S&P500: Na oporze, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.09.17, godz. 06:36
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

S&P500: Na oporze

autor: Adam Stańczak
2019.09.13, godz: 14:00

Wall Street ma przed sobą dane o dynamice sprzedaży detalicznej oraz trzy sesje oczekiwania na odbywające się w przyszłym tygodniu posiedzeniu FOMC, ale na chwilę obecną kontrakty na S&P500 wskazują, iż szeroki indeks zacznie piątkową sesję od wymarszu w rejony, z których do spotkania z najwyższym poziomem w historii braknie zaledwie kilku punktów. W istocie już w trakcie wczorajszego rozdania S&P500 znalazł się w pobliżu rekordu wszech czasów. Niestety świeca wykreślona w układzie dziennym wskazuje, iż rynkowi bliżej do zawieszenia pod oporem w rejonie 2028 pkt., niż szybkiego przebicia ważnej bariery. Wskaźnikowo rynek nie prezentuje się zbyt dobrze dla byków. Wskaźniki trendu dają przewagę bykom (jak. ADX/DI sygnalizujący trend wzrostowy), ale już wysokie wartości oscylatorów ostrzegają przez niskim potencjałem zwyżki bez korekty. Warto zatem liczyć się z kontrą podaży, gdy S&P500 będzie testował 3028 pkt. Zawahanie na oporze, zwłaszcza poparte odejściem na południe, będzie wywoływało spekulacje o podwójnym szczycie, ale dopiero spadek pod strefę 2940 pkt. będzie kasował wysłany w tym rejonie sygnał kupna i potencjał zwyżki pozwalający oczekiwać wybicia na nowe, historyczne maksima.

 2019091314.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.09.13, godz: 15:28