Surowce i Towary

Handel surowcami i towarami prowadzony jest od tysięcy lat. Na zorganizowanych giełdach handluje się nimi od kilkuset lat. 
Początkowo jednak ten handel wiązał się z fizycznymi dostawami. Sprzedający musiał dostarczyć towar, kupujący go odebrać. 

Kontrakty na surowce i towary

W połowie XIX wieku zaczął rozwijać się rynek kontraktów terminowych czyli instrumentów, które odsuwały dostarczenie towaru w czasie. Można było już teraz sprzedać towar, np. zboże, które będziemy mieli dopiero za 3 miesiące. Z drugiej strony Kupujący (np. młyn) już dziś chciał sobie zagwarantować zboże za 3 miesiące. 

Z biegiem czasu rozwinęły się kontrakty bez fizycznej dostawy, które pozwalały oprócz zabezpieczania przed wzrostem lub spadkiem ceny, również spekulować czyli „obstawiać” wzrosty czy spadki na złocie, ropie czy miedzi. 

Surowce - alternatywa dla akcji i obligacji  

Wtedy to surowce i towary stały się alternatywnymi aktywami do akcji czy obligacji. Zaczęto je wykorzystywać w portfelach w celu dywersyfikacji. Tradycyjnie uważano, że surowce  jako całość są negatywnie skorelowane z akcjami  i ekspozycję na nie traktowano jako formę zabezpieczenia przed spadkami na rynku akcji.

Globalny kryzys finansowy, w którym rynek surowców zanurkował razem z rynkiem akcji osłabił przekonanie o użyteczności rynku surowców jako zabezpieczenia przed bessą na giełdach akcji.

Spekulacje na towarach

Jednocześnie ze względu na połączenie płynności i dużej zmienności oraz ze względu na występowanie silnych krótkoterminowych i średnioterminowych trendów wielu inwestorów traktuje rynki surowcowe jako rynki atrakcyjne pod względem prowadzenia spekulacji finansowej. Istotnym atutem części rynków towarowych jest brak korelacji z rynkami akcyjnymi. Wynika to ze specyficznych czynników wpływających na ceny poszczególnych surowców, które są niezależne od koniunktury gospodarczej. 

Podział rynku surowców i towarów

Rynek surowców i towarów, rozumiany jako część rynku finansowego, jest bardzo różnorodny. Można go podzielić na kilka kategorii. W nawiasach znajdują się przykłady najważniejszych surowców i towarów w poszczególnych kategoriach.

 1. surowce energetyczne (ropa naftowa WTI, ropa naftowa Brent, gaz ziemny
 2. metale
 • metale (miedź, nikiel, cynk, aluminium)
 • metale szlachetne (złoto, srebro, platyna)
 1. towary rolne
 • roślinne (soja, kukurydza, pszenica, cukier, bawełna, kawa, kakao)
 • zwierzęce (półtusze wieprzowe)
 1. inne surowce i towary (prawa do emisji CO2)

Należy zauważyć, że w każdej kategorii występują także produkty przetworzone. Największą rolę odgrywają produkty powstałe w przerobie ropy naftowej i gazu ziemnego (na przykład olej napędowy). 

Płynność rynków surowcowych

Najbardziej popularne rynki surowcowe należą do najpłynniejszych instrumentów finansowych na świecie.

Na przykład notowane na New York Mercantile Exchange kontrakty na ropę naftową WTI light sweet (West Texas Intermediate) zanotowały w 2018 roku obrót na poziomie 306 mln sztuk. Dla porównania obrót wszystkimi instrumentami pochodnymi na GPW wyniósł w 2018 roku 8 mln sztuk.

Inwestor indywidualny na rynku surowców

Inwestor indywidualny ma do wyboru zarówno wiele rynków, jak i instrumentów powiązanych z rynkiem surowców i towarów. 

Różnią się one m.in. wielkością potrzebnego do inwestowania kapitału, strukturą prawną, kosztami, niezbędnym zaangażowaniem inwestora. 

Najbardziej popularne sposoby inwestowania na rynkach surowcowych i towarowych to:

 • inwestycje bezpośrednie (dla indywidualnego inwestora ograniczone do metali szlachetnych np. kupno sztabek złota)
 • inwestycje poprzez fundusze inwestycyjne: aktywne i pasywne
 • inwestycje przez notowane na giełdach wehikuły inwestycyjne: fundusze ETF, certyfikaty  strukturyzowane
 • bezpośrednie inwestycje w kontakty terminowe na surowce (opcja słabo dostępna dla polskiego inwestora)
 • inwestycje w CFD (kontrakty różnic kursowych) oparte o kontakty terminowe na surowce
 • ekspozycję na rynek surowców mogą też zapewnić akcje spółek surowcowych ale w kontekście inwestowania w surowce jest to dodawanie dodatkowej warstwy złożoności

Kontrakty różnic kursowych (CFD) dostępne na platformach takich jak BossaFX łączą w sobie wysoką dostępność dla polskich inwestorów (dość niski kapitał początkowy) i niemal bezpośrednią ekspozycję na konkretny surowiec. Również koszty transakcyjne ograniczają się do wysokości spreadu oraz ew. punktów swapowych .

Czytaj więcej o spreadach i punktach swapowych

Zobacz listę kontraktów CFD notowanych na platformie BossaFX

Co wpływa na ceny surowców i towarów?

O cenie poszczególnych surowców i towarów w długim terminie decyduje popyt i podaż na nie w fizycznej gospodarce. Należy jednak zauważyć, że to czynniki podażowe mają dużo większe znaczenie dla krótkoterminowych wahań cen. Zakłócenia w podaży surowca powodują gwałtowne wzrosty cen, a informacje o usunięciu tych zakłóceń mogą spowodować gwałtowną przecenę. Czynniki popytowe mają znaczenie w dłuższym terminie na przykład: rozwój gospodarczy Chin i Indii istotnie zwiększył popyt na większość surowców w pierwszej dekadzie XXI wieku i stworzył kilkuletni trend wzrostowy.

Czynniki determinujące podaż i popyt drastycznie różnią w zależności od poszczególnych towarów. W przypadku wielu z nich występują czynniki nie związane bezpośrednio ani z rynkiem finansowym ani z koniunkturą gospodarczą. Są to na przykład warunki pogodowe. Pogoda odgrywa istotną rolę w kształtowaniu cen towarów rolnych ale może wpływać także na notowania ropy naftowej i produktów pochodnych, na przykład jeśli huragany zagrażają centrum produkcji albo przetwórstwa tego surowca. 

Komentarze prosto z rynku!

Codzienny przegląd rynku przez analityków DM BOŚ

Innym czynnikiem nieekonomicznym o kolosalnym znaczeniu dla rynku surowców są wydarzenia polityczne i geopolityczne. Produkcja niektórych surowców i towarów skoncentrowana jest w regionach o dużej niestabilności geopolitycznej.

Ryzyko inwestowania na rynku surowców i towarów

Powyższe tendencje wpływają na wysoką zmienność cen poszczególnych surowców i częste występowanie gwałtownych jednosesyjnych spadków lub zwyżek cen oraz formowanie się silnych krótkoterminowych trendów. Są to czynniki zwiększające atrakcyjność rynków surowców w oczach inwestorów zainteresowanych spekulacją finansową.

Jednocześnie są to czynniki, które w połączeniu z dźwignią finansową, zwiększają ryzyko handlu na rynku surowców. Ze względu na fakt, że poszczególne surowce i towary istotnie różnią się od siebie pod względem czynników wpływających na ich podaż i popyt na nie, pod względem analizy fundamentalnej rynek surowców i towarów można rozpatrywać jako kilkadziesiąt odrębnych rynków. 

Jak analizować rynki surowcowe i towarowe?

Inwestowanie lub spekulację na rynku surowców można oprzeć zarówno na analizie fundamentalnej jak i analizie technicznej. Występowanie silnych trendów w krótkim i średnim terminie pozwala na wykorzystanie narzędzi i strategii identyfikujących trendy cenowe. Jednak inwestorzy używający analizy technicznej na rynku surowców powinni być świadomi potencjalnego znaczenia czynników fundamentalnych oraz informacji zawartych w raportach branżowych.

Analiza fundamentalna na rynku surowców opiera się na poznaniu trwałych, stabilnych czynników decydujących o podaży i popycie na surowiec i zrozumieniu wpływu jednorazowych wydarzeń (pogodowych, politycznych, korporacyjnych np. strajków) na notowania surowców.

BossaFx wychodzi na przeciw potrzebom inwestorów i publikuje komentarze i analizy rynku surowców omawiające zarówno sytuację fundamentalną jak i sytuację techniczną. Udostępnia także kalendarium wydarzeń branżowych, w tym publikacji kluczowych raportów.

Sprawdź Wiadomości i analizy bossaFx

 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1