Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 04:55
Trend

Kierunek cen na wykresach instrumentów finansowych. Określenie kierunku trendu oraz jego możliwego zachowania w przyszłości jest jednym z głównych celów analityków technicznych, więcej >>

trix

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to jednookresowe momentum z potrójnie wygładzonej ekspotencjalnie średniej kursu, potrójne wygładzenie powinno wyeliminować cykle trwające krócej niż długość wybranego we wskaźniku przedziału czasowego, więcej >>

Trójkąty

Formacje na wykresach mogąca być formacjami odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia, więcej >>

Trójkąt Ganna

Patrz: Gann D. William

Trójkąt Prostokątny

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Charakterystyczny kształt formacji oznacza, że gdy kolejne dołki są coraz wyżej, wówczas szczyty powinny być na poziomie zbliżonym, lub gdy szczyty są coraz niżej, szczyty powinny być na podobnym poziomie. Dzięki temu prowadząc linie trendu otrzymujemy trójkąt z jedną linią horyzontalną, więcej >>

Trójkąt Prostokątny Rozszerzający Się

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Jeśli kolejne szczyty w formacji są na coraz wyższym poziomie wówczas dołki są na poziomie zbliżonym. Jeśli kolejne dołki w formacji są coraz niżej, to szczyt powinny być na zbliżonym poziomie. Dzięki temu jedna z linii formacji będzie horyzontalna, a druga od niej się oddalała, więcej >>

Trójkąt Rozszerzający Się

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Kolejne szczyty w formacji są coraz wyżej, a dołki coraz niżej, dzięki czemu prowadząc linie trendu otrzymujemy dwie linie oddalające się od siebie, więcej >>

Trójkąt Równoramienny

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Cechą charakterystyczną formacji jest sekwencja coraz niższych dołków i coraz wyższych szczytów, dzięki czemu wykres przypomina trójkąt (po narysowaniu linii trendu), więcej >>

ultimate Oscillator

wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik jest typowym oscylatorem osiągającym wartości w przedziale 0- 100, łączy w sobie ważoną sumę trzech oscylatorów o różnych przedziałach czasowych, podstawowe sygnały płyną w momencie pojawienia się dywergencji w skrajnych stanach rynku, więcej >>

umowa o subemisję inwestycyjną

umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest zobowiązanie subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania

umowa o subemisję usługową

umowa zawarta przez emitenta albo wprowadzającego, której przedmiotem jest nabycie przez subemitenta usługowego na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbywania w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej

value added tax (VAT)

podatek od towarów i usług, skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej, stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, opartego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany

Value Based Management (VBM)

Zarządzanie przez zwiększanie wartości dla udziałowców.

vega

mierzy zmianę ceny opcji w powiązaniu ze zmiennością instrumentu bazowego, a dokładniej określa zmianę ceny opcji wobec wzrostu zmienności o jeden procent, vega nie jest literą greckiego alfabetu, ale nazwa ta została przyjęta ze względu na powiązanie z wielkością do jakiej się odnosi: Vega - Volatility (zmienność), więcej >>

venture capital

kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

vertical Horizontal Filter (VHF)

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowym zadaniem wskaźnika jest zdefiniowanie czy trend jest wertykalny czy horyzontalny, nie badany jest kierunek trendu, rozróżnienie tych stanów jest szczególnie ważne przy konstruowaniu systemów transakcyjnych, niskie wartości wskaźnika informują o trendzie bocznym, podczas gdy rosnące wartości wskazują na kształtowanie trendu wertykalnego, więcej >>

vertical Spread

jedna z strategii opcyjnych, która składa się z: + opcji (call lub put) o cenie wykonania bliższej ATM (at-the-money) + opcji (call lub put, ale tego samego rodzaju co poprzednia) o tej samej dacie wygaśnięcia, tym samym instrumencie bazowym (underlying) lecz o dalszej cenie wykonania - dalsza OTM (out-of-the-money), więcej >>

volatility Chaikin's

wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja wskaźnika oparta jest na różnicy pomiędzy cenami minimalnymi i maksymalnymi w badanym okresie, jedna z metod interpretacji zakłada, że szczytom giełdowej koniunktury towarzyszu wysoka amplituda wahań (wysokie wartości wskaźnika), więcej >>

volume Oscillator

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to wskaźnik momentum ze średnich opartych na wolumenie, interpretacja wskaźnika oparta jest na tym samym założeniu co analiza wolumenu, oznacza to, że pożądanym zachowaniem jest wzrost wskaźnika na trendach wzrostowych i jego spadek w momencie zniżki notowań, więcej >>

volume Rate Of Change

wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik jest odmianą klasycznego ROC cenowego, z tym że oparty jest na wolumenie, mierzy tempo zmiany obrotów, głównym założeniem wskaźnika jest fakt, że punktom zwrotnym lub przełamaniom poprzedzającym duży ruch, towarzyszy gwałtowny skok obrotów, więcej >>

Wachlarz Ganna

jedna z metod Williama D. Ganna zakładająca istnienie równowagi Między upływem czasu a zmianami cen. Owa równowaga ma miejsce, gdy ceny rosną lub spadają pod kątem 45 stopni w stosunku do osi czasu. Poza tą podstawową relacją, Gann określił jeszcze inne istotne kąty, więcej >>

wahania kursu

kursy na sesji mogą się zmieniać w stosunku do kursów odniesienia tylko w ramach wyznaczonych widełek, więcej >>

waluta bazowa

pierwsza waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest nominalna wartość kontraktu, którego odpowiedni procent po przeliczeniu na złotówki, jest blokowany pod depozyt

waluta depozytowa

waluta, w której prowadzony jest rachunek (przyjmowane wpłaty i rozliczane transakcje)

waluta kwotowana

druga waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest cena danego instrumentu oraz obliczany wynik z transakcji (ewentualnie przeliczany na złotówki po bieżącym kursie)

warrant

prawo do kupna (warrant typucall) lub sprzedaży (warrant typuput) akcji lub innych aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości, więcej >>

warset

system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku, więcej >>

wartości niematerialne i prawne

nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji oraz programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu, ponadto zalicza się tu: koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość Czasowa Opcji (Time Value)

Różnica pomiędzy ceną opcji a wartością wewnętrzną (intrinsic value). Wartość ta zmniejsza się wprost proporcjonalnie do czasu pozostałego do wykonania opcji, więcej >>

wartość dodana

suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac