Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.16, godz. 16:00
Produkt Krajowy Brutto - PKB (ang. Gross Domestic Product)

Jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu. Można przyjąć, że istnieje ogólnie przyjęta zależność: przy uwolnionym kursie walutowym wzrost PKB powoduje również wzrost kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych.

Próg Rentowności

Oznacza taką wielkość sprzedaży (wartościowo lub ilościowo) aby całkowity przychód pieniężny pokrył w całości koszty (zmienne i stałe).

Przepływy Pieniężne (ang. Cash Flow)

Wpływy i wydatki gotówki oraz jej ekwiwalentów, dzielą się na przepływy z działalności operacyjnej (podstawowa działalność spółki), inwestycyjnej (nabywanie/zbywanie aktywów) i finansowej (zawieranie/spłacanie zobowiązań), więcej >>

publiczny obrót papierami wartościowymi

proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych, przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, albo w inny sposób, jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300 osób albo do nieoznaczonego adresata

punkty swap

kwoty naliczane do otwartej pozycji każdego dnia o północy, wynikające przede wszystkim z różnic stóp procentowych między walutami biorącymi udział w transakcji, więcej >>

Quick Ratio (QR)

Patrz: Wskaźnik szybki płynności

regresja liniowa

metoda najmniejszych kwadratów, statystyczna procedura służąca do matematycznego szacowania (estymacji) przeciętnej zależności pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną (niezależnymi w regresji wielorakiej)

rejestr handlowy

służy do dokonywania wpisów przewidzianych prawem, prowadzi go sąd rejestrowy (rejonowy), rejestr handlowy wraz z dokumentami złożonymi do rejestru jest jawny

relative strength index (RSI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych oscylatorów, nie jest to jednak, jak wskazuje nazwa, typowy miernik siły względnej, jak klasyczny oscylator zyskuje wartości w przedziale 0 -100, więcej >>

ROA (Return on Assets)

Stopa zwrotu z aktywów (patrz: Aktywa), iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego, więcej >>

ROE (Return on Equity)

Stopa zwrotu z kapitału własnego (patrz: Kapitał własny), iloraz zysku netto i kapitałów własnych na ko niec okresu obrotowego, więcej >>

ROIC (Return on Invested Capital)

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, iloraz NOPLAT (patrz: NOPLAT) i kapitału zainwestowanego w działalność operacyjną

rolowanie

sytuacja, w której wygasający kontrakt terminowy, będący instrumentem bazowym kontraktu różnic kursowych, zostaje zastąpiony kontraktem nowszej serii z jednoczesnym wyrównaniem różnic kursowych w postaci jednorazowych punktów swap, więcej >>

Ross Joe

Patrz: Haki Rossa

Rotacja Zapasów (ang. Days of Coverage-Inventory, IT)

Wskaźnik , pozwalajacy ocenić efektywność gospodarowania zapasami przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zapasów na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie, więcej >>

Rotacja Zobowiązań (Days of Coverage-Liabilities, PL)

rotacja zobowiązań, określa przeciętny termin regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie, więcej >>

rozkład normalny

symetryczny rozkład prawdopodobieństwa wokół średniej wartości wybranej zmiennej, gdzie znany procent wszystkich możliwych wartości zmiennej leży w oddaleniu od średniej nie przekraczającym określonej wartości odchylenia standardowego

rynek kapitałowy

zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a więc przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych

rynek pierwotny

występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że emitent proponuje inwestorom objęcie swoich papierów wartościowych i uzyskuje wpływy z publicznej emisji

rynek wtórny

występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych zachodzą pomiędzy inwestorami

Rynkowa Premia za Ryzyko

Element modelu CAPM, definiowany jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą zwrotu walorów pozbawionych ryzyka, dla krajów z ratingiem AAA wynosi ona około 5%-6%, dla Polski premia za ryzyko oscyluje wokół 6%-6,5%.

ryzyko

możliwość poniesienia nie zamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych efektów

ryzyko rynkowe

ryzyko dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w związku z możliwością zmiany warunków gospodarowania, np. podaży pieniądza, stopy procentowej, kursów walutowych, podatków, cen

Ryzyko Specyficzne

Obejmuje obszar działania konkretnego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane (przyszłe zdarzenia, które można przynajmniej częściowo kontrolować); za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencję, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy.

rzeczowe składniki majątku obrotowego

nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty: gotowe (wyroby, usługi i roboty) zdatne do sprzedaży, w toku produkcji bądź półprodukty oraz towary nabyte celem odsprzedaży w stanie nie przetworzonym

saldo

jest to saldo należności i zobowiązań kompensujących się w danym dniu, plus gotówka z konta zwykłego. UWAGA! Saldo w kolejnych dniach jest sumą z dni poprzednich, więcej >>

saldo dzienne

kwota o jaką zmieni się saldo konta zwykłego po rozliczeniu sesji, więcej >>

skalpowanie gamma

jedna z strategii opcyjnych, polega na otwarciu pozycji w opcji ATM (czyli o najwyższym gamma) oraz instrumencie bazowym w taki sposób, aby utrzymywać stale delta pozycji bliską/równą 0, w ten sposób utrzymujemy pozycję neutralną, pozwalając jednocześnie opcji gubić stopniowo wartość gamma, więcej >>

skorygowany podatek dochodowy

podatek dochodowy od zysków na sprzedaży, jaki zostałby zapłacony, gdyby przedsiębiorstwo finansowało swoją działalność jedynie kapitałem własnym

Spodek

Formacja odwrócenia trendu przybierająca charakterystyczny zaokrąglony kształt na wykresie. Zwykle długoterminowa, zapowiada możliwość zakończenia dotychczasowego trendu spadkowego, więcej >>