Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Oreder Select w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:00

OrderSelect

Funkcja wybiera i zaznacza jako aktualną pozycję do dalszego użycia przez inne funkcje operacji handlowych. Jest to podstawowa funkcja, którą musimy użyć za każdym razem, gdy chcemy pobrać informacje z terminala o aktualnie otwartych, oczekujących lub historycznych pozycjach.

Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError(). Pozycje mogą być wybierane na podstawie niepowtarzalnego identyfikatora zlecenia, wówczas parametr select przyjmuje wartość SELECT_BY_TICKET lub poprzez indeks pozycji wówczas parametr select przyjmuje wartość SELECT_BY_POS. Pozycje mogę być wybierane z aktualnie otwartych lub historycznych co ustalamy parametrem pool, który przyjmuje wartość MODE_TRADES lub MODE_HISTORY.

Składnia

bool OrderSelect( int index, int select, int pool=MODE_TRADES )
Parametry
index – identyfikator zlecenia zależny od drugiego parametru select
select – parametr oznaczający typ zaznaczanego indeksu:
SELECT_BY_POS – identyfikator indeksu pozycji
SELECT_BY_TICKET – identyfikator zlecenia
pool – stosowany tylko w trybie SELECT_BY_POS, może przyjmować poniższe
wartości:
MODE_TRADES (default) – wybierane są zlecenia z otwarte i oczekujące
MODE_HISTORY – wybierane są zlecenia zamknięte z historii rachunku
Wartość zwracana
true – jeśli funkcja zakończona powodzeniem
false – jeśli funkcja zakończona niepowodzeniem

Przykład:

if(OrderSelect(124, SELECT_BY_TICKET)==true)
{
Print("Cena otwarcia zlecenie #124 ", OrderOpenPrice());
Print("Cena zamknięcia zlecenia #124 ", OrderClosePrice());
}
else
Print("Błąd wykonania funkcji OrderSelect ",GetLastError());