Funkcje MQL4-Funkcje operujące na oknach (wykresach)-Window Price Max w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 00:48

WindowPriceMax

Funkcja zwraca maksymalną wartość ze skali pionowej wykresu lub podwykresu, którego indeks podajemy w wywołaniu funkcji. Indeks 0 to okno główne wykresu kolejne indeksy od 1 to podokna wykresu głównego. Jeśli nie został podany indeks okna to zostanie przyjęta wartość domyślna 0 czyli okno głównego wykresu.

Składnia

double WindowPriceMax( int index=0 )
Parametry
index – indeks podokna lub wartość domyślna 0 – okno główne wykresu
Wartość zwracana
maksymalna wartość ze skali pionowej wykresu

Przykład:

double gora = WindowPriceMax();
double dowl = WindowPriceMin();
datetime lewa = Time[WindowFirstVisibleBar()];
int slupkek = WindowFirstVisibleBar()-WindowBarsPerChart();
if(slupkek<0) slupkek=0;
datetime prawa=Time[slupkek]+Period()*60;
ObjectCreate("kwadrat",OBJ_RECTANGLE,0,lewa,gora,prawa,dow);
ObjectSet("kwadrat ",OBJPROP_BACK,true);
ObjectSet("kwadrat ",OBJPROP_COLOR,Blue);
WindowRedraw();