Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iBands On Array w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 17:02

iBandsOnArray

Wyznacza wartość wskaźnika Bollinger Bands na danych umieszczonych w tablicy. Funkcja wskaźnika nie pobiera danych z wykresu tyko dokonuje obliczeń na wcześniej przygotowanym zestawie danych umieszczonym w tablicy. Wskaźnik ten jest liczony w tablicy od lewej do prawej czyli odwrotnie niż dane przechowywane w tablicach typu serie danych. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy typu serie danych korzystamy z funkcji ArraySetAsSeries (czyli od prawej do lewej).

 

Składnia:

double iBandsOnArray( double array[], int total, int period, int deviation,
int bands_shift, int mode, int shift)
Parametry
array[] – tablica z danymi do wyliczenia
total – ilość słupków, danych z tablicy do obliczeń
period – ilość słupków dla średniej
deviation – odchylenie od głównej linii wskaźnika
bands_shift – przesunięcie względne od liczonych wartości wykresu
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona następująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_UPPER - górna linia
MODE_LOWER - dolna linia
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iBands(ExtBuffer,total,2,0,MODE_LOWER,0)>Low[0]) return(0);