Komentarz PLN: Delikatna zwyżka wartości polskiego złotego, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.10.23, godz. 09:16
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

Komentarz PLN: Delikatna zwyżka wartości polskiego złotego

autor: Dorota Sierakowska
2019.07.12, godz: 08:08

Po dynamicznej zwyżce wartości polskiego złotego w środę, wczorajsza sesja przyniosła wyhamowanie zwyżek. Indeks BOSSAPLN wczoraj przez większość dnia konsolidował w okolicach środowego zamknięcia. Dzisiaj rano jego notowania powróciły do wzrostów, jednak są one mniej dynamiczne. Notowania BOSSAPLN znajdują się obecnie tuż powyżej poziomu 91,22 pkt. 

 BOSSAPLNDaily_12.07.png

Notowania BOSSAPLN - dane dzienne

 

Wczoraj kalendarz danych makro dla Polski był pusty, co skazało rodzimą walutę na poruszanie się pod dyktando sytuacji na globalnym rynku. Dzisiaj sytuacja jest analogiczna. W obliczu braku istotnych informacji dotyczących polskiej gospodarki, możemy spodziewać się, że również dzisiaj inwestorzy w Polsce będą wypatrywać danych z szerokiego rynku.

Notowania USD/PLN w ostatnich dniach poruszają się analogicznie do zmian wartości dolara względem euro. W rezultacie, notowania USD/PLN dzisiaj kierują się w dół, schodząc do okolic 3,7850. Presja podaży na rynku amerykańskiego dolara nadal się utrzymuje, co może doprowadzić do spadkowego zamknięcia dzisiejszej sesji i neutralnego zamknięcia całego tygodnia. Warto jednak mieć na uwadze to, że po ciosie ze strony Powella w środę, amerykański dolar niedługo będzie potrzebował kolejnych impulsów, jeśli zniżka miałaby się utrzymać. 

 USDPLNDaily_12.07.png

Notowania USD/PLN - dane dzienne

 

W przypadku kursu EUR/PLN, bieżący tydzień ma dużą szansę zakończyć się na plusie. Obecnie notowania tej pary walutowej oscylują w rejonie 4,2650, przy czym okolice 4,2660-4,2700 są dość wyraźnym poziomem oporu na tym rynku. 

 EURPLNDaily_12.07.png

Notowania EUR/PLN - dane dzienne 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.10.18, godz: 11:12