująca spadek „Poziomu zabezpieczenia” poniżej wartości 50% to najbardziej stratna transakcja zamykana jest po cenie otwarcia.

 

Uwaga! Może wystąpić sytuacja kiedy poziom zabezpieczenia osiągnie wartość ujemną. W takiej sytuacji, zgodnie z polityką ochrony przed ujemnym saldem, ujemne saldo zostanie pokryte przez DM BOŚ. Powyższe informacje o stanie rachunku znajdziemy na szarym pasku w zakładce [Handel].

pasek saldo rachunku

 

Lista otwartych pozycji oraz zleceń oczekujących może być porządkowana po każdej wartości (czas otwarcia, typ zlecenia, profit, itd.). Lista zleceń oczekujących jest oddzielona od zleceń otwartych linią w której znajdują się informacje podsumowujące otwarte pozycje. Gdy kurs instrumentu zbliża się do poziomu wyznaczonego w zleceniu oczekującym, komórka w kolumnie [Cena] zostaje podświetlona. Kiedy cena osiągnie poziom wyznaczony w zleceniu zostaje ono zrealizowane. Wiersz ze statusem zlecenia zostaje przeniesiony do listy otwartych pozycji. Tabela [Handel] zawiera takie kolumny jak:

 

Zlecenie – zawiera numer zlecenia, czerwone kółko w ikonie przed numerem zlecenia oznacza zlecenia sprzedaży, niebieskie zaś zlecenia kupna;

 

Czas – zawiera datę oraz godzinę o której zostało złożone zlecenie;

 

Typ – określa typ zawartego zlecenia – zlecenie buy, sell – dla zleceń natychmiastowych oraz zlecenie typu Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit dla zleceń oczekujących;

 

Loty – określa wielkość zlecenia;

 

Symbol – zawiera symbol instrumentu na który zostało złożone zlecenie;

 

Cena – pierwsza kolumna od lewej zawiera cenę po jakiej zostało złożone zlecenie, druga kolumna od lewej zawiera informację o aktualnej cenie ask – dla zleceń sprzedaży, bid – dla zleceń kupna;

 

S/L – zawiera kurs po jakim został wyznaczony Stop Loss dla zlecenia, jeżeli Stop Loss nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Stop Loss, komórka zostaje podświetlona;

 

T/P – zawiera kurs po jakim został wyznaczony Take Profit dla zlecenia, jeżeli Take Profit nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Take Profit, komórka zostaje podświetlona;

 

Prowizja – zawiera wartość prowizji, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX prowizja pobierana jest w przypadku obrotu na instrumentach z grupy Equity CFD, w przypadku pozostałych instrumentów wartość ta wynosi zero;

 

Podatki – zawiera wartość transakcji podatku od zysków kapitałowych, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX, wartość ta wynosi „zero”, podatek naliczany jest w inny sposób;

 

Swap – zawiera wartość naliczoną z tytułu punktów swapowych;

 

Wynik – zawiera aktualny wynik z otwartej pozycji. Natychmiast po otwarciu pozycji wynik ten jest ujemny – wynika to ze spreadu;

 

Komentarz – pozwala na przegląd komentarzy wpisanych przez użytkownika w trakcie składania zlecenia.

 

Kolumny [Prowizja], [Podatki] i [Komentarz] mogą zostać ukryte za pomocą menu kontekstowego. Klikając prawym przyciskiem myszy w zakładce [Handel] otworzy się menu kontekstowe w którym znajdziemy takie opcje jak: 

modyfikacja zleceń oczekujących

Nowe zlecenie – otwiera okno składania zleceń;

 

Zamknij zlecenie – otwiera okno zamykania zleceń;

 

Modyfikuj lub Usuń Zlecenie – otwiera okno modyfikacji zleceń, umożliwiając ustawienie takich parametrów jak Stop Loss , Take Profit lub usuwanie zleceń oczekujących;

 

Trailing Stop – pozwala włączyć ruchomy Stop Loss dla danego zlecenia;

 

Wynik – pozwala ustawić jednostkę w której ma być wyświetlany wynik z transakcji - wartości wyświetlane mogą być w punktach, walucie kwotowanej (3 ostatnie litery w symbolu instrumentu), walucie depozytowej (trzy pierwsze litery w symbolu instrumentu) przeliczanej po aktualnym kursie na walutę w której prowadzony jest rachunek;

 

Prowizja – odkrywa/ukrywa kolumnę [Prowizja];

 

Podatki - odkrywa/ukrywa kolumnę [Podatki];

 

Komentarze - odkrywa/ukrywa kolumnę [Komentarze];

 

Siatka – nakłada obramowanie na tabelę [Handel];

 

Auto Uporządkuj – automatycznie dostosowuje szerokość kolumn;

 

Informacje o historii naszego rachunku znajdziemy w zakładce [Historia rachunku].

historia rachunku

 

W zakładce tej możemy przeglądać historię złożonych zleceń, wyników na tych zleceniach oraz wpłat i wypłat środków z rachunku. Tabela [Historia rachunku] podobna jest do tabeli [Handel], z tą różnicą, że nie uwzględnia transakcji otwartych i oczekujących. Za pomocą menu kontekstowego możemy wybrać okres za jaki ma być wyświetlana historia transakcji. Klikając lewym klawiszem myszy w tytuł wybranej kolumny, możemy porządkować zlecenia rosnąco lub malejąco według wybranych wartości. Na przykład po kliknięciu w tytuł kolumny [Wynik] transakcje zostaną uporządkowane od najbardziej stratnej do najbardziej zyskownej (lub odwrotnie – po ponownym kliknięciu).

 

Przeglądanie danych z dłuższego okresu może być niewygodne ze względu na ograniczoną wielkość tabelki. Klikając prawym klawiszem myszy w pole tabeli otwieramy menu kontekstowe, za pomocą którego możemy zapisać raport w postaci pliku html. Szary pasek, znajdujący się w dolnej części okna, podsumowuje operacje przeprowadzone na rachunku w danym okresie. Przedział czasowy dla którego mają być wyświetlane dane oraz generowane raporty, można dowolnie ustawić w menu kontekstowym. W przypadku wyboru pozycji [Inny okres] należy mieć na uwadze, aby datę końcową ustawić o jeden dzień do przodu w stosunku do ostatniego dnia z którego generujemy historię.

 

Przykład: jeżeli generujemy historię miesięczną za lipiec 2010 roku, to datę początkową ustawiamy na 1.07.2010, zaś datę końcową na 1.08.2010 - tylko wtedy historia będzie kompletna. 

raport

W normalnych warunkach rynkowych nie ma limitu odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej (wyjątek stanowią instrumenty PLATINUM i PALLADIUM). Cena aktywacji może być równa cenie rynkowej, wtedy zlecenie zostanie zrealizowane w momencie jego składania. W przypadku niskiej płynności rynku danego instrumentu wprowadzane zostają limity do 10 punktów. Limity znajdują się na kartach instrumentów

Minimalna kwota wymagana podczas otwierania rachunku rzeczywistego OTC wynosi 1000 PLN.

Punkt jest najmniejszą wartością o jaką może zmienić się kurs danego instrumentu. O wartości punktu decyduje wielkość transakcji, kierunek zajmowanej pozycji. Punkt stanowi także minimalny krok notowania, to znaczy najmniejszą wartość o jaką może się zmienić cena instrumentu. Dla większości instrumentów punkt odpowiada wielkości pipsa. Wyjątek stanowią tu instrumenty z grupy Majors i Second Majors, dla których wartość pipsa podawana jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Wartość punktu w walucie kwotowanej dla transakcji na parach walutowych obliczana jest według poniższej formuły:

1punkt = [minimalny krok notowania] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota]
gdzie minimalny krok notowania równy jest [1], [0.1], [0.01], [0.001], [0.0001] lub [0.00001], w zależności od specyfikacji instrumentu

W przypadku instrumentów nie będących parami walutowymi wartość punktu (zawsze równa wartości pipsa) obliczana jest według formuły:

1punkt = [minimalny krok notowania] x [ilość lotów] x [mnożnik]

gdzie minimalny krok notowania równy jest [1], [0.1], [0.01], [0.001] lub [0.0001], w zależności od specyfikacji instrumentu

Wartość punktu dla par walutowych przeliczana jest na bieżąco na złotówki po kursie waluty kwotowanej i PLN, a przypadku pozostałych instrumentów kursu waluty, w której notowany jest dany instrument i złotego. Dla pozycji długich w instrumentach przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie bid, dla pozycji krótkich wartości punktu przeliczane są po kursie ask.

Lot jest jednostką określającą wielkość kontraktu. Dla par walutowych równy jest 100000 jednostek waluty bazowej (pierwszej w parze walutowej). Dla kontraktów na metale, indeksy giełdowe, indeksy walutowe, produkty rolne, obligacje oraz ropę wartość lota równa jest cenie kontraktu pomnożonej przez mnożnik. Wartości lotów dla poszczególnych instrumentów znajdziesz na kartach Instrumentów.

Rolowanie to moment, w którym następuje zmiana serii instrumentu bazowego, od którego dany kontrakt na platformie bossaFX bierze swoją cenę. W jego wyniku cena kontraktu rośnie lub maleje o wielkość wynikającą z różnicy cen między dotychczasowym, a nowym instrumentem bazowym. Wynik na otwartej pozycji jest jednocześnie korygowany przy pomocy punktów swap o wartości równej powstałej różnicy.

Terminy rolowań sprawdzisz na kartach instrumentów

Tak, zlecenia można składać telefonicznie pod numerem telefonu 0-801 104 104. Opłata za złożenie zlecenia telefonicznego wynosi 10 PLN. 

Tak. W jednym instrumencie można zająć jednocześnie pozycję długą (kupno) i krótką (sprzedaż), a depozyt pobierany jest tylko od jednej pozycji (zawsze od większej z pozycji). Należy jednak wziąć pod uwagę punkty swap, które naliczane są dla obu otwartych pozycji. Jedynie na instrumentach z grupy Equity CFD nie ma możliwości zajmowania pozycji w obu kierunkach.

Zamykanie lub redukowanie pozycji następuje za pomocą polecenia [Zamknij zlecenie], dostępnego z poziomu interfejsu platformy (zakładka [Handel]). Jeżeli w danym instrumencie posiadamy pozycje otwarte w obu kierunkach (długie i krótkie), to można je zredukować do pozycji netto (różnica między łączną wartością pozycji długich i łączną wartością pozycji krótkich w danym instrumencie). Redukcji do pozycji netto dokonujemy za pomocą polecenia "Wielokrotne zamknięcie przez", dostępnego w zakładce [Typ] w oknie zamykania zleceń. Możliwe jest także skojarzenie ze sobą dwóch przeciwstawnych zleceń w tym samym instrumencie. Wystarczy wybrać polecenie "Zamknij przez" w zakładce [Typ] w oknie zamykania zleceń. Wynikiem takiej operacji jest wartość netto z tych dwóch pozycji. Wyjątek stanowią instrumenty z grupy Equity CFD.

Na platformie można zawierać transakcje kupna i sprzedaży. Zawarcie transakcji kupna oznacza w przypadku par walutowych zakup określonej w lotach ilości waluty bazowej za walutę kwotowaną. Rozważmy przykład: zakup 1 lota EURPLN oznacza kupno 100000 Euro za złotówki po kursie określonym w chwili zawierania transakcji. Aby nabyć 100000 Euro nie trzeba posiadać równowartości tej kwoty w złotówkach. Wystarczy posiadać kwotę określoną przez wielkość depozytu zabezpieczającego, która zostaje blokowana na rachunku po zawarciu transakcji. W przypadku pozostałych instrumentów zawarcie transakcji kupna oznacza zakup pewnej, określonej przez mnożnik, ilości danego instrumentu. Rozważmy przykład: zakup 1 lota srebra. Oznacza nabycie 7000 uncji srebra po aktualnej cenie ask. Od wartości zlecenia pobierany jest depozyt, którego wielkość nominalna określona jest przez wartość procentową i wartość nabytego kontraktu. Wartość nabytego kontraktu równa jest cenie instrumentu pomnożonej przez 100 i wyrażona jest w USD. Specyfikacja instrumentów, w której znajdują się między innymi wartości mnożników, znajduje się na stronie [Instrumenty]. Transakcje sprzedaży są analogiczne do transakcji kupna.

W przypadku par walutowych sprzedajemy określoną ilość lotów waluty bazowej za walutę kwotowaną (waluta bazowa - pierwsza w parze, waluta kwotowana - druga w parze). W przypadku pozostałych instrumentów transakcje sprzedaży możemy porównać do pożyczenia określonej ilości danego instrumentu, a następnie jego sprzedaży. Licząc na spadek kursu instrumentu, zamknięcie transakcji możemy porównać do odkupienia instrumentu, który sprzedaliśmy i oddania go. Transakcje te są nierzeczywiste, pojęcia pożyczania i odkupywania są zatem umowne. Wynikiem transakcji jest różnica w cenie sprzedaży i cenie kupna.

Po zawarciu transakcji odpowiednia kwota zostaje zablokowana jako depozyt zabezpieczający. Suma wszystkich zablokowanych depozytów zabezpieczających podawana jest w pasku [Saldo | Balance] w zakładce [Handel] w oknie [Terminal], pod nazwą [Wymagany Depozyt Zabezpieczający | Margin]. Jedną z pozycji paska [Saldo - Balance] jest [Poziom zabezpieczenia | Margin level], którego wartość równa jest [Saldo Rejestru Operacyjnego | Equity] podzielonej przez [Wymagany Depozyt Zabezpieczający | Margin]. Jeżeli poziom zabezpieczenia spadnie poniżej 100%, to pasek zostanie podświetlony na czerwono. W momencie gdy poziom zabezpieczenia spadnie do 50% aktywowany zostaje Stop Out, co wiąże się z automatycznym zamknięciem najbardziej stratnej pozycji. Jeżeli najbardziej stratna pozycja jest z rynku na którym nie ma w danej chwili notowań, wtedy zamknięta zostaje druga w kolejności stratna pozycja.

Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Za składanie zleceń za pośrednictwem platformy nie są pobierane żadne prowizje (nie dotyczy instrumentów z grupy Equity CFD). Jedynie zlecenia składane telefonicznie objęte są opłatą wysokości 10 PLN. Jedyne koszty transakcji stanowi różnica między ceną sprzedaży i ceną zakupu - czyli spread. Przelewy na rachunek bankowy kwot powyżej 500 PLN są bezpłatne. Za przelew kwot do 500 PLN pobierana jest opłata wysokości 1 PLN.

Przedmiotem handlu są kontrakty na różnice kursowe par walutowych, indeksów walutowych, surowców, indeksów giełdowych, akcji oraz obligacji. Wszystkie dostępne instrumenty.

Transakcji na rynku walutowym dokonywać możemy od godziny 23:00 w niedzielę do godziny 22:00 w piątek. Poza tymi godzinami rynek nie funkcjonuje i nie można dokonywać żadnych transakcji. Obrót pozostałymi instrumentami odbywa się w godzinach odpowiadających sesjom tych instrumentów. Godziny handlu poszczególnych instrumentów znajdziesz na kartach instrumentów.

Uwaga! Poza godzinami obrotu nie tylko nie można dokonywać transakcji, lecz również składać, modyfikować ani usuwać zleceń oczekujących.

Raporty z dowolnego przedziału czasowego można wygenerować samemu, otwierając prawym klawiszem myszy menu podręczne w zakładce [Historia rachunku] w oknie [Terminal].

Wynik z transakcji niezamkniętych przed północą korygowany jest o swapy. Istota punktów swapowych polega na występowaniu różnicy stóp procentowych waluty bazowej i kwotowanej. Swapy naliczane są każdego dnia o północy. Transakcje zawarte w niedziele po 23:00 nie są obciążone swapami. Swapy dopisywane są w złotówkach i uwzględnione w sumie wyników ze wszystkich transakcji. Swapy zależą od wielkości punktów swapowych, ilości lotów, wartości pipsa oraz kursu waluty kwotowanej i złotego. Swapy obliczane są według formuły:

[wielkość zlecenia w lotach] x [wartość jednego pipsa w PLN] x [punkty swapowe] 

Rolowanie dotyczy instrumentów, których cena oparta jest na kontraktach terminowych. Z powodu wygasania serii kontraktów, konieczne jest oparcie ceny instrumentu na kolejnej serii kontraktów. Pomiędzy seriami może wystąpić różnica kursu. Jeżeli kurs kontraktów terminowych nowej serii jest wyższy od kursu wcześniejszej serii, wtedy cena instrumentu otworzy się z dodatnią luką cenową. W przypadku niższego kursu kontraktów nowej serii, wystąpi ujemna luka cenowa. Aby wyniki posiadaczy pozycji długich i krótkich pozostały na poziomie sprzed rolowania , poddaje się je korekcie poprzez odpowiednio większe bądź mniejsze wartości swapów.

Uwaga! Przed rolowaniem kontraktów należy pamiętać o przesunięciu poziomów Stop Loss, Take Profit i innych zleceń oczekujących, gdyż luka cenowa mogłaby spowodować ich zamknięcie.

Daty rolowań znajdziesz na kartach poszczególnych instrumentów

1/1