Funkcje MQL4-Funkcje zarządzaniami zleceniami (transakcjami)-Order Close w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:08

OrderClose

Funkcja zamyka otwartą pozycje transakcyjną. Jeśli funkcja powiedzie się zwraca wartość true, w przeciwnym razie false. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach, korzystamy z funkcji GetLastError().

Składnia

bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, color
Color=CLR_NONE )
Parametry
ticket – identyfikator zlecenia
lots – wielkość zamykanej pozycji w lotach
price – preferowana cena zamknięcia
slippage – maksymalna wielkość odchylenia ceny kwotowanej od ceny
zamknięcia
color – kolor strzałki symbolizującej zamknięcie pozycji lub wartość
domyślna CLR_NONE brak koloru
Wartość zwracana
true – jeśli zamknięcie pozycji powiodło się
false – jeśli zamknięcie pozycji nie powiodło się

Przykład:

if( iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0) > 80 )
{
OrderClose( numer_zlecenia,1,Ask,3,Red);
return(0);
}