Funkcje MQL4-Funkcje wskaźników analizy technicznej-iBands w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:20

iBands

Wyznacza wartość wskaźnika Bollingera Bands i zwraca jego wartość.

 

Składnia:

double iBands( string symbol, int timeframe, int period, int deviation, int
bands_shift, int applied_price, int mode, int shift)
Parametry
symbol – symbol rynku lub NULL dla aktualnego symbolu z wykresu
timeframe – skala czasowa danych lub 0 dla aktualnej skali czasowej z
wykresu symbolu
period – ilość słupków dla średniej
deviation – odchylenie od głównej linii wskaźnika
bands_shift – przesunięcie względne od liczonych wartości wykresu
applied_price – wskazanie na której wartości ceny mają być dokonywane
obliczenia:
PRICE_CLOSE - cena zamknięcia
PRICE_OPEN - cena otwarcia
PRICE_HIGH - cena najwyższa
PRICE_LOW - cena najniższa
PRICE_MEDIAN - cena średnia liczona następująco (high+low)/2
PRICE_TYPICAL - cena średnia liczona nastęująco (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED - cena średnia liczona następująco (high+low+close+close)/4
mode – typ liczonej wartości wskaźnika:
MODE_UPPER - górna linia
MODE_LOWER - dolna linia
shift – przesunięcie względem aktualnego numeru słupka
Wartość zwracana
wynik obliczeń wskaźnika na danym słupku

Przykład:

if(iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_LOW,MODE_LOWER,0)>Low[0]) return(0)