Akcje, indeksy i ETF

Instrumenty z grupy equity CFD to kontrakty na różnice kursowe akcji i certyfikatów ETF. 
Ich cena zależy od cen akcji i ETF notowanych na giełdach papierów wartościowych. 

Equity CFD a CFD na inne instrumenty bazowe

Zestawienie różnic między Equity CFD a instrumentami bazowymi:

Minimalna wielkość zlecenia

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

1 akcja

1 lot odpowiadający 1 akcji

Depozyt zabezpieczający

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

nie dotyczy

od 20% wartości inwestycji

Rozliczenie kontraktu

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

2 dni po zamknięciu pozycji

w dniu zamknięcia pozycji (1)

Lewarowanie pozycji

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

brak

dźwignia 1:5

Długość utrzymywania pozycji

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

bez limitu

bez limitu

Godziny obrotu

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

określone przez giełdę fazy sesji

określone w specyfikacji, nie obejmują wszystkich faz sesji giełdowej

Składanie zleceń oczekujących

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

w różnych fazach sesji i po za sesją

w trakcie godzin obrotu instrumentu, określonych w specyfikacjii (2)

Zajmowanie krótkich pozycji

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

nie

tak

Koszty transakcyjne

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

prowizja

prowizja i koszty lewarowania, jeżeli pozycja jest utrzymywana do kolejnego dnia notowań (3)

Dywidendy

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

wypłacane netto w dniu wypłaty dywidendy

korekta (poprzez punkty swapowe) spadku wartości teoretycznej instrumentu w dniu odcięcia prawa do dywidendy (4)

Prawa poboru

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

przyznawane zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego

korekta (poprzez punkty swapowe) spadku wartości teoretycznej instrumentu w dniu odłączenia praw poboru (5)

Splity i scalania akcji

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

zmiana ilości akcji w portfelu bez zmiany jego wartości

zmiana ilości Equity CFD w portfelu bez zmiany jego wartości

Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Instrument bazowy

Kontrakt CFD

przysługuje

nie przysługuje

  Instrument bazowy Kontrakt CFD
Minimalna wielkość zlecenia 1 akcja 1 lot odpowiadający 1 akcji
Depozyt zabezpieczający nie dotyczy od 20% wartości inwestycji
Rozliczenie kontraktu 2 dni po zamknięciu pozycji w dniu zamknięcia pozycji (1)
Lewarowanie pozycji brak dźwignia 1:5
Długość utrzymywania pozycji bez limitu bez limitu
Godziny obrotu określone przez giełdę fazy sesji określone w specyfikacji, nie obejmują wszystkich faz sesji giełdowej
Składanie zleceń oczekujących w różnych fazach sesji i po za sesją w trakcie godzin obrotu instrumentu, określonych w specyfikacjii (2)
Zajmowanie krótkich pozycji nie tak
Koszty transakcyjne prowizja prowizja i koszty lewarowania, jeżeli pozycja jest utrzymywana do kolejnego dnia notowań (3)
Dywidendy wypłacane netto w dniu wypłaty dywidendy korekta (poprzez punkty swapowe) spadku wartości teoretycznej instrumentu w dniu odcięcia prawa do dywidendy (4)
Prawa poboru przyznawane zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego korekta (poprzez punkty swapowe) spadku wartości teoretycznej instrumentu w dniu odłączenia praw poboru (5)
Splity i scalania akcji zmiana ilości akcji w portfelu bez zmiany jego wartości zmiana ilości Equity CFD w portfelu bez zmiany jego wartości
Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy przysługuje nie przysługuje

1) Na rynku giełdowym środki z zamkniętej pozycji w akcjach dostępne są po 3 dniach. W przypadku Equity CFD środki są dostępne natychmiast po zamknięciu pozycji.

2) Zlecenia oczekujące i ich modyfikacje można składać jedynie w trakcie notowań instrumentu Equity CFD, po za wyznaczonymi godzinami handlu jest to niemożliwe.

3) Od zrealizowanych zleceń na Equity CFD pobierana jest prowizja (w tym z góry za zamknięcie). Dodatkowo istnieją koszty za kredytowanie części pozycji. Więcej o kosztach utrzymania pozycji w tabeli punktów swapowych.

4) Posiadaczom pozycji w Equity CFD nie przysługuje prawo do dywidendy. Jednak w przeddzień odcięcia tego prawa od instrumentu bazowego następuje korekta (za pomocą punktów swap) o teoretyczny spadek wartości akcji.

5) Posiadaczom pozycji w Equity CFD nie przysługują prawa poboru, jednak w dniu ich oderwania od aktywu bazowego następuje korekta (za pomocą punktów swap) o teoretyczny spadek wartości akcji.

Podobnie jak w przypadku innych CFD klient zawierający transakcję nie staje się właścicielem instrumentu bazowego - czyli akcji czy ETF. W przypadku akcji oznacza, że nabywając CFD na akcję nie nabywa się praw związanych z zakupem samej akcji - takich jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy czy prawa poboru. To co jednak odróżnia Equity CFD od pozostałych instrumentów to przekazywanie wszystkich składanych zleceń na rynek i realny wpływ na kształtowanie się ceny i wolumenu instrumentu bazowego. Kolejna różnica to brak limitu czasowego utrzymywania pozycji – transakcje na instrumentach CFD zgodnie z wymogami prawnymi zamykane są po roku od otworzenia, w przypadku Equity CFD limit ten nie występuje.

Equity CFD - instrument lewarowany

Equity CFD, podobnie jak pozostałe instrumenty notowane w systemie transakcyjnym bossaFX MT5, są lewarowane. Oznacza to, że przy dźwigni 1:5 wystarczy posiadać 20% środków wartości nominalnej transakcji. Środki te blokowane są pod depozyt, a ekspozycja pozycji zostaje zwiększona pięciokrotnie w stosunku do analogicznej transakcji zawartej na rynku akcyjnym. Lewarowanie pozycji na Equity CFD oznacza, wiąże się z finansowaniem adekwatnej pozycji na rynku instrumentu bazowego. Koszty tego finansowania ponosi posiadacz pozycji Equity CFD. Od pozycji długich przetrzymywanych na kolejny dzień pobierane są odsetki w postaci punktów swapowych – dotyczy pozycji długich. W przypadku pozycji krótkich odsetki nie są pobierane. 

Short Sell i natychmiastowe rozliczenie transakcji

Przewagą Equity CFD nad rynkiem instrumentu bazowego jest także możliwość zawierania pozycji krótkich w instrumencie. Oznacza to, że możliwe jest także zarabianie na spadkach cen akcji czy certyfikatów ETF. 

Środki z zamknięcia pozycji na rynku akcyjnym dostępne są po dwóch dniach od zamknięcia (D+2). W przypadku Equity CFD środki dostępne są natychmiastowo po zamknięciu pozycji. 

Na rynku instrumentów bazowych notowanych na giełdzie transakcje odbywają się między sprzedającymi i kupującymi na podstawie składanych przez nich zleceń. Najczęściej są to zlecenia z limitem ceny – kupujący określa maksymalną cenę jaką jest w stanie zapłacić za określoną ilość akcji, sprzedający zaś określa minimalną cenę po jakiej jest w stanie sprzedać określoną ilość akcji. Kiedy dojdzie do skojarzenia ofert dochodzi do transakcji podczas której akcje zmieniają swojego właściciela. Kupujący i sprzedający mogą nie skorzystać z określenia limitu ceny składając zlecenie PKC (Po Każdej Cenie). W przypadku Equity CFD wszystkie składane zlecenia to PKC. Instrumenty bazowe dla Equity CFD charakteryzują się dużą płynnością, dodatkowo dla każdego instrumentu określony został limit ilościowy pojedynczego zlecenia. Nie ma więc obaw, że złożone zlecenie nie zostanie wykonane lub jego realizacja nastąpi po cenie znacznie różniącej się od aktualnych ofert kupna i sprzedaży.

Akcje, ETF i CFD - fazy sesji

Akcje i certyfikaty ETF notowane są w różnych fazach sesji. Najobszerniejszą fazę stanowią notowania ciągłe podczas których transakcje zawierane są na bieżąco. Jednak zlecenia można składać także po za tą fazą – w dogrywce i przed otwarciem. W przypadku Equity CFD zlecenia można składać tylko w fazie notowań ciągłych. Po zamknięciu sesji system bossaFX MT5 uniemożliwia składania, modyfikowania i anulowania zleceń. System bossaFX MT5 daje za to możliwości korzystania ze zleceń typu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, stop loss, take profit, buy stop limit i sell stop limit oraz trailing stop (stop loss kroczący). Po osiągnięciu warunku aktywacji zlecenie zostaje złożone w systemie i zrealizowane PKC na giełdzie, a cena realizacji zostaje odzwierciedlona na rachunku klienta.
Dzięki wbudowanemu w platformę językowi programowania MQL5 możliwe jest także zastosowanie strategii automatycznej na instrumentach Equity CFD.

Dywidenda a punkty swapowe

Z akcjami i certyfikatami notowanymi na giełdzie wiążą się charakterystyczne dla nich operacje, które mają swoje odzwierciedlenie w bazujących na nich instrumentach Equity CFD. Jedną z operacji jest wypłata dywidendy posiadaczowi akcji. W dzień po naliczeniu dywidendy wartość teoretyczna akcji spada o wysokość naliczonej dywidendy. W takim przypadku na instrumencie Equity CFD opartym o akcje na których została naliczona dywidenda następuje korekta spadku wartości teoretycznej. Wiąże się to z uznaniem rachunku klienta wielkością odpowiadającą naliczonej dywidendzie. W przypadku rachunków na której istnieją pozycje krótkie w dniu naliczenia dywidendy następuje obciążenie tych rachunków o wielkość naliczonej dywidendy. Po naliczeniu dywidendy wartość teoretyczna akcji spada, co powoduje wzrost wyceny pozycji krótkich. Korekty dywidend odbywają się za pomocą punktów swapowych, które są dopisywane do otwartych pozycji i wpływają na ich wycenę. Data naliczenia dywidendy nie oznacza jej wypłaty, termin ten na rynku akcji zazwyczaj jest późniejszy niż data naliczenia. W przypadku Equity CFD dywidenda korygowana jest w dniu jej naliczenia.

Prawa poboru, split i resplit a punkty swapowe

Inna operacja na instrumentach bazowych (akcjach) to przydzielenie praw poboru, dzięki którym posiadacze akcji mają prawo do pierwszeństwa przy zakupie akcji nowej emisji.  Po oddzieleniu praw poboru  wartość teoretyczna akcji spada. Instrumenty Equity CFD korygowane są za pomocą punktów swapowych o spadek wartości teoretycznej akcji – rachunki posiadaczy pozycji długich obciążane są ujemnymi swapami, rachunki posiadaczy pozycji krótkich uznawane są dodatnimi swapami. 
Split akcji (zwiększenie ilości akcji przy proporcjonalnym obniżeniu ich wartości i jednoczesnym zachowaniu tej samej wielkości kapitału zakładowego spółki) odwzorowywany jest na rachunkach klientów poprzez zwiększenie nominalnej ilości kontraktów CFD i nie ma wpływu na wycenę pozycji.

Rzadziej przeprowadzaną operacją na rynku akcyjnym jest resplit akcji, czyli ich scalenie. Na rachunkach posiadaczy Equity CFD dokonana zostaje odpowiednia korekta ilości kontraktów, która nie wpływa na wycenę pozycji.

Konstrukcja instrumentów Equity CFD sprawia, że obrót nimi jest bardziej elastyczny niż w przypadku obrotu instrumentami bazowymi – akcjami i certyfikatami ETF.

W ofercie bossaFX MT5 znajdują się 44 instrumenty Equity CFD - na 22 z nich można zawierać zarówno transakcje kupna jak i sprzedaży. 

ACP_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Asseco Poland S.A.

tak

BHW_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Handlowego w Warszawie

nie

PEO_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Polskiej Kasy Opieki S.A.

tak

SPL_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Santander Banku Polska S.A.

tak

MBK_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji mBanku S.A

tak

EUR_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Eurocash S.A.

nie

GTC_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Globe Trade Centre S.A.

nie

JSW_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

tak

KGH_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji KGHM Polska Miedź S.A.

tak

LWB_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

nie

PGE_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

nie

PKN_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.

tak

PKO_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

tak

PZU_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

tak

TPE_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Tauron Polska Energia S.A.

nie

OPL_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Orange Polska S.A.

nie

ALR_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Alior Banku S.A.

tak

BRS_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Boryszew S.A.

nie

CCC_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji CCC S.A.

nie

CPS_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Cyfrowego Polsatu S.A.

tak

ENA_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Enea S.A.

nie

ATT_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Grupy Azoty S.A.

nie

ING_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji ING Banku Śląskiego S.A.

nie

LPP_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji LPP S.A.

tak

ALE_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Allegro.eu S.A.

tak

CDR_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji CD Projekt S.A.

tak

PCO_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Pepco Group N.V.

tak

DNP_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Dino Polska S.A.

tak

KTY_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Grupy Kęty S.A.

tak

KRU_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Kruk S.A.

tak

MIL_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Millennium S.A.

nie

BDX_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Budimex S.A.

nie

XTB_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji XTB Dom Maklerski S.A.

nie

CIG_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Ci Games SE

nie

11B_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji 11 bit studios S.A.

nie

EAT_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji AmRest Holdings SE

nie

ATC_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Arctic Paper S.A.

nie

ASB_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji ASBISc Enterprises plc.

nie

APR_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Auto Partner S.A.

nie

DOM_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Dom Development S.A.

nie

GEA_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

Instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Grenevia S.A.

nie

PKP_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji PKP Cargo S.A.

nie

ETFBM40TR_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej jednostek funduszu ETF odwzorowującego skład indeksu spółek o średniej kapitalizacji notowanych na giełdzie w Warszawie

tak

ETFBS80TR_PL

Opis instrumentu

Krótka sprzedaż

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej jednostek funduszu ETF odwzorowującego skład indeksu spółek o małej kapitalizacji notowanych na giełdzie w Warszawie

tak

Instrument Opis instrumentu Krótka sprzedaż
ACP_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Asseco Poland S.A. tak
BHW_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Handlowego w Warszawie nie
PEO_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. tak
SPL_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Santander Banku Polska S.A. tak
MBK_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji mBanku S.A tak
EUR_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Eurocash S.A. nie
GTC_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Globe Trade Centre S.A. nie
JSW_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. tak
KGH_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji KGHM Polska Miedź S.A. tak
LWB_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. nie
PGE_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. nie
PKN_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. tak
PKO_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. tak

PZU_PL

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. tak
TPE_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Tauron Polska Energia S.A. nie
OPL_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Orange Polska S.A. nie
ALR_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Alior Banku S.A. tak
BRS_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Boryszew S.A. nie
CCC_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji CCC S.A. nie
CPS_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Cyfrowego Polsatu S.A. tak
ENA_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Enea S.A. nie
ATT_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Grupy Azoty S.A. nie

ING_PL

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji ING Banku Śląskiego S.A. nie
LPP_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji LPP S.A. tak
ALE_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Allegro.eu S.A. tak

CDR_PL

instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji CD Projekt S.A. tak
PCO_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Pepco Group N.V. tak
DNP_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Dino Polska S.A. tak
KTY_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Grupy Kęty S.A. tak
KRU_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Kruk S.A. tak
MIL_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Banku Millennium S.A. nie
BDX_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Budimex S.A. nie
XTB_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji XTB Dom Maklerski S.A. nie
CIG_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Ci Games SE nie
11B_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji 11 bit studios S.A. nie
EAT_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji AmRest Holdings SE nie
ATC_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Arctic Paper S.A. nie
ASB_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji ASBISc Enterprises plc. nie
APR_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Auto Partner S.A. nie
DOM_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Dom Development S.A. nie
GEA_PL Instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji Grenevia S.A. nie
PKP_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej akcji PKP Cargo S.A. nie
ETFBM40TR_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej jednostek funduszu ETF odwzorowującego skład indeksu spółek o średniej kapitalizacji notowanych na giełdzie w Warszawie tak
ETFBS80TR_PL instrument equity CFD, którego cena oparta jest na wartości rynkowej jednostek funduszu ETF odwzorowującego skład indeksu spółek o małej kapitalizacji notowanych na giełdzie w Warszawie tak

 

 

 

 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1