Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iMACD w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:49

iMACD

Wyznacza wartość wskaźnika MACD i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iMACD( string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int
slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int mode, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
fast_ema_period – ilość słupków dla średniej szybkiej
slow_ema_period – ilość słupków dla średniej wolnej
signal_period – ilość słupków dla średniej sygnałowej
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_MAIN - główna linia wskaźnika
MODE_SIGNAL - linia sygnałowa wskaźnika
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)>iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE
_CLOSE,MODE_SIGNAL,0)) return(0);