Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.09.17, godz. 06:46
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki

autor: Marek Rogalski
2019.09.13, godz: 09:53
  • USA / DANE: Opublikowane wczoraj dane nt. inflacji CPI wskazały na podbicie wskaźnika bazowego w sierpniu do 2,4 proc. r/r z 2,2 proc. r/r. Dzisiaj po południu (godz. 14:30) poznamy dane nt. dynamiki sprzedaży detalicznej – mediana zakłada wzrost o 0,2 proc. m/m, oraz 0,1 proc. m/m z wyłączeniem aut. Później (godz. 16:00) mamy też publikację wstępnych danych o nastrojach konsumenckich.

  • EUROSTREFA / ECB: Wczoraj po południu pojawiły się informacje, jakoby decyzja o wznowieniu programu QE nie była jednomyślna – przeciwko zagłosowali przedstawiciele Niemiec, Francji i Holandii, a także Austrii i Estonii. To doprowadziło do silnego odbicia euro, które wcześniej spadało po tym, jak EBC ogłosił cięcie stopy depozytowej o 10 p.b., zmienił język forward guidance, poluzował kryteria dla przetargów TLTRO, a przede wszystkim zdecydował się wznowić program QE od listopada w wysokości 20 mld EUR miesięcznie, ale bezterminowo. Poróżnienie w ECB sprawiło też, że rynek wyraźnie zredukował szanse na kolejne cięcie stopy depozytowej w październiku do zaledwie 10 proc.

  • USA / CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Wczoraj wieczorem pojawiły się pogłoski, jakoby Biały Dom rozważał możliwość zaproponowania zawarcia tymczasowego porozumienia handlowego z Chinami, które zakładałoby opóźnienie wdrożenia kolejnych taryf, ale i też zdejmowało część istniejących obecnie. W zamian Chiny miałyby się zobowiązać do zwiększenia zakupów produktów rolnych i ochrony wartości intelektualnej. Rozmowy miały być w początkowej fazie, chociaż Trump na te propozycje idące też ze strony doradców, nie mówi nie, choć jak dodaje należy i tak dążyć do zawarcia ostatecznej umowy. Później pojawiło się oficjalne dementi Białego Domu na ten temat, ale dzisiaj agencja Bloomberg powraca do sprawy powołując się aż na pięć źródeł. Plotki wspierają chińskie aktywa, w tym juana (kurs USD/CNH spadł dzisiaj do 7,0330), ale już inni podchodzą z rezerwą – impet wzrostowy wytraciły waluty Antypodów…

  • WIELKA BRYTANIA / BREXIT: Według spekulacji Business Insidera, Parlament Europejski może już w przyszłym tygodniu przyjąć rezolucję wyrażającą aprobatę dla trzeciego już wydłużenia terminu Brexitu, chociaż formalny wniosek brytyjskie władze powinny wysłać dopiero w połowie października. Unijni politycy nie ukrywają, że chcieliby w ten sposób przygotować grunt pod potencjalne przedterminowe wybory w Wielkiej Brytanii, lub nawet prace nad drugim referendum ws. Brexitu. Wcześniej pojawiły się też inne plotki, jakoby strony były bliżej porozumienia, które zakładałoby alternatywne rozwiązania wobec dyskusyjnego irlandzkiego backstopu. Te doniesienia wsparły notowania funta.

  • JAPONIA / BANK JAPONII: Coraz więcej komentarzy pojawia się w kontekście zaplanowanego na przyszły tydzień (18-19 września) posiedzenia BOJ, na którym według wcześniejszych plotek mogłyby być omawiane działania zmierzające do dalszego poluzowania polityki. I są one nieco zaskakujące – minister gospodarki Nishimura stwierdził, że nie ma potrzeby, aby BOJ podejmował nowe działania, a minister finansów Aso stwierdził, że fundamenty gospodarki są zdrowe i rząd nie planuje nowych działań stymulacyjnych.

  • SZWECJA / DANE: Ostateczny odczyt dynamiki PKB za II kwartał pokrył się z wcześniejszymi wyliczeniami (-0,1 proc. k/k i +1,4 proc. r/r). Dane opublikowane dzisiaj o godz. 9:30 nie miały jednak większego wpływu na notowania szwedzkiej korony.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.09.13, godz: 15:28