Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.16, godz. 15:34
Cena Wykonania (Ang. Strike Price)

W przypadku instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, z góry określona cena po jakiej następuje kupno/sprzedaż instrumentu bazowego. Cena wykonania jest znana dla każdej opcji przy zawieraniu transakcji (otwieraniu pozycji) i charakteryzuje daną opcję, więcej >>

cena zamiany

cena, jaką nabywca obligacji zamiennej zapłaci za jedną akcję zwykłą w momencie dokonywania zamiany

Centralna Tabela Ofert (CeTO), obecnie BondSpot

Pierwszy polski rynek obrotu pozgiełdowego, obecnie BondSpot, spółka zależna GPW, prowadzi rynek wtórny dla obligacji korporacyjnych i municypalnych, więcej >>

Ceps

Patrz: wartość przepływów finansowych na akcję

certyfikat inwestycyjny

jeden z instrumentów notowanych na gpw, papier wartościowy emitowany wyłącznie przez zamknięte, specjalistyczne zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne, liczba certyfikatów jest zawsze stała i może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji, więcej >>

certyfikat strukturyzowany

jeden z instrumentów notowanych na gpw, certyfikat strukturyzowany naśladuje zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych, więcej >>

chaikin oscillator

wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty na różnicy średnich z wskaźnika akumulacji/dystrybucji, tym samym wzrost wskaźnika w trendzie wzrostowym potwierdza siłę zwyżki, jego spadek informuje o spadku akumulacji, więcej >>

Chorągiewka

Krótkoterminowa formacja kontynuacji trendu. Powstaje jako korekta w dotychczasowym trendzie, zaś kształt formacji ograniczają dwie linie zbiegające się ku sobie, tworzące jakby chorągiewkę, stąd nazwa formacji, więcej >>

Ciąg Fibonacciego

Ciąg liczb naturalnych odkryty przez Leonardo Fibonacciego. Ciąg rozpoczyna się od dwóch jedynek, a każdy kolejny element stanowi sumę dwóch poprzednich. Istotną własnością ciągu jest relacja kolejnych elementów ciągu - podział elementu w ciągu przez element poprzedzający wynosi w przybliżeniu 1,618 i nosi nazwę „złotego podziału". Wartość 1,618 oraz 0,618 i 0,382 jest szeroko wykorzystywana w analizie technicznej, więcej >>

commondity chanel index (CCI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowa interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji, dodatkowo jak klasyczny oscylator wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia i wyprzedania rynku, więcej >>

Current Ratio (CR)

Patrz: wskaźnik płynności bieżącej

Cykle Ganna

Patrz: Gann D. William

cykl operacyjny

liczba dni potrzebnych na zamianę gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę

Days of Coverage-Inventory (IT)

Patrz: rotacja zapasów

Days of Coverage - Liabilities (PL)

Patrz: rotacja zobowiązań

Daytrading

Jeden z stylów inwestowania. Daytraderzy kupują oraz sprzedają instrumenty w trakcie tej samej sesji giełdowej, w taki sposób, aby zamknąć wszystkie pozycje przed zakończeniem handlu,, więcej >>

Delta

Mierzy wrażliwość ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego, wartość współczynnika jest zależna od ceny wykonania oraz czasu do wygaśnięcia, wartość delty może być orientacyjnie określana jako prawdopodobieństwo wykonania jako in-the-money, więcej >>

Delta Neutralna

Strategia inwestycji w opcje polegająca na stworzeniu portfela opcji oraz instrumentów bazowych, którego sumaryczna delta jest równa zeru, portfel taki jest niewrażliwy na zmiany cen instrumentu bazowego, więcej >>

demand Index

wskaźnik używany w analizie technicznej, budowa wskaźnika łączy w sobie dane odnośnie kursu i wolumenu, podstawowe sygnały płyną od strony analizy rozbieżności, które zapowiadają osłabienie dotychczasowej tendencji, długoterminowe rozbieżności sygnalizują istotne ekstrema, więcej >>

detrend price oscillator (DPO)

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowym celem wskaźnika jest pomoc w poszukiwaniu krótkoterminowych cykli cenowych, które z kolei są pomocne w namierzeniu lokalnych punktów zwrotnych, główną funkcją wskaźnika jest więc wyeliminowanie trendu, więcej >>

DFL (Degree of Financial Leverage)

Stopień dźwigni finansowej (Patrz: Dźwignia finansowa (Finanse przedsiębiorstwa)), ukazuje wpływ dźwigni finansowej na EPS (patrz: Zysk na akcję). Im wyższy jest poziome dźwigni finansowej, tym zysk na akcję będzie chechował się większą zmiennością. Jest wprost proporcjonalny do przyrostu rentowności kapitału własnego, a odwrotnie proporcjonalny do procentowej zmiany zysku operacyjnego przed spłatą odsetek i opodatkowaniem - EBIT.

Diament

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Formację wyznaczają cztery linie trendu przypominające romb lub diament, więcej >>

Directional movement index (DMI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, zadaniem wskaźnika jest ustalenie czy notowania znajdują się w trendzie i ustalenie jego charakteru, więcej >>

Discounted Cash Flows (DCF)

Metoda wyceny spółek używana w celu określenia atrakcyjności inwestycji, analiza DCF używa zdyskontowanych prognoz przyszłych wolnych przepływów finansowych do spółki do wyliczenia obecnej wartości przedsiębiorstwa, która podzielona przez liczbę akcji określa teoretyczną przyszłą wartość akcji na rynku wtórnym, więcej >>

Dług Podporządkowany (Ang. Subordinated Debt, Junior Debt)

Dług, który stoi poniżej innych w kolejce do roszczeń majątku firmy podczas ogłoszenia upadłości.

dłużne papiery wartościowe

papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, między innymi - losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe

DOL (Degree of Operating Leverage)

Stopień dźwigni operacyjnej (Patrz: Dźwignia operacyjna), jest tym większy, im większy jest udział kosztów stałych w przedsiębiorstwie, wyrażany jest jako iloraz zmiany EBIT i zmiany w przychodach ze sprzedaży.

Due Dilligence

Poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia, wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

dy

stopa dywidendy, iloraz wartości dywidendy i wartości rynkowej spółki, pozwala na porównanie efektywności inwestycji w akcje, w porównaniu z zyskownością innych lokat przynoszących stałe dochody

dyskontowanie

określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej