Market Maker, ECN - modele działania brokerów fx, Magazyn Bossa w FOREX-Edukacja - bossafx.pl
2019.06.25, godz. 10:26
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Market Maker, ECN - modele działania brokerów fx

Rynek walutowy nie jest rynkiem scentralizowanym. Kupujący i sprzedający walutę nie spotykają się w jednym miejscu -  handel walutami odbywa się równolegle na wielu rynkach. Z tego powodu dla każdej pary walutowej poszczególne rynki mogą zaproponować nieco inną cenę i różny dostęp do zawierania transakcji.
Przy tak dynamicznych zmianach na rynku, inwestor musi mieć możliwość szybkiego dostosowania swojego portfela inwestycyjnego do bieżącej sytuacji rynkowej. Prędkość realizacji zleceń to dla niego kluczowa kwestia.
Aby zrozumieć, na czym polega handel walutą i w jaki sposób ustalana jest cena waluty, należy przyjrzeć się rynkowi podstawowemu, zwanemu rynkiem międzybankowym (interbank market- Rys. 1). Tworzą go głównie duże banki, wymieniając między sobą waluty.  Takie transakcje mają zwykle duży wolumen, przez co to one w praktyce kształtują światowe ceny walut. Cena ta stanowi punkt odniesienia dla innych inwestorów uczestniczących w handlu walutami, to jest dla mniejszych banków spoza systemu międzybankowego, inwestorów instytucjonalnych, przedsiębiorstw, rządów, instytucji finansowych oraz klientów detalicznych.
 
 
Banki_Miedzybankowy_rynek_walutowy.png

 
Rysunek 1. Międzybankowy rynek walutowy.
Źródło: Opracowanie własne.

 
 
 
Kojarzenie kupujących i sprzedających walutę umożliwiają systemy transakcyjne. Thomson Reuters i EBS (Electronic Booking System) to platformy transakcyjne używane do transakcji walutowych na międzybankowym rynku walutowym, tzw. międzybanku. Są one dominującymi aplikacjami pod względem ilości i wartości zawieranych transakcji walutowych. Na rynku międzybankowym mają miejsce wyłącznie transakcje walutowe o bardzo wysokim, jak na możliwości inwestora indywidualnego, nominale. Zawierane transakcje oscylują między 50 a 250 milionów dolarów - dla najpłynniejszych par walutowych (Rys. 2.) , natomiast dla mniej płynnych walut tj. USDPLN zaczynają się już od 5 mln.
 
rys2

 
Rysunek 2. Parametry transakcji par walutowych.  Tabela prezentuje wartości pięciu możliwych wolumenów transakcji w milionach dolarów i możliwe spready transakcyjne dla poszczególnych instrumentów. Regular amounts oznacza standardową transakcje w systemie

Źródło: www.icap.com.
 
W rozliczeniach często występuje realny przepływ gotówki bez wykorzystania  mechanizmu dźwigni finansowej i minimalnego depozytu,  jak ma to miejsce w przypadku rynku detalicznego. Nie każdy bank jest w stanie dokonać transakcji na rynku i wpływać na cenę instrumentu - mogą sobie na to pozwolić jedynie podmioty z dużym kapitałem oraz wiarygodnością na rynku (tzw. limitami rozliczeniowymi) które czynnie uczestniczą w obrocie tj. Deutsche Bank , Citi, czy HSBC.
 
Nie każdy podmiot może wziąć udział w handlu walutą na rynku międzybankowym (właśnie m.in. ze względu na wymóg posiadania limitu rozliczeniowego u innych uczestników tego rynku, odpowiadającego wiarygodności tego podmiotu). W konsekwencji wokół międzybanku utworzył się rynek, w którym uczestniczą pozostali klienci. Uczestniczą w nim wszyscy, którzy chcą inwestować na rynku walut, ale nie posiadają wymaganych zasobów kapitałów.
 
Komunikacja między rynkiem walutowym a inwestorem odbywa się za pośrednictwem specjalistycznej platformy, którą broker udostępnia swojemu klientowi detalicznemu. Klient poprzez platformę widzi jedynie po jakiej cenie może zawrzeć transakcje, czyli ofertę kupna i sprzedaży, którą prezentuje mu broker forexowy. Nie jest to arkusz zleceń jak w przypadku rynku międzybankowego.
Broker,  działając na rynku walutowym, przyjmuje konkretny model działania i kieruje się nim podczas dokonywania transakcji. To od tego modelu zależy, w jakim czasie broker udostępni klientowi kwotowania i w jaki sposób da mu możliwość zawierania transakcji.

 

Wyróżnia się 2 podstawowe modele działania brokerów na rynku forex:


1. Broker występuje jako pośrednik w transakcjach na rynku  poza systemem międzybankowym (ECN - Electronic Communication Network);
2. Broker występuje jako organizator własnego rynku dla uczestników, korzystając z kwotowań rynku międzybankowego (MM – Market Maker).
 

Jak działają poszczególne modele?

 

1.ECN to pośrednik w transakcjach na rynku poza systemem międzybankowym.

 
Banki_ECN_Broker.png

 
Rysunek 3. ECN Broker.
 
Głównym punktem tego systemu jest firma organizująca rynek ECN, czyli obsługująca samą platformę obrotu (nie mylić z platformą tradingową udostępnianą przez brokera) oraz dbająca o zapewnienie na niej płynności poprzez zawieranie odpowiednich umów z uczestnikami rynku. Rynek na takiej platformie tworzą (czyli dostarczają na rynek płynność, w postaci zleceń własnych) banki z rynku międzybankowego, brokerzy, inne mniejsze banki, instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, firmy spoza sektora finansowego, prime broker (oferujący usługi dostarczania płynności i rozliczenia transakcji dla rynku ECN). W praktyce zlecenia kierowane na tego rodzaju detaliczny rynek ECN przez banki stanowiące trzon rynku międzybankowego nie muszą być dokładnie takie same jak te kierowane na podstawowy rynek międzybankowy.
Klient detaliczny (inwestor indywidualny) składa zlecenie na taką platformę za pośrednictwem brokera typu ECN/STP poprzez udostępnianą mu platformę tradingową (np. MT4, MT5, ProTrader). Zlecenie trafia na rynek ECN i jest kojarzone z innym zleceniami. Następnie zlecenie jest realizowane. Kwotowania, które są dostępne dla klienta, ustala się w ramach tego rynku, ale z udziałem uczestników systemu międzybankowego.
 
 

2. Market Maker to organizator własnego rynku dla uczestników, który korzysta z kwotowań rynku międzybankowego.

 
Banki-MM_Broker.png

 
Rysunek 4. MM Broker
 
W tym modelu klient dokonuje transakcji bezpośrednio z brokerem MM. Broker pobiera kwotowania  wprost z rynku międzybankowego i na ich podstawie określa własne kursy (z odpowiednio szerszym spreadem)  oferując je klientowi. Broker stanowi w tym modelu  dla inwestora drugą stronę transakcji, bo tylko on dostarcza, na swoją platformę tradingową, płynność. Ewentualnie zabezpiecza swoje pozycje  innych uczestników rynku.
 
Grupując w całość najpopularniejsze modele działania brokerów forex, otrzymujemy schemat widoczny na rysunku nr 5:

 
Banki_Rynek_brokerow_forex.png
 
Rysunek 5. Rynek brokerów forex.
 
 
Trader rynku detalicznego musi podjąć decyzję, który model przyjmie, dokonując transakcji na rynku walutowym. Powinien brać przy tym pod uwagę zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań.
 
Ł.S.