Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iEnvelopes On Array w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 05:54

iEnvelopesOnArray

Wyznacza wartość wskaźnika Envelopes z danych przechowywanych w tablicy. Funkcja wskaźnika nie pobiera danych wykresu tyko dokonuje obliczeń na wcześniej przygotowanym zestawie danych umieszczonych w tablicy. Wskaźnik ten jest liczony w tablicy od lewej do prawej, czyli odwrotnie niż dane przechowywane w tablicach typu serie danych. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy typu serie danych korzystamy z funkcji ArraySetAsSeries (czyli od prawej do lewej).

 

Składnia:

double iEnvelopesOnArray( double array[], int total, int ma_period, int
ma_method, int ma_shift, double deviation, int mode, int shift)
Parametry
array[] – tablica z danymi do wyliczenia
total – ilość słupków, danych z tablicy do obliczeń
ma_period - ilość słupków dla średniej
ma_method – typ średniej
ma_shift – przesunięcie linii średniej w stosunku do wykresu głównego
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
Deviation - procentowe odchylenie od linii głównej
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_UPPER - górna linia
MODE_LOWER - dolna linia
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

double wynik = iEnvelopesOnArray(ExtBuffer, 0, 13, MODE_SMA, 0.2,
MODE_UPPER,0 );