Funkcje MQL4-Funkcje operujące na tablicach-Array Copy w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.22, godz. 06:18

ArrayCopy

Funkcja kopiuje elementy jednej tablicy do drugiej. Tablice muszą być tego samego typu, ale tablice typu double[], int[], datetime[], color[] i bool[] mogą być kopiowane, jak tablice tego samego typu. Zwracana wartość to ilość skopiowanych elementów.Składnia

int ArrayCopy( object & dest[], object source[], int start_dest=0, int
start_source=0, int count=WHOLE_ARRAY)
Parametry:
dest[] – tablica docelowa do której nastąpi kopiowanie elementów
source[] – tablica źródłowa z której są kopiowane elementy
start_dest – indeks pierwszego element kopiowanego w tablicy docelowej,
domyślnie pierwszy element, indeks 0.
start_source – indeks pierwszego element do kopiowania w tablicy źródłowej,
domyślnie pierwszy element, indeks 0
count – ilość elementów które maja zostać skopiowane, (WHOLE_ARRAY –
domyślnie cała tablica)
Wartość zwracana:
Ilość skopiowanych elementów, lub -1 jeśli nic nie skopiowano


Przykład:

double array1[][6];
double array2[10][6];
// array2 tablica docelowa
ArrayCopyRates(array1);
ArrayCopy(array2,array1,0,0,60);
// w tablicy docelowej array2 zostanie umieszczonych pierwszych 10
elemntów z tablicy array1
ArrayCopy(array2,array1,0,Bars*6-60,60);
// w tablicy docelowej array2 zostanie umieszczonych ostatnich 10
elementów z tablicy array1