OPINIA ANALITYKA: Komu wierzyć?, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.11.15, godz. 08:02
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

OPINIA ANALITYKA: Komu wierzyć?

autor: Marek Rogalski
2019.11.08, godz: 10:49

Czy Donald Trump stał się zakładnikiem „lobby” z Wall Street? Prezydent USA nie omieszkał wczoraj napisać na swoim Twitterze, że jest zadowolony z nowych maksimów na giełdowych indeksach. Te z kolei to wynik wcześniejszych doniesień Chińczyków, jakoby Amerykanie zgodzili się, aby elementem „pierwszej fazy” porozumienia była proporcjonalna redukcja nałożonych wcześniej ceł. Co ciekawe Trump nie miał jednak czasu, a może ochoty (?), aby odnieść się do tego kluczowego przecież wątku. Dopiero później „amerykańskie źródła” potwierdziły, że o takim scenariuszu dyskutowano, ale później pojawiły się informacje, że żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte, a Peter Navarro wyjaśnił sprawę prosto – ostateczny ruch należy do Donalda Trumpa. A na jaki ruch zdecyduje się prezydent? W komentarzach z ostatnich dni zwracałem uwagę, że zbyt duża uległość wobec Chińczyków, może podważyć sens wcześniejszych, agresywnych działań. Teoretycznie to może obrócić się też przeciwko Trumpowi, który tak zabiega teraz o poprawę swojego wizerunku w kampanii wyborczej.

Co dalej? Zobaczymy. Warto jednak powtórzyć pytanie z wczoraj – na ile rynkom starczy wiary / nadziei/ cierpliwości (niepotrzebne skreślić), aby podtrzymać ostatni optymizm? 

 

 FUS500Daily_maly.png

Wykres dzienny FUS500

 

Na rynku FX widać dzisiaj silnego dolara na zdecydowanej większości ustawień, chociaż są to bardziej kosmetyczne zmiany. Warto jednak powtórzyć to, o czym już pisałem wcześniej. Skoro w ostatnich dniach inwestorzy kupowali USD ze względu na większą atrakcyjność amerykańskich obligacji (rosnące rentowności), to czy te zakupy nie będą kontynuowane w sytuacji, kiedy globalne nastroje zaczną się pogarszać? Teoretycznie to jen i frank są klasycznymi bezpiecznymi przystaniami, ale to dolar jest bardziej korzystnym, ekonomicznie wyborem.  

Na koszyku dolara BOSSA USD widać, że zaczynamy powtarzać scenariusz z czerwca b.r., kiedy to doszło do złamania linii wzrostowej trendu, ale później rynek powrócił ponad nią. Przyszły tydzień może być ciekawy, zobaczymy, czy dojdzie do jakiegoś wyraźniejszego wyjścia ponad barierę 83 pkt. 

 

 

 BOSSAUSDWeekly_maly.png

Wykres tygodniowy BOSSA USD

 

Na koniec zerknijmy na wykres EURUSD, który może być w ostatnich dniach jednym z zaskoczeń. Teoretycznie dane makro ze strefy euro były lepsze, Christine Lagarde w pierwszych wypowiedziach nie uderzyła w „gołębie” tony, a jednak.. wspólna waluta przegrała. Co dalej według wskazań z „kresek”? Trend spadkowy ma się dobrze, a pierwszy konkretny poziom wsparcia to rejon 1,10…

 

 EURUSDDaily_maly.png

Wykres dzienny EURUSD  

 20191108_Raport_dzienny_FX.pdf

 

 

 

 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.11.08, godz: 12:14