Komentarz PLN: Spodziewana lekka korekta na wycenie PLN, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:29
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.08.21
godz. 17:37
Data publikacji: 2019.08.14
godz. 17:33

Komunikaty

Komentarz PLN: Spodziewana lekka korekta na wycenie PLN

autor: Konrad Ryczko
2019.06.14, godz: 07:02
Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi podtrzymanie lekkiej presji podażowej na PLN wraz z kontynuacją odbicia koszyka dolara. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,2540 PLN za euro, 3,7755 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7956 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,7826 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,454% w przypadku obligacji 10-letnich.
 
Ostatnie godziny obrotu na rynku FX przyniosły spodziewane odbicie koszyka USD, który najpewniej zakończy bieżący tydzień zwyżką. Co ciekawe dolar rośnie, pomimo iż na rynku wycenia (ok. 80%) się lipcową obniżkę stóp oraz jeszcze jeden ruch przed końcem roku. Lokalnie nie dzieje się zbyt  dużo – kwotowania PLN oraz całego koszyka CEE, pozostają zależne od nastrojów na szerokim rynku. Przejściowo koszyk PLN osiągnął najwyższe poziomy od lutego br. jednak aktualnie zgodnie z tendencją z na USD obserwujemy lekkie podbicie podaży i realizacje zysków z tego ruchu.
 
W trakcie dzisiejszej sesji poznamy finalne dane dot. inflacji CPI za maj, gdzie spodziewana jest dynamika na poziomie 2,3% r/r. Ponadto na szerokim rynku będziemy świadkami spotkania ministrów finansów ieUE. O 9:00 warto również przyjrzeć się szeregowi publikacji z Chin
 
Z rynkowego punktu widzenia spodziewany jest lekki ruch korekcyjny na wycenie PLN, co widoczne jest już w lekkim podbiciu USD/PLN. 
 
 CHFPLNDaily.png
 EURPLNDaily.png
 GBPPLNDaily.png
 USDPLNDaily.png
 
Konrad Ryczko

Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.


Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.08.23, godz: 14:43

20190823_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik -waluty (23.08 godz. 16:16)

 20190823_TYGODNIK_FX.pdf