Swapy

Inwestowanie na rynku forex wiąże się z wieloma dodatkowymi operacjami finansowymi dokonywanymi przez brokera i niewidocznymi zwykle przez inwestorów. Łączą się one albo z dodatkowymi zyskami, albo kosztami, które następnie co dzień rozliczane są na rachunku inwestycyjnym klienta. To wzajemne rozliczanie między brokerem a klientem odbywa się w ramach operacji nazywanej swap, a owe zyski/koszty nazywa się punktami swapowymi. 

Co to jest swap forex?

Samo pojęcie swap oznacza z angielskiego wymianę. Na rynku walut to masowo wykorzystywana transakcja, która polega na wymianie między dwiema stronami strumieni przychodów w różnych walutach i służy zabezpieczaniu otwartych pozycji.

Na rynku forex to operacja  polegająca na kompensowaniu różnicy między stopami procentowymi dla różnych walut, która odbywa się między brokerem a jego klientami. Dochodzi do niej na koniec każdej sesji podczas tzw. rolowania i polega na rozliczeniu punktów swapowych, które z owych różnic wynikają. Odbywa się to automatycznie, a wielkość dodawanych lub odejmowanych punktów swapowych jest dostępna na stronach brokera. Mają one inne wartości dla długich i krótkich pozycji, a ich wielkość zmienia się dość często. Ma to wpływ na stan posiadania środków na rachunku inwestycyjnym i dlatego powinno być uwzględniane przy długoterminowych transakcjach forexowych.

O ile inwestor przeprowadza transakcje typu intraday w bossafx (zamykane tego samego dnia), są one uznawane za transakcje typu spot i tego rodzaju punktów swapowych się nie nalicza. Jeśli jednak pozycja zostaje otwarta do kolejnej sesji, traktuje się ją jak pewnego rodzaju formę transakcji terminowej, co wiąże się z kosztami obrotu pieniądzem, czyli różnicą między kursem spot a terminowym. 

Jeśli inwestor otworzył i pozostawił na noc pozycję długą, to o ile stopa procentowa waluty kwotowanej (w parze EUR/USD jest nią USD) jest niższa od stopy procentowej waluty bazowej (EUR w tej samej parze) wówczas naliczone zostaną mu dodatnie punkty swapowe. To rekompensata za to, że jest „na długo” w walucie o wyższej stopie procentowej i „na krótko” w walucie o niższej stopie procentowej, a więc traci jakąś część zysków z alternatywnego przechowywania środków na lokacie. W przypadku pozycji krótkiej inwestor poniesie koszt w postaci punktów swapowych, ponieważ jest „na długo” w walucie o niskiej stopie procentowej.  

Rodzaje punktów swapowych 

Zależnie od tego, w jakim instrumencie na rynku forex zajmujemy pozycję, punkty swapowe w różny sposób są rozliczane przez brokerów forexowych. W bossafx instrumenty są podzielone na 3 grupy różniące się sposobem naliczania tych punktów:

Kontrakty CFD na pary walutowe oraz indeksy walutowe

W przypadku par walutowych punkty swapowe są obliczane dla różnicy w stopach procentowych tak jak podano wyżej. Z kolei indeksy walutowe są nieco bardziej złożonym instrumentem, ponieważ w skład każdego wchodzi wiele walut, stąd sumuje się obliczenia z różnicy stóp procentowych dla każdej pary wchodzącej do indeksu (i kontraktu CFD na niego).

Tabelę z aktualnymi punktami swapowymi znajdziesz na kartach poszczególnych instrumentów.
 

Kontrakty CFD na giełdowe kontrakty futures

Giełdowe kontrakty futures są notowane w seriach, które po określonym terminie ulegają wygaśnięciu. Podczas wygasania zamyka się pozycje na serii znikającej, a otwiera się taką samą pozycję na serii ją zastępującej. Jednakże zwykle istnieją różnice w kursach obu, co powoduje dodatkową stratę lub zysk. Na szczęście owego przejścia nie odczuwają posiadacze kontraktów CFD opiewających na owe giełdowe futures, są one bowiem notowane bez utraty ciągłości i bez skoku ceny. Jednakże owa różnica w przeskoku między seriami zostaje wyrównana właśnie w punktach swapowych.

Instrumenty typu Equity CFD (oparte o kursy spółek giełdowych)

Posiadacze tych instrumentów nie posiadają prawa do udziału w zyskach z dywidend i praw poboru prawdziwych akcji, na które opiewają CFD. Jednakże na owe zdarzenia mają wpływ na same kursy prawdziwych akcji, a te różnice rozlicza się właśnie w punktach swapowych. W dniu poprzedzającym odcięcie dywidendy od prawdziwych akcji dolicza się ową kwotę (brutto) posiadaczowi CFD w formie punktów swapowych, a odlicza inwestorowi posiadającemu pozycję krótką (w kwocie brutto). Identycznie wygląda to w przypadku praw poboru.

Ponadto inwestorowi udzielany jest kredyt na kupno Equity CFD, ponieważ operując lewarem wpłaca brokerowi tylko depozyt. Pozostała kwota jest obciążana odsetkami w skali rocznej, które co dzień rozlicza się proporcjonalnie w punktach swapowych. 

Tabelę z aktualnymi punktami swapowymi znajdziesz na kartach poszczególnych instrumentów.

Sporym ułatwieniem dla inwestorów posługujących się MT4 są gotowe tabele pokazujące punkty swapowe w formie wskaźnika.

Procedurę dodania takiej tabeli z punktami znajdziesz na stronie Wskaźniki.
 

Jak obliczyć wielkość punktów swapowych dla par walutowych

Wartość naliczonych punktów swapowych stanowi wynik mnożenia trzech poniższych zmiennych: 

  • wielkości zlecenia na rachunku (w lotach)
  • wartości jednego pipsa w PLN 
  • wartości punktów swapowych podawanych w tabeli (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich).

Wzory na obliczanie punktów swapowych

Kiedy i jak się nalicza punkty swapowe

Naliczanie punktów swapowych odbywa się najczęściej na koniec sesji na różnych platformach forexowych. W bossafx ma to miejsce codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji, które nadal są otwarte w piątek o 22:00, punkty swapowe naliczane są tego dnia łącznie i z góry za trzy dni – za piątek, sobotę i niedzielę. Inwestor widzi kwoty naliczonych lub odjętych punktów swapowych na swoim rachunku zaraz po operacji ich rozliczenia.

Punkty swapowe zmieniają się co najmniej raz w tygodniu. Bossafx wylicza je automatycznie i aktualizuje w tabelach podanych wyżej.

Wartości punktów swapowych znajdziesz na Kartach instrumentów

Jak nie tracić na swapach?

Z oczywistych powodów zarabianie na punktach swapowych jest możliwe tylko wówczas, gdy inwestorowi są one doliczane na koniec dnia, a nie ujmowane. Wymaga to w takim razie systematycznego sprawdzania ich wielkości w aktualizowanych tabelach. 

Jeśli uda się odnaleźć parę walutową, na której zajęcie pozycji długiej lub krótkiej wiąże się z otrzymaniem punktów swapowych, należy zawrzeć adekwatną transakcję, która musi zostać przetrzymana minimum do kolejnej sesji (transakcje intraday nie wiążą się z rozliczeniem swapów).

Zobacz na blogach bossa jak punkty swapowe wpływają na wynik transakcji.

Ryzyka związane z punktami swapowymi

Dla inwestorów forexowych ryzyko łączy się z możliwością straty na rachunku lub nie zrealizowania założonych zysków. Dlatego należy zawsze mieć na uwadze następujące ryzyka związane z punktami swapowymi:

Ruchy rynku przeciwne do zajętej pozycji

w takiej sytuacji inwestor wprawdzie otrzyma dodatnie punkty swapowe, o ile z takim zamiarem zagrał, jednakże strata z samej pozycji może przewyższać owe zyski ze swapa

Zmiana punktu swapowych z dodatnich na ujemne

Stopy procentowe podlegają na rynkach cyklicznym zmianom i może się zdarzyć sytuacja, że z tego powodu ulegną również zmianie relacje między dwoma walutami w danej parze i teraz zamiast otrzymywać punkty swapowe, zostaną one odjęte. Stąd ważne jest systematyczne sprawdzanie tabel z aktualnie naliczanymi punktami swapowymi

Krótka pozycja w Equity CFD

Z uwagi na korektę kursów akcji w dół w dniach przydziału dywidendy lub praw poboru, stosowne kwoty mogą zostać odjęte w postaci punktów swapowych posiadaczowi CFD. Dlatego należy sprawdzać po zajęciu pozycji, czy do tego rodzaju zdarzeń może dojść

Obniżenie wielkości naliczanych punktów swapowych

Z powodu ciągłych zmian wielkości punktów swapowych może się okazać, że inwestor otrzyma niższe kwoty niż zakładane na wstępie. Stąd konieczność sprawdzania aktualnych zestawień wielkości punktów swapowych.

Znaczny spadek wielkości rachunku w długim terminie

Niestety nie wszyscy inwestujący na rynku forex mają pełną świadomość wpływu punktów swapowych na stan środków gdy otwarte są pozycje obciążane ujemnymi punktami. Im dłuższy okres przetrzymywania takiej pozycji, tym większe straty z powodu ujemnych punktów swapowych można ponieść. Może się zdarzyć, że sama pozycja przyniesie zyski, ale zostaną one obniżone z powodu ujemnych swapów. Dlatego należy uwzględnić je podczas planowania szczególnie długoterminowych inwestycji.      
 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1