Funkcje MQL4-Wskaźniki własne użytkownika-Indicator Digits w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:03

IndicatorDigits

Funkcja ustawia format liczby zmiennoprzecinkowej wskaźnika (określa liczbę miejsc po przecinku) i jest przydatna do prawidłowego wyświetlania (zaokrąglenia) wartości. W przypadku, gdy nie korzystamy z jawnego ustawienia wartości miejsc po przecinku za pomocą funkcji IndicatorDigits to przyjmowane są wartości dla danego symbolu.

Składnia:

void IndicatorDigits( int digits )
Parametry
digits – ilość miejsc po przecinku dla prezentowanych wartości wskaźnika
Wartość zwracana
brak

Przykład:

int init()
{
//---- dodanie dwóch dodatkowych buforów
IndicatorBuffers(3);
//---- ustawienie stylów wydruku dla wykresu wskaźnika
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,3);
SetIndexDrawBegin(0,SignalSMA);
//---- dodanie dwóch dodatkowych miejsc po przecinku do wskaźnika do
domyślnej wartości dla danego symbolu
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)+2);
//---- przypisanie indeksu dla każdego bufora danych
SetIndexBuffer(0,ind_buffer1);
SetIndexBuffer(1,ind_buffer2);
SetIndexBuffer(2,ind_buffer3);
//---- nazwa skrócona wskaźnika
IndicatorShortName("OsMA("+FastEMA+","+SlowEMA+","+SignalSMA+")");
//---- koniec inicjalizacji wskaźnika
return(0);
}