Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Print w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:09

Print

Wyświetla komentarz tekstowy w dzienniku logów. Wartości wyświetlane, przekazywane jako parametry funkcji mogą być dowolnego typu z wyjątkiem tablic, które mogą być przekazywane, ale tylko jako pojedyncze wartości określone indeksem tablicy.
W celu bardzie czytelnego prezentowania danych zaleca się wykorzystanie funkcji konwertujących i formatujących. Do sformatowania zmiennych typu double można wykorzystać funkcję DoubleToStr(). Dane typu bool, datetime i kolor będą automatycznie konwertowane na wartości numerycznej i prezentowane jako wartość tekstowa, łańcuchowa. Do sformatowania wartości typu datetime możemy wykorzystać funkcję TimeToStr(). Liczba przekazywanych do funkcji pojedynczych zmiennych, ciągów znaków, oddzielonych przecinkami nie może być większa niż 64 parametry.

Składnia:

boid Print(param1,param2,param3,…)
Parametry
Wartość zwracana
brak

Przykład:

// wyświetla wartość dostępnego kapitału zabezpieczającego
double free_margin = AccountFreeMargin();
Print( "Dostępny margines zabezpieczający ",DoubleToStr(free_margin, 2),
"\n","Aktualny czas ",TimeToStr(TimeCurrent()));
// wyświetla wartość liczby pi
double pi = 3.141592653589793;
Print("Liczba PI ",DoubleToStr(pi, 8))
// wyświetla zmienne z tablicy ceny zamknięcia
for (int i = 0; i <10; i + +)
Print(Close[i]