Specyfikacje CFD

Kontrakty CFD, czyli kontrakty różnic kursowych to instrumenty pochodne, których wartość zależy od kursu instrumentu bazowego, na którym się opierają. Instrumentem bazowym może być instrument rynku kasowego (np. para walutowej albo cena surowca) lub instrument pochodny (np. kontrakt terminowy na indeks giełdowy albo surowiec).

Składniki specyfikacji kontraktów CFD

Różnorodność instrumentów bazowych oraz rynków, na których są notowane sprawia, że każdy kontrakt CFD posiada specyfikację. Zawiera ona najważniejsze informacje o instrumencie bazowym oraz ogólnych warunkach realizowania transakcji. Zapoznanie się ze specyfikacją kontraktu CFD jest ważnym elementem inwestowania. Specyfikacja zawiera kluczowe informacje z punktu widzenia:

  • analizy inwestycyjnej
  • zarządzania wielkością pozycji
  • zarządzania ryzykiem

Najważniejszą informacją jest instrument bazowy, na którym opiera się kontrakt CFD. Instrument bazowy decyduje o typie analizy inwestycyjnej, którą może zastosować inwestor. Instrument bazowy może także determinować, że można wykorzystać kontrakt CFD w strategii długoterminowej. Na przykład instrumenty bazowe nie uwzględniające dywidend nie są dobrych wehikułem do zajęcia długoterminowej, kilkuletniej pozycji na rynku akcyjnym.

Lot, pips, punkt

Liczbowe parametry specyfikacji określają warunki rynkowe transakcji oraz umożliwiają obliczenie kwotowych wielkości kluczowych wskaźników z punktu zarządzania ryzykiem:

  • depozytu zabezpieczającego
  • wartości zmiany kursu
  • zyskowności transakcji

Poznanie specyfikacji kontraktów CFD należy rozpocząć od terminu lot. Oznacza on standardową wielkość transakcji. Dla par walutowych jeden lot to 100 000 jednostek waluty bazowej. W parze EUR/USD kupno jednego lota oznacza więc kupno 100 000 EUR za wynikającą z kursu sumę dolarów. Na platformie BossaFX minimalna wielkość transakcji to 0,01 lota a więc 1/100 lota. Ta wielkość to tzw. mikrolot. Minilot to 0,1 lota a więc 1/10 lota.

Ważnymi terminami jest także pips i punkt.

Punkt to obowiązujący na danym rynku minimalny krok notowań. W większości przypadków pips i punkt mają tę samą wartość. Wyjątkiem są główne pary walutowe (takie jak EUR/USD) gdzie wprowadzono pipsy cząstkowe (podzielono pipsa na 10 jednostek). Kursy tych głównych par określane są z dokładnością do piątego miejsca po przecinku. Dla większości ważnych par walutowych kursy podaje się z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Wartość pipsa wynosi więc 0,0001. Wyjątkiem są pary z udziałem japońskiego jena. Dla tych par pips wynosi 0,01.

Equity CFD mają swoje odpowiedniki lota i pipsa. W specyfikacji poszczególnych equity CFD podaje się, ile akcji instrumentu bazowego wchodzi na jeden lot. Specyfikacja określa także minimalną i maksymalną wielkość zlecenia oraz minimalny krok notowań.

Czytaj więcej o Equity CFD

Docelowy spread transakcyjny

W pipsach mierzy się inną wartość ze specyfikacji kontraktów CFD - docelowy spread transakcyjny. Spread to różnica pomiędzy najlepszą w danym momencie na rynku ceną oferty zakupu i ceną oferty sprzedaży. Spread można traktować zarówno jako część kosztów transakcyjnych jak i miarę płynności. W obydwu aspektach im niższy jest spread tym bardziej atrakcyjny jest rynek dla inwestora.

Docelowy spread to wielkość spreadu utrzymywana przez brokera w okresie normalnego handlu na rynku. Oznacza to, że w okresie podwyższonej zmienności, na przykład w momencie publikacji kluczowych danych makroekonomicznych, rzeczywisty spread może być większy od spreadu docelowego. Docelowy spread może się także różnić w zależności od pory dnia: spread jest mniejszy gdy na rynku bazowym odbywa się normalny handel i większy gdy na rynku bazowym nie dokonuje się transakcji. To zjawisko w minimalnym stopniu dotyczy głównych par walutowych (tzw. Majors), na których aktywny handel odbywa się we wszystkich ważnych strefach czasowych (azjatyckiej, europejskiej i amerykańskiej).

Na platformie BossaFX docelowy spread transakcyjny dla głównych par walutowych wynosi kilka pipsów. Dla pary EUR/USD wynosi 1,6 pipsa.

Sprawdź Kalkulator FX!

W łatwy i szybki sposób obliczaj parametry zlecenia 

Depozyt zabezpieczający

Kluczowym w aspekcie zarządzania ryzykiem jest parametr specyfikacji określający stopę depozytu zabezpieczającego. Depozyt zabezpieczający podaje się jako procent wartości transakcji. Dla par walutowych wartość transakcji to natomiast wielkość zlecenia (w lotach) pomnożona przez kurs walutowy.

Stopa depozytu zabezpieczającego różni się w zależności od zmienności i płynności instrumentu bazowego, na którym oparty jest kontrakt CFD. Na platformie BossaFX depozyt zabezpieczający dla CFD opartych na notowaniach głównych par walutowych wynosi kilka procent (np. 3,33% dla EUR/USD). Depozyt jest wyższy w przypadku CFD opartych na kontrakty terminowe na indeksy giełdowe lub surowce.

Narzędzia wspomagające inwestora

Dane zawarte w specyfikacji kontraktów CFD informują więc o warunkach rynkowych, których inwestor może się spodziewać: zmienności i płynności. Umożliwiają także kwotowe, a więc w przeliczeniu na polskie złotem przedstawienie wielkości transakcji, wielkości depozytu zabezpieczającego oraz wartości zmiany kursu kontraktu CFD.

Platforma BossaFX udostępnia specjalny kalkulator do przeliczania wartości w pozycji w oparciu o parametry pozycji i informacje ze specyfikacji kontraktu CFD.

Punkty swapowe

Specyfikacja kontraktów CFD zawiera także informacje o punktach swapowych doliczanych do pozycji. Punkty swapowe mogą być ujemne lub dodatnie i zależą od rodzaju pozycji: długiej lub krótkiej. Dla kontraktów CFD opartych na notowaniach par walutowych, punkty swapowe wynikają z różnicy stóp procentowych. Dla CFD opartych o kontrakty na surowce wynikają z kosztu przechowywania fizycznych surowców. Dla equity CFD punkty swapowe wynikają z kosztu kredytowania zakupu akcji. Punkty swapowe mogą odegrać bardzo dużą rolę w całkowitej stopie zwrotu z pozycji, zwłaszcza w dłuższych horyzoncie czasowym dlatego tabele punktów swapowych są ważnym elementem specyfikacji kontraktów CFD.

Czytaj więcej o punktach swapowych

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1