Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 06:57
Kapitał Obrotowy Netto  (Ang. NWC, Net Working Capital)

Różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkterminowymi. Wskaźnik pokazuje w jaki sposób firma jest w stanie obsługiwać dług. Dodatni kapitał obrotowy netto świadczy firma posiada nadwyżkę kapitału krótkoterminowego do obsługi bieżących zobowiązań.

kapitał organizacyjny

wartość zarządzania, kwalifikacji, kompetencji i innych składników niematerialnych tworzących wartość reputacji firmy (goodwill)

Kapitał Własny

Udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków gospodarczych, wniesionych do firmy przez właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, wspólników) oraz środków wygospodarowanych przez przedsiębiorstwo w toku działalności.

KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA)

Jego zadaniem jest przechowywanie i rejestrowanie papierów wartościowych będących w publicznym obrocie, rozliczanie i gwarantowanie transakcji, prowadzenie kont depozytowych, więcej >>

Kliny

Średnioterminowa formacja kontynuacji trendu. Jest korektą w dotychczasowym trendzie, zaś kształt tej korekty ograniczają dwie linie zbiegające się ku sobie i nachylone w stosunku do dotychczasowego trendu, przypominając klin, więcej >>

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Centralny, zintegrowany organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powołany w 2006 roku, więcej >>

Koło Ganna

Patrz: Gann D. William

konsolidacja przedsiębiorstw

szczególna odmiana fuzji, która występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot, do konsolidacji przedsiębiorstw dochodzi zwykle gdy ich siła ekonomiczna jest względnie wyrównana

Kontakt Różnic Kursowych (Contract For Difference, CFD)

Instrument z grupy instrumentów pochodnych. Konstrukcja CFD jest w pewnym stopniu zbliżona do konstrukcji kontraktów futures, jednak z kilkoma istotnymi różnicami. Na rynku forex transakcje są dokonywane po kursie natychmiastowym (spot) bez z góry określonego momentu wyjścia z transakcji. Może ona zostać zamknięta w dowolnym momencie na co pozwala ogromna płynność rynku, więcej >>

kontrakt futures

rodzaj kontraktu terminowego, którego warunki są standaryzowane co umożliwia handlowanie nimi na giełdach, kontrakty są rozliczane codziennie, a nad bezpieczeństwem obrotu czuwa izba rozrachunkowa (w Polsce funkcje te spełnia KDPW)

kontrakt terminowy

jest to umowa między dwoma stronami, wystawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości instrumentów finansowych lub innych towarów, w określonym czasie w przyszłości, na określonych warunkach, druga strona kontraktu przyjmuje te warunki zobowiązując się do nabycia przedmiotu umowy, więcej >>

konwersja akcji

zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie, na wniosek akcjonariusza jeżeli prawo lub statut spółki dopuszcza taką możliwość

korzyści skali

efekty polegające na obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia w wyniku wzrostu rozmiarów działalności i w ten sposób zmniejszeniu jednostkowych kosztów stałych

koszty agencji

koszty wynikające z konfliktu interesów pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami) i pożyczkodawcami a kierownictwem firmy

KPWiG (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)

Były centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz działalności giełd, obecnie zadania KPWiG zostały przejęte przez organ nadzoru zintegrowanego KNF.

kredyt rewolwingowy

kredyt wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej

Kwadrat Ganna

Patrz: Gann D. William

last in first out (LIFO)

metoda księgowania zapasów "ostatnie weszło-pierwsze wyszło"

leasing

umowa nienazwana (nie uregulowana przepisami kodeksu cywilnego), jej treść kształtuje praktyka gospodarcza, przez zawarcie umowy leasingu jedna ze stron (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębio rstwa, oddać drugiej stronie (leasingobiorcy) rzecz do używania, zaś leasingobiorca zobowiązuje się płacić jej z tego tytułu umówiony czynsz

leveraged buyout (LBO)

zobacz nabycie ze wspomaganiem finansowym

LimAkt

zlecenie z warunkiem limitu aktywacji, w zleceniu inwestor określa dwa limity: limit uaktywnienia zlecenia w arkuszu oraz limit realizacji zlecenia (lub dyspozycję realizacji po każdej cenie), więcej >>

Linia Szyi

Element formacji Głowy z ramionami oraz odwróconej głowy z ramionami. Przełamanie przez wykres ceny linii szyi, jest sygnałem potwierdzającym rozpoczynającą się właśnie zmianę trendu, więcej >>

Linie Trendu

Linie wyznaczające kierunek dotychczasowych oraz aktualnego trendu na wykresach. Przyjmuje się, że linia trendu wzrostowego powinna być rysowana na wykresie dzięki połączeniu kolejnych, coraz wyższych dołków (linia wsparcia), zaś linia trendu spadkowego - kolejnych coraz niższych szczytów (linia oporu). Przełamanie linii trendu jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do określenia zmiany kierunku trendu, więcej >>

login

8-cyfrowy identyfikator Klienta służący do logowania na platformę BOSSAFX, otrzymywany w momencie rejestracji rachunku na bossa.pl

long iron butterfly

jedna z strategii opcyjnych, która ma duże możliwości konwersji i jest stosowana w wielu strategiach, nazywana motylem (wykres tłumaczy dlaczego) w wersji podstawowej jest techniką neutralną (nie określa spodziewanego kierunku rynku), ale ze względu na swoje możliwości transformacji może być stosowana praktycznie dla każdego scenariusza rynkowego, więcej >>

lot

jednostka określająca wielkość kontraktu (wolumen), dla walut odpowiada 100.000 jednostek waluty bazowej, dla pozostałych instrumentów, zgodnie ze specyfikacją brokera oferującego, jest podzielna na tzw. „mini loty” stanowiące dziesiętną część lota więcej >>

luka cenowa

sytuacja, w której następujące po sobie kwotowania danego instrumentu finansowego różnią się o więcej niż minimalny krok notowania; najczęściej powstaje na otwarciu rynku (jako różnica między ceną zamknięcia a ceną otwarcia) oraz tuż po publikacji ważnych danych makroekonomicznych

makler

osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji, więcej >>

management buyout (MBO)

wykup menedżerski, nabycie firmy przez grupę inwestorów, w której uczestniczą członkowie kierownictwa firmy

Marża operacyjna (ang. OPM, Operating Profit Margin)

Iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży. Informuje jaki procent z przychodów pozostaje w kasie po odliczeniu kosztów. Wysoka marża cechuje zwykle firmy z wyrobioną marką, które mogą sprzedawać swoje produkty znacznie powyżej kosztów produkcyjnych.