Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.16, godz. 15:03
Gamma

Mierzy wielkość zmiany współczynnika delta (patrz: Delta) w zależności od zmiany ceny instrumentu bazowego opcji, więcej >>

Gann D. William

(1878 - 1955) spekulant działający na rynkach akcji oraz rynkach towarowych, twórca popularnych metod analizy rynków, m.in. wachlarz Ganna, kwadrat Ganna, więcej >>

giełda

jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe lub inne towary, więcej >>

giełda towarowa

miejsce gdzie skupia się podaż i popyt i gdzie kształtuje się cena towaru, w miejscu tym dokonuje się transakcji kupna - sprzedaży towarów masowych (kawa, herbata, inne produkty rolne), kruszców (złoto, metale nieżelazne, szlachetne), więcej >>

Głowa I Ramiona (Głowa Z Ramionami)

Jedna z formacji odwrócenia trendu, zapowiadająca możliwość zmiany dotychczasowego trendu wzrostowego na spadkowy. Składa się z trzech szczytów, formujących charakterystyczny kształt, od którego wzięła nazwę. Przy analizie tej formacji ważne jest zachowanie wolumenu, więcej >>

GPW (Giełda Papierów Wartościowych)

Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego, więcej >>

Gross Domestic Product (GDP)

Patrz: Produkt Krajowy Brutto (PKB)

grupa kapitałowa

jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi

gwarancja bankowa

jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku

Haki Rosa

Jedna z technik spekulacji na rynkach opisana przez Joe Rossa, wykorzystująca popularną technikę 1-2-3 spopularyzowaną przez Victora Sperandeo. Nadaje się do stosowania zarówno na słupkach dziennych, jak i intra-day, więcej >>

Heikin-Ashi

Jedna z technik analizy technicznej. Modyfikacja techniki świec japońskich (patrz: świece japońskie), której głównym celem jest otrzymanie bardziej przejrzystego obrazu trendów i obszarów konsolidacji, więcej >>

herrick payoff index (HPI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, zadaniem wskaźnika jest pomiar dopływu i odpływu kapitału z rynku kontraktów terminowych, jest to jeden z nielicznych wskaźników biorący pod uwagę liczbę otwartych kontraktów, tak więc jest wskaźnik wyłącznie do stosowania względem rynku terminowego, więcej >>

holding

grupa przedsiębiorstw, w której jedna firma sprawuje skuteczną kontrolę nad pozostałymi, przy zachowaniu niezależności prawnej podmiotów podporządkowanych

holding finansowy

(inaczej czysty) stanowi jednorodną grupę instytucji finansowych (bank kredytowy, bank inwestycyjny, jednostka ubezpieczeniowa itp.), której głównym przedmiotem działania jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym

holding produkcyjno-handlowo -finansowy

wyższa forma grupy kapitałowej polegająca na włączeniu do holdingu produkcyjno-handlowego spółek świadczących usługi finansowe: bankowe, ubezpieczeniowe lub leasingowe, obok trwałości wykazuje większą odporność na wrogie przejęcia, a zarazem elastyczność działania i niższe koszty finansowe

holding produkcyjno-handlowy

u podstaw jego tworzenia leży strategicznie ważna dla jednostki dominującej kwestia powiązania zgrupowanych spółek na podstawie więzi produkcyjno-technologicznych, inwestycyjnych i rynkowych, jego cechą jest względna trwałość i nastawienie na długookresowe ce le strategic zne

hossa

długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku papierów wartościowych

Ichimoku

Jedna z technik wykorzystywanych w analizie technicznej, stworzona przez tokijskiego dziennikarza. Metoda służy głównie do wykrywania trendu głównego, choć podobna do średnich ruchomych wykorzystuje informacje o cenach najwyższych oraz najniższych, więcej >>

indeks giełdowy

miernik stanu rynku konstruowany najczęściej jako średnia cen akcji wybranej grupy spółek, więcej >>

instrument bazowy (underlying)

instrument (m.in. akcje, kontrakty, indeksy, pary walutowe itp.), na które wystawiony jest dany instrument pochodny, więcej >>

Instrument Finansowy

Forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego.

intermediate - term

jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu intermediate w przeważającej mierze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych stosują analizę fundamentalną lub portfelową, w analizie technicznej znajdują zastosowanie wskaźniki potwierdzające trend , więcej >>

In-The-Money (ITM)

Sytuacja, w której opcja zostanie wykonana przez nabywcę gdyż gwarantuje zysk. W przypadku opcji call oznacza to sytuację, gdy cena spot instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania (strike) opcji, w przypadku opcji put oznacza to sytuację, gdy cena spot instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania (strike) opcji, więcej >>

intraday trading

jeden z stylów inwestowania, w przypadku inwestora o stylu intraday tradying, operującego na dużych pakietach akcji od 5 000 do 10 000 sztuk, ale utrzymującego je w swoim portfelu jedynie przez kilka - kilkanaście minut, koniecznym jest posiadanie przez niego szerokiej wiedzy i doświadczenia, portfela inwestycyjnego o dużej wartości (na rynku amerykańskim jest to co najmniej 100 000 USD), ta grupa inwestorów koncentruje swoją uwagę na akcjach charakteryzujących się dużą zmiennością ceny w trakcie sesji, więcej >>

iron butterfly

jedna z strategii opcyjnych, technika spekulacyjna używana przez zawodowych inwestorów, ze względu na charakter spekulacyjny bardziej nadaje się dla opcji na akcje, ze względu na potrzebę dywersyfikacji portfela, polega na sprzedaży krótkiej straddle w czasie gdy IV tych opcji jest bardzo wysoka i otwarciu pozostałych pozycji po spadku zmienności implikowanej, więcej >>

Joe Ross

Patrz: Haki Rossa

Kalendarz Spiralny Carolana

Jedna z technik w analizie technicznej zakładająca wykorzystanie ciągu Fibonacciego oraz czasu obrotu Księżyca wokół Ziemi. Stsoowany do wyznaczania punktów zwrotnych na wykresach, więcej >>

Kanał Trendowy

Dwie równoległe linie trendu, wskazujące bardzo wyraźne wsparcia i opory na wykresie. Podstawowa linia określa trend zgodnie z jego kierunkiem (np. trend wzrostowy linia wsparcia), równoległa ogranicza ten trend (np. trend wzrostowy - linia oporu), więcej >>

kapitalizacja rynkowa

całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku

kapitał akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych

akcje (udziały) jednostek zależnych należące do podmiotów spoza grupy kapitałowej