Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iMA w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:14

iMA

Wyznacza wartość wskaźnika MA i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iMA( string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int
ma_method, int applied_price, int shift )
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period – ilość słupków dla średniej
ma_shift – przesunięcie linii wskaźnika w stosunku do wykresu głównego
ma_method – typ liczonej średniej:
MODE_SMA - średnia prosta
MODE_EMA - średnia exponencjalnie ważona
MODE_SMMA - średnia wygładzana
MODE_LWMA - średnia ważona
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona następująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

AlligatorJawsBuffer[i]=iMA(NULL,0,13,8,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,i)