Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.02.20, godz. 05:07
dywidenda

część zysku netto spółki przypadająca na wypłaty n a jedną akcję, określana uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Dźwignia Całkowita

Iloczyn dźwigni finansowej (Patrz: dźwignia finansowa) i dźwigni operacyjnej (Patrz: dźwignia operacyjna), określa stopień ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa.

Dźwignia Finansowa (Finanse Przedsiębiorstwa)

Określa relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Wzrost poziomu dźwigni (patrz: Degree of Financial Leverage) powoduje zwiększenie poziomu dochodowości z kapitału własnego. Wykorzystanie kapitałów obcych pozwala na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia przy finansowaniu działalności jedynie środkami własnymi.

Dźwignia Finansowa (Inwestycje)

Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o wartości wielokrotnie przekraczającej posiadany kapitał. Na platformie BOSSAFX, w zależności od wysokości zdeponowanych środków, wymagane jest posiadanie depozytu w przedziale 1-50% wartości transakcji, więcej >>

Dźwignia Operacyjna

Miara ryzyka operacyjnego, określa zależność między zmianą EBIT a zmianą przychodów ze sprzedaży. Jest związana z udziałem kosztów stałych w kosztach całkowitych. Im wyższe są koszty stałe, tym wyższa jest dźwignia, gdyż każdy kolejny wzrost sprzedaży zapewnia większy zysk.

earnings before interest after taxes (EBIAT)

zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu

earnings before interest and taxes (EBIT)

zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem

Earnings Per Share (EPS)

Patrz: Zysk na akcję

ease of movement

wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik mierzy zależność zmiany ceny i obrotów, pokazuje tzw. łatwość ruchu, czyli jaki poziom obrotów jest wystarczający do spowodowania zmiany ceny, więcej >>

EBIAT (Ang. Earnings Before Interest After Taxes)

Zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu. W zastosowaniu bardzo podobny do EBIT.

Ebitda (Eng. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation And Amortization)

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem oraz przed potrąceniem deprecjacji i amortyzacji. W zastosowaniu podobny do EBIT, jednak dodatkowo ułatwia porówynywanie przedsiębiostw bez względu na różnice związane z różnymi technikami amortyzacji aktywów.

EBIT (Ang. Earnings Before Interest And Taxes)

Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem, jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

efektywna stopa podatku

iloraz kwoty podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu

efekt synergii

suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu

emitent

podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu, więcej >>

europejska klasyfikacja działalności (EKD)

usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, służący do kla syfikacji d anych w zakresie poszczególnych dziedzin statystyki, a także klasyfikacji przedsiębiorców na potrzeby rejestru jednostek gospodarczych REGON

Factoring

Konkurencyjny wobec kredytu obrotowego sposób zabezpieczenia przyszłych należności finansowych, polega na sprzedaniu w drodze cesji roszczeń o zapłatę należności firmie faktoringowej w zamian za kwotę należności pomniejszoną o premię.

Fibonacci Leonardo

Włoski matematyk (1170-1240). Odkrywca ciągu liczb naturalnych nazwanych jego imieniem, w którym każda kolejna liczba ciągu stanowi sumę dwóch poprzednich liczb. Ciąg Fibonacciego stał się bardzo popularny w wielu narzędziach analizy technicznej, więcej >>

first in first out (FIFO)

metoda księgowania zapasów: "pierwsze weszło-pierwsze wyszło"

Flaga

Krótkoterminowa formacja kontynuacji trendu. Powstaje jako Korekta w dotychczasowym trendzie, zaś kształt formacji ograniczają dwie równoległe linie nachylone przeciwnie do kierunku trwającego trendu (przypominające flagę), więcej >>

Forfaiting

Forma operacji rozliczeniowej polegająca na skupie należności terminowych w postaci weksli, najczęściej wykorzystywany jest przy operacjach zagranicznych i jest formą bezgotówkowej zapłaty w rozliczeniach zagranicznych.

Formacje

W analizie technicznej charakterystyczne i powtarzające się kształty na wykresach cen, dzięki którym podejmuje się próbę określenia dalszych możliwych zachowań cen na rynku. Analitycy techniczni poszukują i wykorzystują powtarzalność formacji do określenia, czy dany trend będzie kontynuowany, czy też ulegnie zmianie, więcej >>

Formacje Kontynuacji Trendu

W analizie technicznej grupa formacji zapowiadająca dalszą możliwość kontynuowania dotychczasowego trendu. Najpopularniejsze to: flagi, chorągiewki i kliny, więcej >>

Formacje Odwrócenia Lub Kontynuacji Trendu

Kształty na wykresach, których pojawienie się może sugerować albo zmianę dotychczasowego trendu albo jego kontynuację. W większości przypadków najważniejszy jest w przypadku tych formacji moment wybicia, określający jego kierunek, więcej >>

Formacje Odwrócenia Trendu

W analizie technicznej kształty na wykresach cen sugerujące możliwość zmiany dotychczas panującej tendencji. Ogólna zasada mówi, że im dłużej na wykresie trwa dana formacja tym większa jest możliwość zmiany trendu i tym silniejszy będzie przyszły trend. W zależności od kształtu formacji, analitycy podejmują próby określenia momentu zmiany trenu oraz czasu trwania i siły przyszłego trendu. Najczęściej spotykane to formacja głowy z ramionami, odwróconej głowy z ramionami, podwójnego dna oraz podwójnego szczytu oraz formacje spodków, więcej >>

Formacje Zmiany Trendu

patrz: Formacje odwrócenia trendu

Franchising

System sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franchising zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej.

free cash flows (FCF)

wolne przepływy gotówkowe, przepływy pieniężne przed finansowaniem, czyli całkowity przepływ pieniężny po opodatkowaniu dostępny wszystkim dostawcom kapitału, suma wolnego operacyjnego przepływu gotówkowego i wolnego nieoperacyjnego przepływu gotówkowego

free operating cash flows (FOCF)

wolne operacyjne przepływy gotówkowe, suma zysku na sprzedaży pomniejszona o skorygowany podatek dochodowy i koszty nie będące wydatkami oraz pomniejszona o wydatki na inwestycje w majątek trwały i kapitał obrotowy netto

fundusz inwestycyjny

osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, więcej >>