Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.19, godz. 17:42
spółka publiczna

spółka, której akcje co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu

spread

aktualna różnica między ofertą sprzedaży (ceną ask) a ofertą kupna (ceną bid) więcej >>

spreads

układy złożone z większej ilości opcji niż jedna, dzięki cenie wykonania (strike price) opcje pozwalają na tworzenie z nich niemalże nieskończonych układów o różnych parametrach, więcej >>

standard deviation

wskaźnik używany w analizie technicznej, statystyczna miara zmienności kursu, samodzielnie wskaźnik rzadko jest wykorzystywany, częściej pojawia się jako składnik w konstrukcji bardziej wyrafinowanych narzędzi np. wstęgi Bollingera, interpretacja opiera się na założeniu, że kształtowaniu lokalnych maksimów towarzyszu duża zmienność wahań, co przekłada się na wzrost wskaźnika, więcej >>

stochastic fast

wskaźnik używany w analizie technicznej, swego czasu spopularyzowany przez uczestników rynków terminowych, ze względu na krótki okres czasu brany do obliczeń, główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D. Wartości osiągane przez wskaźnik to 0 - 100, więcej >>

stochastic slow

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to wolniejsza wersja podstawowego oscylatora stochastycznego, główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D, wartości osiągane przez wskaźnik to 0 - 100, podstawowa zakłada przecięcia linii, %K ponad %D jako sygnał kupna, %K poniżej %D jako sygnał sprzedaży, więcej >>

Stopa Wolna Od Ryzyka (Ang. Risk-Free Rate)

Teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji nieobarczona ryzykiem poniesienia straty. Stopa ta występuje jako benchmark (patrz: Benchmark) dla inwestycji giełdowych.

stop limit

zlecenie z limitem aktywacji, które ujawnia się dopiero wówczas, gdy teoretyczny kurs otwarcia lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągną poziom określony przez inwestora, więcej >>

stop loss

zlecenie z limitem aktywacji oraz poleceniem wykonania zlecenia po każdej cenie, więcej >>

stop out (s.o.)

mechanizm zamykania stratnej pozycji na platformie BOSSAFX w wyniku spadku poziom środków na rachunku do wartości 30% depozytu początkowego

Straddle

Strategia inwestycyjna obejmująca kupno lub sprzedaż określonej opcji, pozwalającej posiadaczowi czerpać zyski w wyniku znacznych spadków/wzrostów cen (long straddle) lub w przypadku braku takich wahań (short straddle). Zaletą strategii long straddle jest znane ryzyko i nielimitowany zysk, strategia short straddle charakteryzuje natomiast się brakiem limitu straty i limitowanym zyskiem, który można osiągnąć, jednak pozwala osiągnąć zysk w przypadku braku ruchu cen, więcej >>

straty i zyski nadzwyczajne

skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności (w tym również istotną zmianą metod produkcji lub sprzedażą zorganizowanej części jednostki) oraz postępowaniem układowym lub naprawczym

strengths weaknesses opportunities threats (SWOT)

metoda analizy danych polegająca na sekwencjonowaniu silnych i słabych stron jednostki oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia

swing Index

wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja wskaźnika ma za zadanie pokazanie "rzeczywistych" notować filtrując dane w gąszczu cen otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia, samodzielnie często z jedno, dwudniowym wyprzedzeniem sygnalizuje ekstrema cenowe, więcej >>

swing trading

jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu swing trading mogą posiadać nieco mniejsze umiejętności oceny sytuacji rynkowej w stosunku do inwestorów o stylu day trading, zazwyczaj w analizie technicznej wykorzystuje się wykresy w układzie dziennym, więcej >>

systemy mechaniczne

automatyczne systemy transakcyjne pisane np. w języku programowania MQL4. Pozwalają, na generowanie sygnałów wejścia/wyjścia a także automatyczny handel lota więcej >>

Średnia Adaptacyjna

Patrz: Średnia ruchoma

Średnia Fraktalna

Rodzaj średniej ruchomej, bazującej na zastosowaniu teorii fraktali, więcej >>

Średnia Ruchoma

Wskaźniki określające kierunek trendu. Budowane na podstawie cen w różnych perspektywach czasowych. Do najpopularniejszych średnich należą: prosta średnia ruchoma, liniowo ważona średnia ruchoma, wykładnicza średnia ruchoma i adaptacyjna średnia ruchoma, więcej >>

Średnia Ważona

Patrz: Średnia ruchoma

Średnia Wykładnicza

Patrz: Średnia ruchoma

środki pieniężne

pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rachunku bankowym lub w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeżeli są one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia, oraz metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego

środki trwałe

stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (grunty, budynki, w tym także będące odrębną własnością lokale, budowle i inwestycje w obcych obiektach), maszyny, urządzenia, środki transportu, oraz inne kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty, a także inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, do środków trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe używane przez nią na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli z innych przepisów wynika prawo dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) przez korzystającą z tych środków jednostkę

Świece Japońskie

Japońska technika analizowania wykresów. Nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu symbolizującego pojedyncze notowanie, w którym zawierają się informacje o cenie otwarcia, zamknięcia, maksymalnej i minimalnej. Biały korpus świecy informuje, że cena otwarcia była poniżej zamknięcia (czyli w czasie rysowania świecy nastąpił wzrost), zaś czarny korpus świecy informuje, że cena otwarcia była powyżej ceny zamknięcia. Świece mogą tworzyć przeróżne formacje, mogące zapowiadać kontynuację lub zmianę trendu, więcej >>

Take Profit (TP)

Parametr transakcji na platformie BOSSAFX, pozwalający na realizację zysku po wyznaczonej cenie, więcej >>

termin wygaśnięcia (expiration date)

jest to data wygaśnięcia kontraktu terminowego (m.in. opcji), więcej >>

theta

określa zmianę wartości modelu teoretycznego opcji wobec upływu czasu, jedną z najważniejszych cech opcji jest jej "ograniczona żywotność", każda opcja ma datę wygaśnięcia (expiration date), po której opcja musi zostać wykonana (w przypadku ITM) albo wygasa bez wartości, Theta określa spadek wartości opcji przypadający na jednostkę czasu, więcej >>

tko

Teoretyczny Kurs Otwarcia, w fazie przed otwarciem sesji giełdowej, wraz z wprowadzaniem każdego kolejnego zlecenia do centralnego arkusza zleceń, kalkulowany jest na bieżąco teoretyczny kurs otwarcia, ostatni znany TKO staje się kursem otwarcia dla danego papieru, więcej >>

trailing stop (TS)

funkcja platformy BOSSAFX pozwalająca na dynamiczne przestawianie parametru stop loss (SL) za kursem zminiającym się na korzyść inwestora, oraz w ustalonej od niego odległosci, więcej >>

Transformata Fishera

Zabieg matematyczny przekształcający zbiór danych wejściowych w zbiór, którego funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest funkcją gęstości rozkładu normalnego. Przy jej wykorzystaniu do analizy wykresów próbuje się lepiej wyznaczać trendy zwrotne, więcej >>