Cena miedzi na drodze do tygodniowej zwyżki, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.11.15, godz. 08:12
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Cena miedzi na drodze do tygodniowej zwyżki

autor: Dorota Sierakowska
2019.11.08, godz: 11:20

Po spadkach w poprzednim tygodniu, notowania miedzi powróciły do zwyżek. Obecnie cena miedzi w Stanach Zjednoczonych pozostaje ponad poziomem 2,70 USD za funt, co oznacza, że ceny tego surowca są na drodze do tygodniowej zwyżki.

Dzisiejsze dane dotyczące importu miedzi do Chin sprzyjały raczej sprzedającym. W październiku import miedzi do Państwa Środka wyniósł 431 tys. ton. Jest to spadek w porównaniu z wrześniem br., kiedy to import znalazł się na poziomie 445 tys. ton, jednak jest to wciąż nieco więcej niż w październiku 2018 r. (423 tys. ton).

Dane dotyczące importu miedzi do Chin przez wielu inwestorów zostały odczytane jako oznaka spowalniającej gospodarki w Chinach. Faktycznie, informacje dotyczące przemysłu świadczą o tym, że przedsiębiorstwa chińskie radzą sobie gorzej, a konflikt z USA daje się im we znaki. Jednocześnie, warto pamiętać o utrzymujących się nadziejach na podpisanie chociażby wstępnego porozumienia handlowego z USA, które sprzyjają kupującym na rynku miedzi.

 FCOPPER.Daily.png

Notowania miedzi w USA – dane dzienne

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.11.08, godz: 12:14