Komentarz PLN: PLN bez reakcji na globalny optymizm, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.11.15, godz. 08:23
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Komentarz PLN: PLN bez reakcji na globalny optymizm

autor: Konrad Ryczko
2019.11.08, godz: 07:37
Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi podtrzymanie optymizmu wśród inwestorów dot. potencjalnej umowy handlowej na linii USA-Chiny. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4.2587 PLN za euro, 3,8531 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,8735 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9358 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu 2,089% w przypadku obligacji 10-letnich.
 
Ostatnie godziny obrotu na rynku FX przyniosły podtrzymanie optymizmu związanego z relacjami na linii USA-Chiny. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na doniesienia, iż obydwie strony rozważają cofnięcie ostatnich taryf i obostrzeń handlowych, co otwierałoby drogę do podpisania potencjalnego dokumentu. Wyraźnie zyskuje chiński juan, a amerykańskie giełdy wyznaczyły nowe, historyczne ATH. Trudno jednak jednoznacznie określić wpływ na waluty EM, gdyż umocnił się również amerykański dolar. PLN pozostaje w okolicach 4,26 PLN, co podtrzymuje tezę o zbliżającej się korekcie na złotym.
 
W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych wskazań makro z rynku krajowego. Na szerokim rynku mamy pakiet danych z regionu CEE (inflacja/produkcja przemysłowa na Węgrzech, stopa bezrobocia w Czechach). Poranne dane z Chin przyjęte zostały relatywnie dobrze, pomimo ujemnych dynamik r/r.
 
Z rynkowego punktu widzenia koszyk BOSSA PLN oscyluje blisko 90 pkt. USD/PLN podbił z 3,8 PLN do 3,85 PLN, podczas gdy EUR/PLN zanotował jak dotąd jednie 1,5 gr ruch wzrostowy.
 
 CHFPLNDaily.png
 EURPLNDaily.png
 GBPPLNDaily.png
 USDPLNDaily.png

Konrad Ryczko

Analityk
Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.


Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.11.08, godz: 12:14