Składnia

Składnia MetaQuotes Language 4 jest bardzo podobna do składni języka C, ale nie oznacza to, że jest to język programowania C, ponieważ wykonywalny kod wynikowy jest specyficzny dla platformy transakcyjnej.

Pomimo podobnej składni MQL4 jest uproszczony w stosunku do C i nie zwiera typowych dla tego języka elementów, np.: operatorów arytmetycznych, pętli do while;, operatora go to;  of [condition]?[expression 1]:[expression 2];, struktur danych types (structures);, operatorów przypisania typu val1=val2=0; arr[i++]=val; cond=(cnt=OrdersTotal)>0; itp.

Komentarze

W kodzie źródłowym można stosować komentarze, które stanową fragment kodu niepodlegający bezpośredniej kompilacji.

Istnieje dwa typy komentarzy:

Komentarze pojedynczej linii - // komentarz w jednej linii
Komentarze wielu linii / * komentarz wielu linii * / 

Przykład:

// komentarz pojedynczej linii
/* komentarz
wielu
linii
*/

Identyfikatory 

Identyfikatory są używane, jako nazwy zmiennych, funkcji i typów danych. Długość identyfikatora nie może przekraczać 31 znaków.
W nazwach identyfikatorów można używać: cyfr od 0 do 9, małych liter od a do z, dużych liter od A do Z, symbolu podkreślenia (_). Rozróżniane są małe i duże litery. Pierwszy znak nie może być cyfrą. Jako identyfikatorów nie można stosować słów zastrzeżonych w MQL4.

Przykład:

NAZWA1 nazwal Suma_5 Notatka

Słowa zastrzeżone

Poniżej wymienione słowa są zastrzeżonymi identyfikatorami języka MQL4. Słowa zastrzeżone mają przypisane konkretne zadania i nie mogą być wykorzystywane, jako identyfikatory użytkownika. Znaczenie operatorów zostało opisane poniżej:

Typy danych bool, color, datetime, double, int, string, void
Klasy pamięci estern, static
Operatory break, case, continue, default, else, for, if, return, switch, while
Pozostałe false, true

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1