Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Set Index Draw Begin w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:00

SetIndexDrawBegin

Funkcja ustawia liczbę słupków wykresu, od których ma zostać rysowany wykres. Początek rysowania określa się od lewej do prawej czyli funkcja może być przydatna jeśli nie chcemy wyświetlać wszystkich obliczeń historycznych lub po prostu początkowe obliczenia mogą być nieprawidłowe np. dla wyliczenia średniej z 20 okresów pierwsze 19 słupków będzie posiadało wartości nie w pełni prawidłowe, wówczas możemy je „ukryć” stosując funkcje SetIndexDrowBegin().

Składnia:

void SetIndexDrawBegin( int index, int begin )
Parametry
index - indeks bufora wykresu z zakresu 0 do 7
begin – pierwszy słupek od lewej na którym ma być rysowany wykres
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int init()
{
//---- dodanie dwóch dodatkowych buforów
IndicatorBuffers(3);
//---- ustawienie stylów wydruku dla wykresu wskaźnika
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,3);
//---- ustawienie początkowego słupka od lewej, od którego zacznie się
rysowanie wykresu
SetIndexDrawBegin(0,SignalSMA);
//---- dodanie dwóch dodatkowych miejsc po przecinku do wskaźnika do
domyślnej wartości dla danego symbolu
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+2);
//---- przypisanie indeksu dla każdego bufora danych
SetIndexBuffer(0,ind_buffer1);
SetIndexBuffer(1,ind_buffer2);
SetIndexBuffer(2,ind_buffer3);
//---- nazwa skrócona wskaźnika
IndicatorShortName("OsMA("+FastEMA+","+SlowEMA+","+SignalSMA+")");
//---- koniec inicjalizacji wskaźnika
return(0);
}