Rodzaje zleceń

Zlecenia to podstawowe narzędzie inwestora. Na rynku forex można rozróżnić zlecenia służące do otwierania pozycji (rozpoczynania inwestycji) oraz jej zamykania (kończenia inwestycji np. take profit). Wśród zleceń zamykających dodatkowo wyróżniamy zlecenia obronne (np. stop loss), które minimalizują straty lub chronią zyski oraz zlecenia realizujące zysk.

Innym kryterium podziału jest czas wykonania: możemy złożyć zlecenia natychmiastowe lub oczekujące. 

Kiedy można składać zlecenia?

Wszystkie zlecenia oraz ich modyfikacje są przyjmowane przez brokera zazwyczaj w godzinach handlu danym instrumentem.
Nie stanowi to istotnego problemu, ponieważ znakomita ilość instrumentów na foreksie jest handlowanych przez 24h od niedzieli do piątku.

Są jednak również instrumenty, które mają ograniczone godziny handlu, dlatego warto zawsze sprawdzić godziny handlu na kartach instrumentów. 

Sprawdź instrumenty dostępne w ofercie bossaFx

Zlecenia otwierające pozycje

Pozycje na forex możemy otworzyć w dwojaki sposób: 

 • natychmiast czyli po cenie rynkowej
 • gdy cena osiągnie wyznaczony przez nas poziom (zlecenia z limitem, oczekujące, buy stop, sell stop)

Zlecenie po cenie rynkowej

Oznacza, że godzimy się na zawarcie transakcji po cenie, jaka jest w danym momencie na rynku. To najprostsze z dostępnych zleceń. W większości przypadków transakcje są otwierane po bieżącym kursie przez wydanie dyspozycji „kup”/„sprzedaj” z poziomu platformy. W zależności od instrumentu są to zlecenia z natychmiastową egzekucją, lub zlecenia przez zapytanie, gdzie kwotowanie jest każdorazowo dostarczane przez dealera po wciśnięciu przycisku „zapytaj”. 

Zaletą takich zleceń jest szybka realizacja. Wadą, że w okresach gwałtownych ruchów cen (np. publikacja ważnych danych makroekonomicznych), możemy zawrzeć transakcje po niekorzystnych kursie. 

Przykład okna zlecenia na platformie bossafx

Przykład okna zlecenia na platformie bossafx

Zlecenia kupna są realizowane po ofercie sprzedaży (ask). Zlecenia sprzedaży po ofercie kupna (bid).

Zlecenie oczekujące z limitem

Jest to zlecenie oczekujące stosowane w sytuacjach, kiedy myślimy o zawarciu transakcji, ale obecna cena nam nie odpowiada, lub czekamy na odpowiednią sytuację rynkową. Może być ono wprowadzone do systemu w godzinach handlu instrumentu na jaki opiewa. Powinno zawierać przynajmniej rodzaj instrumentu, wolumen transakcji, oraz cenę aktywacji (limit ceny). W przypadku zlecenia zakupu wskazany poziom cenowy musi być niższy od obecnego na rynku, a w przypadku zlecenia sprzedaży – wyższy.

Zlecenie może być złożone na dowolny okres (kilka godzin, kilka dni), lub do odwołania. Zostanie ono zrealizowane automatycznie w momencie pojawienia się żądanej ceny na rynku.

Przykład zlecenia oczekującego z limitem na platformie bossafx

Zlecenie oczekujące z limitem
 

Zlecenia oczekujące z limitem

 1. Buy limit – zlecenie kupna, w którym cena musi być niższa od bieżącej ceny Ask – scenariusz 1
  zlecenie buy limit i sell limit
 2. Sell limit – zlecenie sprzedaży, w którym cena sprzedaży musi być wyższa od bieżącej ceny Bid – scenariusz 2
  zlecenie sell limit

Cena wykonania zlecenia oczekującego kupna jest ceną Ask, zaś zlecenia oczekującego sprzedaży, ceną Bid. Ponieważ wykresy na większości platform (w tym i BOSSAFX) są rysowane według cen Bid, wszystkie zlecenia kupna będą realizowane, zanim wykres dotrze do wyznaczonego poziomu. 

Przykładowo, dla zlecenia buy stop EUR/USD po 1.42222 do jego realizacji dojdzie, gdy przy 1.6 pipsa spreadu wykres dotrze do ceny 1.42240. Zlecenia sprzedaży są realizowane przy poziomie widocznym na wykresie.

Zlecenia oczekujące typu „buy stop” i „sell stop”

Zlecenia oczekujące typu stop na pierwszy rzut oka wydają się być nielogiczne. Składamy je po to, żeby otworzyć pozycje po „gorszych” cenach niż dostępne obecnie. 

Dzieje się tak wtedy, gdy chcemy podążać za trendem, który się jeszcze nie wykluł np. czekamy aż rynek wzrośnie powyżej poziomów maksymalnych (zlecenie buy stop) lub spadnie poniżej minimalnych cen (zlecenie sell stop). Oczekujemy zatem na tzw. wybicie ceny z formacji technicznej. 

W związku z powyższym musimy ustawić konkretne limity. 

 1. Buy stop – cena kupna musi być wyższa od bieżącej ceny Ask – scenariusz 4 (odpowiada mu giełdowe zlecenie kupna z LimAkt). Zlecenie zostanie zrealizowane, jeżeli na rynku pojawi się wskazany poziom aktywacji po stronie ask

zlecenie Buy stop

 1. Sell stop – cena sprzedaży jest niższa od bieżącej ceny Bid – scenariusz 3 (odpowiada mu giełdowe zlecenie sprzedaży z LimAkt). Zlecenie zostanie zrealizowane, jeżeli na rynku pojawi się wskazany poziom aktywacji po stronie bid.

zlecenie sell stop

Zlecenia obronne – stop loss

Głównym celem zleceń obronnych jest zabezpieczenie ryzyka nadmiernych strat lub utraty zysków na pozycji. 
Zlecenie stop-loss pokazuje, gdzie chcemy „uciec” z pozycji, kiedy sprawy na rynku zaczynają przybierać niekorzystny dla nas obrót.  

I tak posiadając pozycję krótką (sprzedaliśmy walutę, czyli gramy na jej spadek), zlecenie stop-loss będzie dotyczyło poziomu ask (kupna waluty). 

Przykład 1 

Inwestor ma otwartą pozycję krótką na EUR/USD po 1,38200 i ustawia stop-loss na poziomie 1,38720. Oznacza to, iż pozycja zostanie zamknięta (system kupno) w sytuacji, kiedy cena spadnie do poziomu 1,38720. 
Biorąc pod uwagę docelowy spread na EUR/USD w wysokości 1.6 pipsa, będzie to odpowiadać kwotowaniu 1,38702/1,38720.

Jak ustawić stop-loss?

Dobrym zwyczajem inwestora zabezpieczającego ryzyko jest ustawianie zlecenia stop loss w momencie otwierania pozycji. 
Na platformie bossafx jest to możliwe nawet w momencie składania zlecenia otwierającego.

Otwierając pozycję w oknie [Zlecenie] wprowadzamy żądaną wartość w okienku [Stop Loss]. Należy pamiętać o obowiązujących zasadach ustawiania tego zlecenia w zależności od kierunku otwieranej transakcji.

zlecenie stop loss

W momencie realizacji zlecenia otwierającego w oknie [Handel] będziemy mieli widoczny poziom zlecenia obronnego w kolumnie [S/L].

 poziom zlecenia obronnego

Poślizgi przy zleceniach stop loss

Na mniej płynnych instrumentach lub w czasie wysokiej zmienności, może się okazać, że nasze zlecenia stop loss zostało zrealizowane po gorszej cenie niż założyliśmy.

Obrazuje to poniższy, kolejny przykład.

zlecenie sell stop

Pomimo tego, że inwestor ustawił zlecenie sell stop po cenie 1.39910 to w wyniku luki cenowej, realizacja mogła nastąpić po cenie 1.39850.

Zlecenie „trailing stop”, czyli tzw. stop kroczący

Wyżej opisane zlecenie stop loss ratuje nas jedynie w przypadku gdy rynek podąży w przeciwnym kierunku niż założyliśmy.
Co się jednak stanie, gdy rynek zachowa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Czyli np. będzie rósł w momencie gdy mamy długą pozycję?

Mamy wtedy dwa rozwiązania. Albo przesuwać zlecenie stop loss ręcznie albo ustawić automatyczny stop loss czyli trailing stop. Jest to bardzo przydatne zlecenie w bieżącym zarządzaniu ryzykiem portfela. Poziom stop-loss nie jest wtedy sztywny, a zmienia się w zależności od ruchów instrumentu bazowego o zadaną przez nas wartość. 

Przykład 3

Jeśli  mamy pozycję długą i ustawimy stop kroczący z odległością wynoszącą 15 pipsów, to w przypadku wzrostu notowań o 15 pipsów poziom stop-loss zostanie przesunięty o daną wartość w górę. Jeżeli kurs rynkowy zacznie spadać, to „SL” nie ulegnie zmianie. Pozwoli to  szybciej ucinać straty lub zachować potencjalne zyski.

Zlecenie to jest bardzo użyteczne podczas gry z trendem, gdyż pozwala na zachowanie dużej części wypracowanych zysków bez konieczności ciągłego, manualnego modyfikowania zlecenia stop loss. 

Należy pamiętać, że trailing stop zostanie aktywowany dopiero w momencie gdy nasza transakcja osiągnie zysk w wysokości trailing stopa plus 1 punkt. 

Zlecenia zamykające pozycje

Otwieranie pozycji na rynku forex jest analogiczne do składania zleceń giełdowych. Zamykanie pozycji podobnie jak na rynku akcji polega na zajęciu pozycji przeciwstawnej, jednak z technicznego punktu widzenia należy dosłownie wybrać polecenie Zamknij. 

Przykład składania zlecenia zamykającego pozycję. 

zlecenie zamykające pozycję

Otwarcie zlecenia przeciwnego skutkowało będzie tym, że na rachunku będziemy posiadali dwie przeciwstawne pozycje. Doskonałe skorelowanie zredukuje ryzyko do zera, jednak punkty swap naliczane będą od obu pozycji. Dlatego aby zrealizować wynik z otwartej pozycji należy wybrać opcję Zamknij zlecenie.

Take profit

Jednym z rodzajów zleceń zamykających jest zlecenie Take Profit. Ustalamy w nim poziom ceny lepszy od aktualnej ceny rynkowej czyli realizujemy zysk – stąd nazwa zlecenia. 

Przez warunek realizacji rozumie się osiągnięcie bądź przekroczenie ceny aktywacji. Dla pozycji długich wyznaczona cena aktywacji musi być większa od bieżącej, rynkowej ceny BID. W przypadku pozycji krótkich cena aktywacji powinna być niższa od bieżącej ceny rynkowej ASK. 

Zlecenia realizowane są zawsze po pierwszej cenie aktywacji podanej przez klienta. Na otwarciu notowań zlecenia realizowane są po cenie otwarcia, jeżeli spełnia ona tylko warunek realizacji. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia luki cenowej, zlecenie Take Profit zostanie zrealizowane po cenie lepszej, niż kurs aktywacji.

W platformie transakcyjnej BOSSAFX zlecenie Take Profit możemy złożyć w trakcie składania nowej transakcji lub poprzez modyfikację już istniejącej pozycji.

zlecenie Take Profit

Zamykanie zleceń przeciwstawnych - tryb "Zamknij przez"

Zlecenie Zamknij przez umożliwia zamknięcie pozycji przeciwstawnych. Jeżeli na jednym instrumencie mamy otwarte transakcje kupna i sprzedaży, to zamykając jedną z transakcji możemy skorzystać z opcji zamknij przez. Po dokonaniu operacji na rachunku pozostanie wartość netto z dwóch transakcji. 

Jeżeli transakcja kupna i sprzedaży są sobie równe co do wolumenu, to wartość netto będzie wynosiła zero, zaś wynik z transakcji będzie równy sumie wyników z dwóch zamkniętych transakcji. Jeżeli wolumen jednej z transakcji jest większy, to wynikiem operacji zamknij przez będzie wynik z transakcji o mniejszym wolumenie i proporcjonalna część z wyniku drugiej transakcji.

Przykład 4 

Załóżmy, że w danym instrumencie posiadamy dwie otwarte pozycje, długą i krótką, obie o nominale 2 lotów. Ponieważ kupiliśmy poniżej obecnego kursu, sprzedaliśmy zaś po cenie większej niż obecna, to wyniki z obu pozycji są na plusie.

Dopóki nie zamkniemy pozycji, łączny wynik na nich będzie niezależny od zmian kursu instrumentu. Jeżeli chcemy zamknąć obie pozycje jednocześnie, powinniśmy wybrać opcję Zamknij przez. Wtedy jedna pozycja zostanie zamknięta przez drugą, a wynik z nich dopisany do salda rachunku.

Zamykanie zleceń przeciwstawnych - tryb "Wielokrotne zamknięcie przez"

Wielokrotne zamknięcie przez to opcja zamknięcia transakcji przeciwstawnych podobna do trybu Zamknij przez. Dotyczy ona jednak sytuacji, w której posiadamy w danym instrumencie pozycję długą i krótką porozbijane na wiele transakcji. 

Przykład 5 

Załóżmy, że po wzroście kursu danego instrumentu o 50 pipsów dokupowaliśmy po 1 locie, zabezpieczając 100 pipsowy zysk z każdego pojedynczego zlecenia zawarciem transakcji sprzedaży o wolumenie 0.6 lota. Po pewnym czasie okazało się, że posiadamy pozycję długą równą 10 lotom i pozycję krótką równą 6 lotom, obie rozbite na 20 pojedynczych zleceń.

Po wybraniu opcji wielokrotne zamknięcie przez pozycje zostaną zredukowane do wartości netto, co w naszym przypadku oznaczać będzie, że będziemy posiadali 4 loty pozycji długiej. 

Przymusowe zamknięcie pozycji - "Stop Out"

Wszyscy wiemy, że strat w przeciwieństwie do zysków nie można pielęgnować w nieskończoność. Kiedyś przychodzi czas na powiedzenie sobie dość. Niestety z reguły wcześniej robi to za nas broker dokonując automatycznego zamknięcia transakcji. I tak system BOSSA FX w czasie trwania transakcji sprawdza, czy aktualna „Wartość rachunku” wystarczy na pokrycie minimalnego depozytu, który wynosi 50% „Depozytu”.

W momencie jego spadku do tego poziomu lub poniżej, na rachunku jest zamykana najbardziej stratna pozycja. Jeżeli instrument, który generuje największą stratę, nie jest w tym momencie handlowany (nie dotyczy to walut), zamknięciu podlega następna w kolejności najbardziej stratna pozycja. Mechanizm „stop out” umieszcza w komentarzu zamkniętej transakcji adnotację s.o. wraz z informacją o stanie środków z momentu zamknięcia (rysunek poniżej).

Przykład 6

Fragment z historii rachunku pokazujący transakcję zamkniętą przez s.o. Kolejne kolumny: godzina zamknięcia automatycznego, cena, punkty swap, wynik, stan rachunku- 49% obliczone jako Wartość rachunku 389.2/ Depozyt 795.1. 

fragment okna zlecenia

Zlecenie przekazane do zamknięcia przez mechanizm „stop out” nie może już być modyfikowane, ani zamknięte przez klienta. Dealer po sprawdzeniu poprawności cen dokonuje zamknięcia pozycji.

Automatyczne zamknięcie pozycji - "Limit jednego roku"

Zgodnie z Regulaminem OTC zlecenie nie może być utrzymywane na rachunku dłużej niż rok. Dotyczy to tylko zawartych transakcji kupna i sprzedaży - zlecenia oczekujące nie mają limitu czasu. Przed upływem roku klient jest wzywany do zamknięcia pozycji.

Jeżeli tego nie zrobi, to pozycja zostanie zamknięta automatycznie po ostatnim kursie występującym w przededniu upływu roku. W komentarzu podana będzie przyczyna zamknięcia pozycji: LIMIT JEDNEGO ROKU (dla transakcji otwartych w instrumentach Equity CFD nie występuje limit jednego roku, mogą być one przetrzymywane nieskończenie długo).

Platforma MT4

Szybka i niezawodna platforma Meta Trader BossaFX


Rekwotowanie – parametry odchylenia od ceny

Zlecenia w trybie natychmiastowym (Instant Execution) realizowane są w systemie transakcyjnym z wykorzystaniem mechanizmu dopuszczalnego odchylenia od bieżącej ceny. Mechanizm wykorzystywany jest w sytuacji kiedy po złożeniu zlecenia, a przed jego realizacją, nastąpiła zmiana ceny instrumentu.

Mechanizm dopuszczalnego odchylenia od bieżącej ceny działa w ten sposób, że zlecenia, których cena nie odbiega od aktualnej ceny rynkowej o wartość maksymalnego dopuszczalnego odchylenia określonego w Zarządzeniu Dyrektora DM zostaną zrealizowane po cenie określonej podczas składania zlecenia.  W przeciwnym przypadku zlecenie nie zostanie zrealizowane lub jego realizacja nastąpi po nowej cenie rynkowej, innej niż cena określona podczas składania zlecenia (rekwotowanie).

System transakcyjny realizuje zlecenia z wykorzystaniem mechanizmu dopuszczalnego odchylenia od bieżącej ceny. Mechanizm wykorzystywany jest w trybie egzekucji natychmiastowej (Instant Execution) w sytuacji kiedy po złożeniu zlecenia, a przed jego realizacją, nastąpiła zmiana ceny instrumentu. Mechanizm dopuszczalnego odchylenia od bieżącej ceny działa w ten sposób, że zlecenia, których cena nie odbiega od aktualnej ceny rynkowej o wartość maksymalnego dopuszczalnego odchylenia określonego w Zarządzeniu Dyrektora DM zostaną zrealizowane po cenie określonej podczas składania zlecenia. W przeciwnym przypadku zlecenie nie zostanie zrealizowane lub jego realizacja nastąpi po nowej cenie rynkowej, innej niż cena określona podczas składania zlecenia (rekwotowanie).

Działanie mechanizmu dopuszczalnego odchylenia jest symetryczne, co oznacza że zmiana ceny może być korzystna (co w przypadku otwierania zleceń kupna oraz zamykania zleceń sprzedaży oznacza cenę wyższą od określonej w zleceniu, zaś w przypadku otwierania zleceń sprzedaży i zamykania zleceń kupna cenę niższą od ceny określonej w zleceniu)  lub niekorzystna (co w przypadku otwierania zleceń sprzedaży oraz zamykania zleceń kupna oznacza cenę wyższą od ceny określonej w zleceniu, zaś w przypadku otwierania zleceń kupna i zamykaniu zleceń sprzedaży cenę niższą od ceny określonej w zleceniu) dla klienta.

Działanie mechanizmu skonfigurowane jest za pomocą dwóch parametrów – jednego po stronie systemu transakcyjnego (maksymalne dopuszczalne odchylenie), drugiego po stronie klienta (domyślne odchylenie), to jest:

 • Maksymalne dopuszczalne odchylenie (MDO) – jest to wielkość określająca bezwzględną zmianę ceny (różnica między ceną zawartą w składanym zleceniu, a nową ceną na serwerze transakcyjnym) powyżej której nastąpi rekwotowanie. Parametr ten występuje na poziomie serwera systemu transakcyjnego, a jego wielkość dla poszczególnych instrumentów finansowych określona (w punktach) jest Zarządzeniem Dyrektora DM BOŚ S.A.
   
 • Domyślne odchylenie (DO) – jest to wielkość (w punktach) określająca maksymalną, akceptowaną przez klienta, bezwzględną zmianę ceny. Domyślne odchylenie określane jest przez klienta w ustawieniach platformy transakcyjnej poprzez wybranie z menu głównego: Narzędzia > Opcje > Handel. 

domyślne odchylenie

Po złożeniu zlecenia w trybie natychmiastowym wysyłane jest ono  do systemu transakcyjnego, gdzie poddawane jest weryfikacji zmiany ceny instrumentu. Proces przetwarzania zlecenia jest następujący: 

 1. Pierwsza weryfikacja zlecenia -  sprawdzane jest czy bezwzględna zmiana ceny (wartość bezwzględna różnicy ceny określonej w zleceniu i aktualnej ceny instrumentu na serwerze transakcyjnym) w punktach jest mniejsza lub równa parametrowi MDO dla instrumentu na który zostało złożone zlecenie. Jeżeli wynik weryfikacji pierwszego etapu jest pozytywny, dochodzi do zawarcia transakcji po cenie określonej w zleceniu. Jeżeli bezwzględna zmiana ceny przekracza wielkość określoną przez parametr MDO, to następuje rekwotowanie. 
   
 2. W drugim etapie weryfikacji zlecenia sprawdzane jest czy bezwzględna zmiana ceny jest mniejsza lub równa parametrowi DO. Pozytywny wynik weryfikacji drugiego etapu prowadzi automatycznie do złożenia zlecenia po cenie z otrzymanego przez Klienta rekwotowania i ponowne przeprowadzenie weryfikacji opisanej w punkcie 1). Jeżeli bezwzględna zmiana ceny (w punktach) przekracza wielkość parametru DO, to Klient otrzymuje komunikat o cenie zawartej w rekwotowaniu z pytaniem o akceptację lub anulację zlecenia.

ponowne kwotowanie

 1. Po otrzymaniu zapytania o akceptację nowej ceny (rekwotowanie) klient ma czas pięciu sekund na udzielenie odpowiedzi: pozytywnej poprzez kliknięcie [OK] lub negatywnej poprzez kliknięcie [Anuluj]. Jeżeli nie akceptuje nowej ceny lub nie udzieli odpowiedzi w podanym czasie transakcja nie zostaje zawarta. Akceptacja nowej ceny spowoduje ponowne złożenie zlecenia (z zaakceptowaną przez klienta ceną podaną w rekwotowaniu) do systemu transakcyjnego i ponowne przeprowadzenie weryfikacji opisanej w punkcie 1).   

Schemat przedstawiający przetwarzanie zlecenia przez system transakcyjny:

parametr odchylenia

 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1