Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:43
mass index

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest pomocny w identyfikacji punktów zwrotnych, poprzez mierzenie odległości pomiędzy cenami maksymalnymi a minimalnymi, więcej >>

mc/s

iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały

metoda praw własności

metoda sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych oraz tych jednostek zależnych, które ze względu na całkowicie odmienny rodzaj działalności od jednostki dominującej, mogłyby zniekształcić obraz całej grupy

momentum

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie, kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika, więcej >>

Momentum Trading

Styl inwestowania krótkoterminowego, maksymalnie przez jedną sesję, polegający na wyszukiwaniu spółek, które w znaczący sposób poruszają się jednym trendem przy dużym wolumenie, po to aby dołączyć się do masowego ruchu, więcej >>

money flow index (MFI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, oscylator mierzący wielkość strumieni pieniężnych dopływających i wychodzących z rynku, w konstrukcji jest to wskaźnik zbliżony do RSI, przy czym oprócz zmian ceny bierze pod uwagę wolumen, więcej >>

Motyl Dostrajany (Adjusted Butterfly)

Rodzaj strategii motylkowej, ukierunkowanej na niższe straty w przypadku ruchu w konkretną stronę od ceny wyjściowej, więcej >>

moving average

wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty jest na średniej ruchomej notowań z określonej liczby sesji, podstawowa analiza opiera się na przecięciach kursu przez średnią, jeżeli notowania przebijają średnią od dołu otrzymujemy sygnał kupna, przebicie średniej od góry identyfikowane jest jako sygnał sprzedaży, więcej >>

moving average convergence/diverygence (MACD)

wskaźnik używany w analizie technicznej, jeden z najpopularniejszych wskaźników, równie często wykorzystywany w systemach transakcyjnych, w swojej konstrukcji opiera się na różnicy dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach, linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika, więcej >>

nabycie wrogie

nabycie jednostki lub jej znaczącej części dokonane przy sprzeciwie kierownictwa tej jednostki

nabycie ze wspomaganiem finansowym

polega na nabyciu przedsiębiorstwa (najczęściej w ramach wykupu menedżerskiego - MBO) z wykorzystaniem długu jako głównego źródła finansowania, inaczej: nabycie lewarowane (LBO), wykup wspomagany

Należności (Inwestycje)

Środki uzyskane ze sprzedaży Twoich papierów wartościowych, które w dniu D+2 (w dniu rozliczenia transakcji) zamienią się na gotówkę.

Należności Krótkoterminowe (Finanse Przedsiębiorstwa)

Należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

należności zagrożone

należności banku, zakwalifikowane do należności o pogorszonej jakości na podstawie odnośnych przepisów

negative volume index (NVI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, w swojej konstrukcji indeks obejmuje notowania, w których wolumen jest mniejszy względem poprzedniej sesji, inwestorzy zajmują na rynku pozycje w momentach kiedy obroty spadaj, tak by nie robić zbędnego rozgłosu. W dniach kiedy obroty zaczynają wyraźnie rosnąć do gry włączają się mniejsi, gorzej doinformowani inwestorzy ,więcej >>

Net Profit Margin (NPM)

Patrz: Wskaźnik rentowności sprzedaży

Net Working Capital (NWC)

Patrz: Kapitał obrotowy netto

New Connect

Nowy rynek akcji mający formę alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW. Jest on rynkiem nieregulowanym, co oznacza, zdecydowanie niższe wymagania wejścia dla firm niż w przypadku rynku głównego GPW, więcej >>

nonoperating cash flows (NCF)

pozaoperacyjne przepływy gotówkowe, przypływy pieniężne po opodatkowaniu związane z działalnością odrębną od podstawowej działalności przedsiębiorstwa

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes)

Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki, jest on lepszym wskaźnikiem do oceny efektywności operacyjnej niż zysk netto, gdyż pomija zyski finansowe i nadzwyczajne.

NPV (Net Present Value)

Wartość bieżąca netto, NPV porównuje wartość pieniądza dzisiaj do wartości tej samej kwoty w przyszłości biorąc pod uwagę inflację i rynkowe stopy zwrotu.

obligacja

papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, więcej >>

obligacja strukturyzowana

obligacja strukturyzowana to instrument finansowy będący najczęściej kombinacją dwóch elementów: papieru wartościowego o stałym dochodzie i instrumentu finansowego wpływającego na wartość kapitału w trakcie trwania inwestycji lub w dniu wykupu, więcej >>

Obligacje Zamienne (ang. Convertible Bond)

Szczególny rodzaj obligacji dający posiadaczowi prawo do zamiany jej na akcje po określonym współczynniku konwersji i otrzymania ich po określonej cenie, wycena obligacji zamiennej składa się z wyceny samej obligacji i prawa do zamiany tratkowanego jako opcja na akcje.

odchylenie standardowe

statystyczna miara rozproszenia wyników wokół wartości oczekiwanej, określająca ryzyko osiągnięcia tej wartości

odroczony termin płatności (OTP)

zlecenia kupna z niepełnym pokryciem gotówkowym są przyjmowane dla każdej wartości zlecenia kupna, minimalna wysokość pokrycia gotówkowego przy zleceniach kupna wynosi 30%, uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do godziny 18.00 w dniu D+2, gdzie D oznacza dzień zawarcia transakcji, więcej >>

Odwrócona Głowa i Ramiona (Odwrócona Głowa z Ramionami)

Formacja zmiany trendu, składająca się z trzech charakterystycznie ułożonych dołków. Zapowiada możliwą zmianę trendu spadkowego na wzrostowy. Podobnie jak w przypadku formacji głowy i ramion, ważna jest w tym przypadku analiza zachowania wolumenu, więcej >>

Odwrócony Spodek

Formacja odwrócenia trendu wzrostowego przybierająca charakterystyczny zaokrąglony kształt na wykresie. Formacja zwykle długoterminowa, więcej >>

Okienka Carolana

Patrz: Kalendarz spiralny Carolana

on balance volume (OBV)

wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja opiera się na słusznym założeniu, że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja, spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego, podobnie rzecz się ma dla tendencji zniżkowej ,więcej >>