Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.11.15, godz. 09:25
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki

autor: Marek Rogalski
2019.11.08, godz: 09:53
  • USA / CHINY / RELACJE HANDLOWE: Decyzja nt. cofnięcia części ceł nie została jeszcze podjęta przez prezydenta Donalda Trumpa, stwierdził wczoraj wieczorem Peter Navarro z Białego Domu, czym nieco ostudził nastroje. Wcześniej źródła w Białym Domu potwierdziły prawdziwość chińskich doniesień o tym, że strony zgodziły się, co do tego, aby rozpocząć proces proporcjonalnej redukcji ceł w etapach. Później chińskie źródła dodały, że Amerykanie mieli zaproponować cięcie ceł tylko w wybranych obszarach, pozostając na stanowisku, że istotne redukcje pojawią się dopiero przy osiągnięciu porozumienia w kolejnych fazach umowy handlowej. Co ciekawe wczoraj pojawiły się też plotki, jakoby strony nadal dążyły do zawarcia pierwszego etapu porozumienia w listopadzie, choć nie zostały potwierdzone. Rzecznika Białego Domu poinformowała tylko, że nadal nie została podjęta decyzja o lokalizacji i czasie spotkania prezydentów. Ten mix informacyjny doprowadził do nieznacznej korekty na giełdach, a na rynku FX przesunięcia w stronę „bezpiecznego” jena i franka.

  • CHINY / DANE: Bilans handlowy za październik wypadł lepiej od prognoz – nadwyżka wyniosła 42,8 mld USD (szacowano 40,1 mld USD), a dynamika eksportu zmalała tylko o 0,9 proc. r/r (oczekiwano -3,9 proc. r/r). Mimo tego juan koryguje dzisiaj wczorajsze umocnienie za sprawą niejasnych informacji, co do porozumienia handlowego.

  • EUROSTREFA / NIEMCY: Lepsze dane nt. bilansu handlowego opublikowano też z Niemiec. We wrześniu nadwyżka wzrosła do 19,2 mld EUR z 18,7 mld EUR po korekcie w sierpniu, a obie składowe były na plusie (eksport 1,5 proc. r/r, import 1,3 proc. r/r). W efekcie wspólna waluta próbuje dzisiaj nieznacznie odbijać po wcześniejszych spadkach. 

 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.11.08, godz: 12:14