DAX: W strefie oporów, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.11.15, godz. 08:34
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

DAX: W strefie oporów

autor: Adam Stańczak
2019.11.08, godz: 07:51

Niemiecki DAX ma za sobą sesje kontynuacji lokalnego trendu wzrostowego oraz kolejnego poprawienia tegorocznych maksimów. W istocie wyjście w pobliże 13300 pkt. oznacza najwyższe położenie średniej od stycznia 2018 roku. Spojrzenie na wykres dzienny pozwala odnotować, iż indeks rynku niemieckiego znalazł się w bezpośredniej konfrontacji z rekordami wszech czasów, które zalegają w okolicach 13600 pkt. i razem ze szczytami w rejonie 13200 pkt. tworzą strefę oporową 13600-13200 pkt. Wskaźniki sygnalizują lokalne wykupienie, więc pokus do realizacji zysków nie brakuje. Podaż będzie prowokowana sprzedaniem strefy oporów i możliwością operowania zleceniem obronnym w rejonie 13600 pkt. Tak długo jednak, jak obowiązuje linia lokalnego trendu wzrostowego, trzeba mówić o przewadze byków, ale też zamknięciu wykresu pomiędzy trendem wzrostowym i strefą oporów. Czekanie na przesilenie i oddanie linii obrony przez jedną stronę rynku pozwoli policzyć się bykom oraz niedźwiedziom oraz kreślić nowe scenariusze dla rynku.

 2019110807.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.11.08, godz: 12:14