Analizator historii

Instalacja / Uruchomienie

Pobierz: Analizator Historii BOSSAFX

Po pobraniu pliku [Analizator Historii.ex4] należy otworzyć platformę transakcyjną i przejść do menu głównego i wybrać [Plik > Otwórz Folder Danych]. Pobrany plik należy umieścić w [...MQL4 > Indicators]. Ponowne uruchomienie platformy spowoduje uaktualnienie listy wskaźników własnych w oknie [Nawigator].

folder danych

Aby załączyć wskaźnik do wykresu należy otworzyć okno [Nawigator]. Z menu głównego wybieramy zakładkę [Widok > Nawigator] lub korzystamy ze skrótu klawiszowego [Ctrl+N]. W oknie [Nawigator] rozwijamy listę [Wskaźniki własne] i za pomocą kursora myszki przeciągamy wskaźnik z okna [Nawigator] na wybrany wykres.

Wskaźnik możemy także załączyć z poziomu menu głównego: [Wstaw > Wskaźniki > Własne > Analizator Historii BOSSAFX].

analizator danych

Opis działania wskaźnika

Wskaźnik Analizator_Historii_BOSSAFX służy do analizy transakcji historycznych. Zakres analizowanej historii jest uzależniony od okresu jaki załadujemy w historii rachunku na platformie BOSSAFX. Dzięki temu analizie możemy poddać konkretny okres naszych inwestycji bądź też całą historię transakcji. Analizator_Historii_BOSSAFX odseparowuje transakcje na poszczególnych instrumentach i dokonuje analizy na każdym instrumencie osobno.

Obliczone statystyki wskażą min. jaki jest łączny wynik oraz skuteczność inwestora w odniesieniu do poszczególnych instrumentów, jak również wartość oczekiwaną i risk reward wyrażony nominalnie oraz pipsowo. Dzięki wszystkim danym dostarczanym przez wskaźnik możemy z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na dokonywane w przeszłości transakcje i ocenić jak funkcjonuje zarządzanie kapitałem w naszej strategii oraz dywersyfikacja całego portfela.

Charakterystyka parametrów wskaźnika:

W celu skorzystania ze wskaźnika musimy załadować go na wykres. Przy ładowaniu wskaźnika pojawi się okno, w którym możemy zmienić jego parametry. Pierwszy z parametrów to opcja zapisu do pliku. W przypadku ustawienia wartości [false] w folderze [/.../Bossafx/Expert/Files ] nie stworzą się pliki odnośnie statystyk, które otrzymujemy dzięki wskaźnikowi oraz pliki z charakterystyką wszystkich zleceń na poszczególnych instrumentach.

Gdy wybierzemy opcję [true] powyżej wspomniane pliki zostaną utworzone. Kolejne dwa parametry odnoszą się do nazw jakie przyjmą utworzone pliki. Dzięki tym parametrom możemy nazwać pliki według własnego uznania. 

analizator

Parametr o nazwie [Czas_trwania_zlecenia] określa jednostkę czasu w jakiej wyrażony zostanie okres utrzymywania pozycji. W przypadku gdy parametr przyjmuje wartość 1 czas trwania liczony jest w minutach. Z kolei w przypadku wartości 2 mamy do czynienia z czasem trwania wyrażonym w godzinach. Dla inwestorów, którzy utrzymują transakcję przez wiele dni użyteczniejszy będzie czas trwania wyrażony w dniach który uzyskamy wpisując wartość 3. Informacja o czasie utrzymywania pozycji dostępna jest w plikach wykazujących wszystkie transakcje na poszczególnych instrumentach.

Charakterystyka poszczególnych kolumn wskaźnika:

SYMBOL – w tej kolumnie wyszczególnione są wszystkie instrumenty pobrane przez wskaźnik z zakładki [Historia Rachunku]. Pamiętajmy, że wskaźnik przeanalizuje tylko te transakcje, które w momencie załadowania wskaźnika na wykres znajdują się w zakładce HistoriaRachunku;

ILOŚĆ – wskazuje liczbę wszystkich transakcji, które zostały otwarte na danym instrumencie;

WYNIK - obrazuje wynik uzyskany na danym instrumencie po zsumowaniu wszystkich transakcji zyskownych jak i stratnych;

E(X) – wynik oczekiwany na transakcję. Jest liczony jako suma dwóch iloczynów, średniego zysku na transakcję pomnożonego przez prawdopodobieństwo wygranej oraz średniej straty na transakcję pomnożonej przez prawdopodobieństwo wygranej:

E(x) = [średni zysk] x [prawdopodobieństwo wygranej] + [średnia strata] x [prawdopodobieństwo przegranej]

Z(%) – dzięki tej kolumnie łatwo możemy ocenić skuteczność na danym instrumencie. Wartość wyrażona w procentach informuje nas jaka część wszystkich transakcji zawartych na instrumencie przyniosła zysk. Przy analizie tej kolumny musimy pamiętać, że w zbiorze transakcji zyskownych zawierają się również transakcje, z których osiągnięty wynik wynosi zero;

RR (risk reward) – wyraża stosunek średniego zysku do średniej straty;

PF - kolumna określa współczynnik zysku brutto do straty brutto:

PF= [całkowity zysk brutto] / [calkowita strata brutto]

SR Z – obrazuje średni zysk przypadający na zyskowną transakcję;

SR S – jest to średnia strata przypadająca na stratną transakcję;

WYNIK P – kolumna pokazuje łączny wynik w pipsach na danym instrumencie. Gdy wyniki są podawane w wartościach nominalnych może się zdarzyć, że jedna zyskowna transakcja dokonana dużym nominałem może zaburzyć całą statystykę. Dzięki zastosowaniu metody wyceny w pipsach problem ten zostaje rozwiązany;

Uwaga! Wynik w pipsach liczony jest na podstawie obecnej wartość pipsa na danym instrumencie. W związku z tym należy traktować otrzymane wartości tylko jako informację szacunkową. Dodatkowo w wartości pipsa uwzględniono również naliczone punkty swap.

E(X)P – jest to oczekiwany wynik w pipsach na jedną transakcję na danym instrumencie;

RR P (risk reward) – jest to stosunek średniego zysku w pipsach do średniej straty w pipsach;

PF P - kolumna określa współczynnik zysku brutto w pipsach do straty brutto w pipsach;

SR_Z P – wskazuje ile pipsów zysku przypada średnio na każdą zyskowną transakcję;

SR_S P – wskazuje ile pipsów straty przypada średnio na każdą stratną transakcję;

REFRESH – obiekt graficzny którego przeciągnięcie spowoduje odświeżenie wartości wskaźnika. Zmieniając okres historii do analizy (w zakładce [Historia Rachunku]) otrzymamy informacje dotyczące tylko nowego okresu co może ułatwić nam ocenę efektywności naszych inwestycji względem czasu. 

analizator zrzut

Ponadto załadowanie wskaźnika na wykres powoduje stworzenie w folderze gdzie zainstalowana jest platforma […\Bossafx\Expert\Files] pliku o nazwie Raport_HA w formacie csv. Stworzony plik jest wierną kopią wskaźnika, wyświetlanego w platformie. Poprzez plik możemy policzyć sobie inne interesujące nas statystyki jak również przedstawić otrzymane statystyki na wykresach (np. w programie Excel).

analizator

Dzięki powyższej tabeli stworzonej w Excelu w łatwy sposób możemy wizualizować naszą historię tradignową przez tworzenie różnorakich wykresów. Przykładem może być wykres przedstawiający skuteczność na poszczególnych instrumentach.

analizator

Uwaga! Wygenerowany plik wykorzystuje kropkę zamiast przecinka do rozdzielenia całości od części dziesiętnej liczb, aby bez problemu tworzyć wykresy należy zmienić wszystkie kropki w arkuszu na przecinki. Najszybciej można tego dokonać wykorzystując skrót klawiszowy [Ctrl+H], następnie w oknie [Znajdź] wpisujemy znak kropki, a w oknie [Zamień] znak przecinka i naciskamy przycisk [Zamień Wszystko]. Po tej operacji bez problemu możemy tworzyć wykresy.

Innym ciekawym wykresem, który możemy stworzyć jest wykres analizujący poziom Risk Reward w pipsach.

analizator

Każdorazowe załadowanie wskaźnika na wykres powoduje nadpisanie pliku Raport_HA.csv stworzonego w folderze [\…\Bossafx\Expert\Files]. W przypadku gdy chcemy porównać statystyki z dwóch okresów wystarczy, że po dodaniu wskaźnika do wykresu zmienimy nazwę zapisywanego pliku (zakładka [Wpisz Parametry] zmienna file_name_raport). W wyniku tej operacji w folderze [/.../Bossafx/Expert/Files] będą znajdować się dwa pliki ze statystykami z różnych okresów co pozwoli nam na analizę kilku ram czasowych.

Po załadowaniu wskaźnika istnieje również możliwość utworzenia dodatkowych plików (w folderze /.../Bossafx/Expert/Files) odpowiednio dla wszystkich instrumentów, które zostały przeanalizowane przez wskaźnik. W plikach tych znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące każdej wykonanej transakcji, łącznie z czasem trwania transakcji (domyślnie w godzinach) oraz wynikiem w pipsach. 

zysk w pipsach

Otrzymane pliki pozwalają nam na szczegółowe prześledzenie transakcji dokonanych na poszczególnych instrumentach. Oczywiście również tutaj możemy dokonać wizualizacji danych przenosząc je na wykres. Bardzo ciekawym wykresem, który możemy stworzyć jest odniesienie wyniku osiągniętego w pipsach do czasu trwania transakcji. Pozwala nam to graficznie prześledzić jak czas trwania otwartej pozycji wpływa na końcowy efekt naszej transakcji.

 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1