Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 04:52
wartość firmy z konsolidacji

dodatnia różnica między wartością nabycia akcji (udziałów) jednostki a ich wartością w kapitale własnym

Wartość Księgowa Na Akcję (ang. Book Value Per Share, BVPS)

Wskaźnik prezentujący wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Jest jednym z czynników służących do określenia czy spółka jest niedowartościowana.Jest to wskaźnik wspomagający i samodzielnie nie powinien służyć do podejmowania decyzji o wejściu w inwestycję, gdyż daje bardzo wąski pogląd na sytuację w firmie.

Wartość Przepływów Finasowych Na Akcję (ang. Cash Earnings Per Share, CEPS)

Miara efektywności finansowej przedsiębiorstwa określana jako iloraz sumy przepływów pieniężnych i liczby akcji. Z reguły jako sumę przepływów pieniężnych określa się sumę zysku netto oraz amortyzacji.

wartość rezydualna

wartość dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo w latach następujących po okresie prognozy wolnych przepływów pieniężnych

Wartość Wewnętrzna (Intrinsic Value)

Różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania dla opcji call lub róznica pomiędzy ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego dla opcji put, więcej >>

weighted average cost of capital (WACC)

koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym

weksel

papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe, występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany, głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca, wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant, przeniesienie weksla następuje przez indos

williams accumulation/distribution

wskaźnik używany w analizie technicznej, definiuje czy rynek jest zdominowany przez kupujących, czyli znajduje się w fazie akumulacji, czy jest zdominowany przez sprzedających czyli znajduje się w fazie dystrybucji, więcej >>

williams' %R

wskaźnik używany w analizie technicznej, typowy oscylator wykorzystywany jako miernik wykupienia / wyprzedania rynku, podstawowa analiza zakłada podejmowanie działań w momencie osiągnięcia skrajnych stron rynku, dla lepszych rezultatów zalecane jest, aby po osiągnięciu stanu wykupienia lub wyprzedania poczekać na zmianę kierunku ruchu wskaźnika, aby za wcześnie nie wejść lub nie opuścić rynku, więcej >>

win

zlecenie bez daty ważności "ważne do pierwszego wykonania", więcej >>

wmin

zlecenie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania, więcej >>

wprowadzający

właściciel papierów wartościowych składający wniosek o dopuszczenie tych papierów do obrotu publicznego

Wskaźniki Analizy Technicznej

Patrz: Analiza Wskaźnikowa

Wskaźnik Altmana

Tak zwany Z-score, służy do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstw, łączy tradycyjną analizę wskaźników finansowych z metodą statystyczną zwaną wielowymiarową analizą dyskryminacji.

Wskaźnik Konwersji (Współczynnik Konwersji)

Termin odnoszący się do obligacji zamiennych na akcje, oznacza liczbę akcji jaką otrzymuje inwestor za jedną obligację, może być wyrażona na obligację lub na par value obligacji (cena emisyjna, zwykle 100 zł / $100).

wskaźnik ogólnego zadłużenia

iloraz zobowiązań i wartości aktywów

Wskaźnik Płynności Bieżącej (ang. Current Ratio, CR)

Wskaźnik płynności bieżącej, określa, ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania, iloraz majątku obrotowego i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów, więcej >>

wskaźnik rentowności brutto

iloraz zysku brutto i przychodów ze sprzedaży

Wskaźnik Rentowności Sprzedaży (ang. NPM, Return On Sales, ROS)

Stopa zysku netto, obliczana jako iloraz zysku netto i przychodów. Określa zdolność firmy do generowania zysków, więcej >>

Wskaźnik Szybki Płynności (ang. Quick Ratio, QR)

Wskaźnik podwyższonej płynności, iloraz majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów, więcej >>

Wskaźnik Ściągalności Należności (Ang. Average Collection Period, Cp)

Jest to iloraz należności z tytułu dostaw i średniego dziennego przychódu. Wskaźnik pokazuje ile dni średnio firma czeka na zapłatę należności przez odbiorców, wysoki wskaźnik mówi o nie wywiązywaniu się odbiorców firmy a więc, że przedsiębiorstwo finansuje swoich odbiorców, więcej >>

wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku

iloraz kapitału własnego i wartości aktywów

Współczynnik Beta

Jest to miara ryzyka inwestycji w relacji do całego rynku, beta większa od 1 oznacza, że instrument jest bardziej ryzykowny od rynku, beta mniejsza od 1 oznacza mniejsze ryzyko inwestycyjne, akcje o beta=1 zachowują się tak samo jak indeks.

wua

zlecenie bez daty ważności "wykonaj lub anuluj", więcej >>

wuj

zlecenie z warunkiem wielkości ujawnienia, więcej >>

Wykup Lewarowany (Ang. Leveraged Buyout)

Zakup przedsiębiorstwa, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych przy wykorzystaniu środków pieniężnych pochodzących z kredytu bądź pożyczki.

Wykup Menedżerski (Ang. Management Buyout)

Wykup menedżerski, nabycie firmy przez grupę inwestorów, w której uczestniczą członkowie kierownictwa firmy.

wymagany depozyt zabezpieczający (forex)

kwota niezbędna do zawarcia transakcji na danym instrumencie finansowym, więcej >>

wza

walne zgromadzenie akcjonariuszy - najwyższy organ władzy w spółce akcyjnej

zasada memoriałowa

undamentalna zasada rachunkowości, według której przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego, przychody i koszty ujmowane są w okresach, w których powstały