Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 11:05
opcja

jest to instrument finansowy, który daje prawo do zakupu lub sprzedaży jego posiadaczowi innego instrumentu finansowego, więcej >>

Opcje Typu Amerykańskiego

rodzaj opcji, która może być wykonana każdego dnia przed wygaśnięciem opcji, są bardziej wartościowe od opcji europejskich, więcej >>

Opcje Typu Europejskiego

Rodzaj opcji, która może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia, ze względu na to mają większe ryzyko i są mniej wartościowe, więcej >>

Operacje otwartego rynku (ang. Open market operations)

Jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza. Polega na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, przeważnie państwowych, na otwartym rynku. Jest to najczęściej stosowane, elastyczne oraz skuteczne narzędzie polityki pieniężnej.

Operating Profit Margin (OPM)

Patrz: Marża Operacyjna

Oscylatory

W analizie technicznej rodzaj narzędzia, który najczęściej ma za zadanie ocenić siłę dotychczasowego trendu - jego wykupienie lub wyprzedanie, więcej >>

Osłona (Tarcza) Podatkowa

Efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych w wyniku dozwolonych odliczeń pewnych wydatków od zysku, występuje głównie podczas finansowania się długiem, ponieważ odsetki od kredytów wpisywane są w koszty uzyskania przychodu.

Out-Of-The Money (OTM)

Sytuacja, kiedy cena wykonania (strike price) (patrz: Cena wykonania) dla opcji call jest wyższa, a dla opcji put niższa od obecnego kursu instrumentu bazowego (underlying) (patrz: Instrument bazowy). W takiej sytuacji opcja nie zostaje wykonana, więcej >>

parabolic sar

wskaźnik używany w analizie technicznej, wykorzystywany jest przede wszystkim do określenia poziomów zamykania pozycji, długie pozycje należy zamykać w momencie zejścia notowań poniżej wykresu Parabolic, sygnałem zamknięcia krótkich pozycji jest wejście notowań powyżej przebiegu wskaźnika, więcej >>

pasywa

suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli

p/bv

iloraz wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej

pcr

zlecenie po cenie rynkowej, może być wprowadzone na giełdę wyłączenie w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku, więcej >>

pcro

zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie, może być przekazana na giełdę jedynie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego oraz w okresach równoważenia rynku, więcej >>

p/ebit

iloraz rynkowej wartości spółki i EBIT za ostatnie cztery kwartały

pips

najmniejsza wartość, o jaką może zmienić się cena danego instrumentu finansowego, krok notowań, więcej >>

pivot point

punkt zwrotu to matematyczna formuła wyznaczania poziomów wsparć i oporu na podstawie maksimów i minimów odnotowanych w danym okresie, jest to więc wzór określający między innymi potencjalny zasięg ruchu notowań w danej jednostce czasu, okres jaki został przyjęty do obliczeń jest także miernikiem czasu, przez który obowiązują wyliczone poziomy ,więcej >>

pkc

zlecenie po każdej cenie, może być przekazane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i fazy dogrywki, więcej >>

płynność

cecha rynku, na którym w danym momencie istnieje wielu inwestorów wystawiających wiele ofert kupna i sprzedaży, oraz zawierających transakcje; rzadko występują luki cenowe, zaś spread jest niski

Podwójne Dno

Formacja na wykresie ceny w kształcie litery „W", zapowiadająca możliwość zmiany trendu spadkowego na wzrostowy, więcej >>

Podwójny Szczyt

Formacja w kształcie litery „M", zapowiadająca możliwość zmiany trendu wzrostowego na spadkowy, więcej >>

Position Trading

Styl inwestowania polegający na długoterminowym utrzymywaniu pozycji nie zważając na krótkterminowe fluktuacje, inwestorzy iwestujący tym stylem zwykle analizują wykresy o tygodniowym lub miesięcznym interwale, jest to przeciwieństwo day tradingu ponieważ celem jest zyskanie na długterminowym trendzie, więcej >>

positive volume index (PVI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, w swojej konstrukcji indeks obejmuje notowania, w których wolumen jest większy względem poprzedniej sesji, wzrost obrotów jest sygnałem, że do gry włączają się mniejsi, gorzej doinformowani inwestorzy, ponieważ obroty rosną głównie na sesjach wzrostowych przebieg wskaźnika zachowuje głównie trend wzrostowy, więcej >>

Prawa Akcjonariuszy

Majątkowe: prawo do udziału w zyskach spółki, czyli prawo do dywidendy; prawo do akcji nowej emisji, które dają dotychczasowym akcjonariuszom spółki pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji; prawo do części majątku w przypadku likwidacji spółki.
Korporacyjne, które obejmują: prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej; prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i współdecydowania w sprawach, które są przedmiotem obrad; bierne prawo wyborcze organów spółki; prawo mniejszościowe; prawo do wyboru poszczególnych członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, więcej >>

prawo do nowych akcji

prawo do otrzymania akcji przez osoby, którym przydzielono akcje nowej emisji, więcej >>

prawo do udziału w zyskach (dywidendy)

każdy akcjonariusz spółki ma prawo do udziału w jej zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, więcej >>

prawo poboru

przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, więcej >>

Premia za Ryzyko

Patrz: Rynkowa premia za ryzyko

Price/Earnings (P/E)

Patrz: Cena/Zysk

price and volume trend

wskaźnik używany w analizie technicznej, zbliżony do OBV, obrazuje dopływ i odpływ kapitału na rynek, przy czym tutaj o wielkości dodawanego lub odejmowanego wolumenu decyduje wielkość procentowej zmiany ceny w porównaniu z poprzednią sesją, podstawowa analiza zakłada obserwację trendu wskaźnika, więcej >>

price oscilator

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest bardzo zbliżony do MACD, z tą różnicą że różnica średnich wyrażona jest w ujęciu procentowym, a nie punktowym, podstawowa analiza zakłada generowanie sygnałów w momencie przebijania przez wskaźnik poziomu równowagi, więcej >>