Funkcje MQL4-Pozostałe funkcje wspólne-Message Box w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:58

MessageBox

Funkcji MessageBox wyświetla okienko z komunikatem tekstowym. Okno komunikatu może zawierać określone przez użytkownika ikony oraz przyciski. Funkcja zwraca określone predefiniowaną wartość kodu powrotu zależnego od tego jaki przycisk został wybrany. Funkcja nie jest typową funkcją języka MQL, tylko funkcją WinAPI wywoływaną z poziomu kodu MQL jako funkcja importowa, dlatego konieczne jest wskazanie biblioteki zewnętrznej określonej w pliku nagłówkowym WinUser32.mqh.

 

Składnia:

int MessageBox( string text=NULL, string caption=NULL, int flags=EMPTY)
Parametry
text – wartość tekstowa wyświetlana w okienku
caption – nazwa w nagłówku okienka dialogowego
flag – parametr określający parametry okienka ikony oraz przyciski
Wartość zwracana
Kod identyfikujący przycisk który został wybrany w okienku

 

Przykład:

#include <WinUser32.mqh>
if(ObjectCreate( "text_object" OBJ_TEXT, 0, D 2004 .02.20 12:30, 1,0045) ==
false)
{
int ret = MessageBox("ObjectCreate() funkcja zwróciła " + GetLastError() +
"błąd \nKontynuować?", "Pytanie" MB_YESNO | MB_ICONQUESTION)
if (ret == IDNO) return (false);) // kontynuu